Teh­nič­ka vla­da još 4 mje­se­ca, mo­žda i du­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mš) (mš)

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić u če­t­vr­tak je re­kao da će “teh­nič­ka Vla­da funk­ci­oni­ra­ti oko če­ti­ri mje­se­ca, mo­žda i du­že”. Glav­na je po­ru­ka, ka­že, da Vla­da funk­ci­oni­ra i da dr­ža­va nor­mal­no ser­vi­si­ra sve svo­je obve­ze, i pla­će i mi­ro­vi­ne. ku­na vri­je­de mes­ne kon­zer­ve ko­je će Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva ku­pi­ti od tvrt­ki Po­drav­ka i Ga­vri­lo­vić ka­ko bi se po­pu­ni­le stra­te­ške rob­ne za­li­he. Vla­da je ju­čer da­la odo­bre­nje za po­pu­nu stra­te­ških za­li­ha ko­je su dje­lo­mič­no is­praž­nje­ne zbog pre­hra­ne vi­še sto­ti­na ti­su­ća lju­di ko­ji su proš­li Hr­vat­skom za mi­grant­sko-iz­bje­glič­kog va­la. “Rav­na­telj­stvo za rob­ne za­li­he ne­ma po­pu­nje­nu bi­lan­cu mes­nih kon­zer­vi (500 to­na) jer se tre­nu­tač­no na skla­di­šti­ma na­la­zi 405 to­na mes­nih kon­zer­vi”, pi­še u od­lu­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.