Uče­ni­ku iz Se­sve­ta na­gra­da Lu­ka Ritz zbog dram­skih ra­do­va o na­si­lju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

plje­no u Slo­vač­koj op­tu­že­ni­ci su mo­ra­li pre­ra­đi­va­ti jer je to oruž­je, suk­lad­no slo­vač­kim za­ko­ni­ma, bi­lo ones­po­sob­lje­no za is­pa­lji­va­nje boj­nog stre­lji­va. Iz Slo­vač­ke se u Hr­vat­sku kri­jum­ča­ri­lo u vo­zi­li­ma pre­ko Ma­đar­ske, a po­ten­ci­jal­ni no­vi kup­ci pre­ra­đe­nog oruž­ja tra­ži­li su se u Ni­zo­zem­skoj, gdje je Ko­va­če­vić tra­žio po­ten­ci­jal­ne kup­ce.

Spa­si­la ga 3D re­kons­truk­ci­ja

Za­nim­lji­vo je da su Ko­va­če­vić i os­ta­li ra­zot­kri­ve­ni upra­vo za­hva­lju­ju­ći nes­pret­nos­ti ne­kog od svo­jih ni­zo­zem­skih ku­pa­ca. Na­ime, u jed­nom uboj­stvu u Ni­zo­zem­skoj ko­ri­šten je glock pro­izve­den u Slo­vač­koj, s ko­jeg ni­je bio iz­bri­san se­rij­ski broj. Is­tra­žu­ju­ći to uboj­stvo, ni­zo­zem­ska po­li­ci­ja ra­zot­kri­la je la­nac ku­po­pro­da­je oruž­ja iz Slo­vač­ke u Hr­vat­sku i Ni­zo­zem­sku, na­kon če­ga se u ci­je­lu pri­ču uklju­či­la i hrvatska po­li­ci­ja. Po­seb­no za­nim­ljiv lik u ci­je­loj ovoj pri­či je Želj­ko Ni­mac, ko­ji je 2002. bio pra­vo­moć­no osu­đen na tri i pol go­di­ne za­tvo­ra zbog pljač­ke dvi­je po­šte u Za­gre­bu. No on je ci­je­lo vri­je­me tvr­dio da s pljač­ka­ma po­šte ne­ma ve­ze te se na kra­ju, ia­ko je bio pos­lan i na iz­dr­ža­va­nje kaz­ne, us­pio iz­bo­ri­ti za ob­no­vu pos­tup­ka. Ti­je­kom no­vog su­đe­nja, ko­ri­šte­ne su ne­ke no­ve teh­no­lo­gi­je po­put 3D re­kons­truk­ci­je, ko­jom je Ni­mac us­pio do­ka­za­ti da on ni­je oso­ba ko­ju je nad­zor­na ka­me­ra sni­mi­la pri­li­kom pljač­ke po­šte. Za­hva­lju­ju­ći tim no­vim do­ka­zi­ma, na po­nov­lje­nom su­đe­nju je pra­vo­moć­no os­lo­bo­đen op­tuž­bi, a 2010. za Ve­čer­nji je list ka­zao: – Ne osje­ćam olak­ša­nje jer za­pra­vo sve­ga još ni­sam svjes­tan. Pro­tek­le su go­di­ne bi­le te­še i za me­ne i za mo­ju obi­telj, a uni­šten sam i psi­hič­ki i fi­zič­ki i fi­nan­cij­ski. Da bi te sud os­lo­bo­dio, mo­ra bi­ti 300 pos­to si­gu­ran u to, pa valj­da je sa­da ta­ko. Šest go­di­na na­kon te iz­ja­ve me­di­ji­ma Ni­mac, ko­ji je zbog bo­ra­va­ka u za­tvo­ru tu­žio dr­ža­vu, tra­že­ći 330.000 ku­na od­šte­te, opet se na­šao u pro­ble­mi­ma sa za­ko­nom te je pro­tiv nje­ga po­dig­nu­ta op­tuž­ni­ca. Op­tu­žen je i nje­gov sin Mar­ko, ali i pos­lov­ni part­ner Želj­ko Ba­gić. Njih su dvo­ji­ca, pre­ma po­da­ci­ma s Pos­lov­ne Hr­vat­ske 2014., su­ra­đi­va­li u gra­đe­vin­skom biz­ni­su. Od­nos­no obo­ji­ca su bi­la po­ve­za­na s gra­đe­vin­skom tvrt­kom ko­ju je Ni­mac otvo­rio u trav­nju 2014. Mje­sec i pol da­na pos­li­je Ni­mac je iz sud­skog re­gis­tra iz­bri­san kao di­rek­tor tvrt­ke i oso­ba ov­la­šte­na za zas­tu­pa­nje, a na nje­go­vo mjes­to do­la­zi Ba­gić, ko­ji je tvrt­ku pro­dao kra­jem 2014. Na pri­god­noj sve­ča­nos­ti u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta u če­t­vr­tak je Do­ma­go­ju To­pi­ću, uče­ni­ku tre­ćeg raz­re­da se­svet­ske gim­na­zi­je, uru­če­na ovo­go­diš­nja na­gra­da “Lu­ka Ritz” ko­ja sim­bo­li­zi­ra bor­bu pro­tiv ma­lo­ljet­nič­kog na­si­lja. To­pi­ću su na­gra­du za­jed­nič­ki uru­či­li teh­nič­ki mi­nis­tar Pre­drag Šus­tar i maj­ka pre­mi­nu­log Lu­ke Su­za­na Ritz. Ia­ko je bio je­di­ni kan­di­dat, Po­vje­rens­tvo za do­dje­lu na­gra­da na či­jem je če­lu Su­za­na Ritz, od­lu­či­lo je da je Do­ma­goj To­pić zas­lu­žu­je zbog svog iz­nim­nog ra­da i re­ali­za­ci­je pred­sta­ve “Hej, i ja sam tu”, ko­ja pro­go­va­ra o pro­ble­mi­ma vrš­njač­kog na­si­lja. – Ove go­di­ne doš­lo je do pro­pus­ta u ra­du po­vje­rens­tva pa se na na­tje­čaj ja­vio sa­mo To­pić, ali svo­jim ra­dom i ak­tiv­noš­ću zas­lu­žio je tu na­gra­du, rek­la je Ritz či­ta­ju­ći obraz­lo­že­nje u ko­je­mu za Do­ma­go­ja nje­go­vi nas­tav­ni­ci i pri­ja­te­lji iz gim­na­zi­je ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le.

kri­jum­ča­ra lju­di uhi­će­no je u ve­li­koj ak­ci­ji In­ter­po­la u ko­joj je su­dje­lo­va­la i hrvatska po­li­ci­ja. Me­đu kri­jum­ča­ri­ma ko­ji su bi­li u tom lan­cu je i Sa­ša Ga­vrić (45) ko­ji je i da­lje u bi­je­gu Ga­vrić je tra­žen zbog kri­jum­ča­re­nja lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.