“Re­for­ma nam je po­treb­na i bit će pro­ve­de­na”

Od­la­zi­mo jer uvje­ta za re­for­mu tre­nu­tač­no ne­ma, ka­že Jo­kić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Irena Kus­tu­ra irena.kus­tu­ra@ve­cer­nji.net ZAGREB

Lju­di ko­ji su ra­di­li na re­for­mi obra­zo­va­nja, is­ti­če Jo­kić, ni­su ima­li po­dr­šku Mi­nis­tar­stva, a bi­li su iz­lo­že­ni pri­tis­ci­ma i pri­jet­nja­ma

Ulo­ži­li smo pu­no u taj pro­jekt, svoj pro­fe­si­onal­ni i osob­ni ži­vot i ni­ka­da ne bi­smo od­stu­pi­li da ni­smo bi­li pri­si­lje­ni, ne zbog snaž­nih pri­ti­sa­ka, ne­go zbog kom­pro­mi­ta­ci­je ono­ga što smo že­lje­li na­pra­vi­ti. Vla­da ni­je pri­pre­mi­la za­kon­ski ok­vir ko­ji bi omo­gu­ćio eks­pe­ri­men­tal­no uvođenje ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, a ni­je pri­prem­lje­no ni pov­la­če­nje nov­ca iz europ­skih fon­do­va, objas­nio je ju­čer biv­ši vo­di­telj ku­ri­ku­lar­ne re­for­me Bo­ris Jo­kić svoj i od­la­zak svih čla­no­va eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne, na­gla­ša­va­ju­ći da su nje­go­ve zah­tje­ve za pri­pre­mu i fi­nan­cij­sku po­dr­šku pro­jek­tu ig­no­ri­ra­le i SDP-ova i HDZ- ova Vla­da.

Pri­tis­ci i pri­jet­nje

Osim što ni­su ima­li po­dr­šku, Jo­kić ka­že da su bi­li iz­lo­že­ni pri­tis­ci­ma i pri­jet­nja­ma. – Tra­ži­li smo od Mi­nis­tar­stva da de­man­ti­ra no­vin­ske na­pi­se u ko­ji­ma se tvr­di­lo da je re­for­ma ne­le­gal­na i ne­le­gi­tim­na, a od­go­vo­ri­li su nam da je pri­mje­re­ni­je da nas se­dam iz eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne to na­pra­vi. Je­dan tjed­nik i por­tal obja­vi­li su čla­nak o na­ma i o me­ni ko­ji za­vr­ša­va pri­jet­njom da je po­treb­no uze­ti ška­re i me­ne oši­ša­ti i na ne­ki na­čin uk­lo­ni­ti. Sma­tra­li smo da je u član­ku niz ne­is­ti­na i na­pi­sa­li smo Mi­nis­tar­stvu da se ša­ka i ška­ra ne bo­ji­mo, ali da su duž­ni za­šti­ti­ti lju­de ko­ji ra­de na pro­jek­tu – pre­pri­ča­va Jo­kić i do­da­je da je i taj put po­dr­ška Mi­nis­tar­stva iz­os­ta­la. U pros­to­ri­je Ku­ri­ku­lar­ne re­for­me jed­nom im je jed­na oso­ba doš­la pri­je­ti­ti, a me­dij­ski pros­tor je, is­ti­če Jo­kić, to­li­ko za­tro­van da se, do­da­je, “na odre­đe­nim por­ta­li­ma za­zi­va da se na nas re­agi­ra met­kom”. Zbog sve­ga to­ga tra­ži­li su od­go­vo­re ide li se oz­bilj­no u re­for­mu i ka­da, je li osi­gu­ran no­vac, pos­to­ji li za­kon­ski ok­vir i mo­že li se pos­ti­ći kon­sen­zus da je re­for­ma obra­zo­va­nja važ­na.

Po­li­ti­ka ga ne za­ni­ma

Na ta pi­ta­nja ni­smo do­bi­li od­go­vo­re i mi, kao oso­be ko­je su osmis­li­le pro­jekt i nas­to­ja­le za­šti­ti­ti lju­de i pro­ces, mo­gli smo sa­mo tra­ži­ti raz­rje­še­nje – is­tak­nuo je Jo­kić. Ka­že da je tre­nu­tač­no re­for­ma za­us­tav­lje­na jer na njoj vi­še nit­ko ne ra­di, a ne­ma ni za­kon­skog ok­vi­ra za pro­vo­đe­nje jav­ne ras­pra­ve. – Hr­vat­skoj tre­ba re­for­ma i si­gur­no će se pro­ves­ti, bez nas ili s na­ma – za­klju­ču­je Jo­kić po­nav­lja­ju­ći da ga ne za­ni­ma ni­jed­na po­li­tič­ka op­ci­ja: – Ne pri­pa­dam ni­jed­noj stran­ci i ne­mam po­li­tič­kih am­bi­ci­ja!

Na re­for­mi vi­še nit­ko ne ra­di, ka­že Jo­kić, a po­s­ljed­nja je otiš­la eks­pert­na rad­na sku­pi­na

No­vi ko­ra­ci Zrin­ka Ris­tićDe­dić i Bo­ris Jo­kić na ju­če­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji pred­sta­vi­li su mo­gu­će dalj­nje ko­ra­ke u os­tva­ri­va­nju ku­ri­ku­lar­ne re­for­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.