Ka­ko je kro­ja­či­ca s te­to­va­žom sr­ca iš­la u pljač­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

Iza plja­ška­ši­ce na­oru­ža­ne ma­lim sre­br­nim pi­što­ljem i odje­ve­ne u krat­ku suk­nju bez ikak­ve ma­ske na li­cu već su tri pljač­ke el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net – Ne ide mi ne ide u ži­vo­tu mom su­tra ću na­pra­vi­ti lom – ri­je­či su ko­ji­ma je Kris­ti­na Pod­boj (27) iz Su­ho­po­lja u bli­zi­ni Vi­ro­vi­ti­ce na druš­tve­nim mre­ža­ma naj­a­vi­la se­ri­ju pljač­ka­ških po­ho­da ko­je je kra­jem svib­nja i po­čet­kom lip­nja ove go­di­ne odra­di­la u Za­gre­bu. Ta ina­če kro­ja­či­ca po stru­ci ko­ja je do­ne­dav­no bi­la za­pos­le­na kao ko­no­ba­ri­ca 26. svib­nja kas­no na­ve­čer na­oru­ža­na ma­lim sre­br­nim pi­što­ljem i odje­ve­na u bi­je­lu ma­ji­cu du­gih ru­ka­va te cr­nu krat­ku suk­nju uše­ta­la se u auto­mat-klub Vul­kan na za­gre­bač­koj Si­ge­či­ci. Za­pos­le­ni­ca ko­joj je za­pri­je­ti­la pi­što­ljem od­mah je na pljač­ka­ši­ci uoči­la dva spe­ci­fič­na de­ta­lja ko­ja su pos­li­je po­mo­gla po­li­ci­ji u nje­zi­nu iden­ti­fi­ci­ra­nju – cr­nu ko­su ko­ja je bi­la iz­bri­ja­na s des­ne stra­ne gla­ve i te­to­va­žu na pr­si­ma u obli­ku sr­ca. Iz tog po­ho­da po­bje­gla je bo­ga­ti­ja za dvi­je ti­su­će ku­na, a u no­vu pljač­ku kre­nu­la je već dva da­na kas­ni­je. Za me­tu je oda­bra­la pos­lov­ni­cu za ot­kup ple­me­ni­tih me­ta­la na Mak­si­mi­ru, gdje joj je za­pos­le­ni­ca pre­da­la oko osam ti­su­ća ku­na. Za raz­li­ku od pret­hod­ne pljač­ke, u ovoj ni­je ko­ris­ti­la oruž­je, ne­go se pos­lu­ži­la pri­jet­nja­ma i ne­što grub­ljim rječ­ni­kom. Ka­da je vi­dje­la da je te dvi­je pljač­ke odra­di­la ru­tin­ski, bez ikak­vih po­te­ško­ća, po­nov­no je uze­la je­dan dan od­mo­ra na­kon če­ga se opet za­pu­ti­la u pos­lov­ni­cu za ot­kup ple­me­ni­tih me­ta­la na Me­dveš­ča­ku. Ov­dje je, me­đu­tim, na­iš­la na po­te­ško­će jer joj za­pos­le­ni­ca ko­joj je ta­ko­đer za­pri­je­ti­la sa­mo ver­bal­no ni­je htje­la da­ti no­vac pa je po­bje­gla neo­bav­lje­na pos­la. Dan kas­ni­je oči­to u stra­hu da je net­ko ne bi pre­poz­nao pro­mi­je­ni­la je fri­zu­ru i obo­ji­la ko­su u pla­vo, na­kon če­ga je na­pus­ti­la Zagreb, u ko­ji se vra­ti­la tje­dan da­na kas­ni­je. U no­vu je pljač­ku kre­nu­la 9. lip­nja u pos­lov­ni­ci za ot­kup ple­me­ni­tih me­ta­la na Sav­skoj, gdje je “za­ra­di­la” de­se­tak ti­su­ća ku­na. Me­đu­tim, po­li­ci­ja ju je za­hva­lju­ju­ći do­ja­va­ma uhi­ti­la po­čet­kom tjed­na, a ta 27-go­diš­nja re­ci­di­vis­ti­ca ko­joj ove pljač­ke ni­su bi­le pr­ve u “ka­ri­je­ri” u sri­je­du je za­vr­ši­la u pri­tvo­ru zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la.

Da je ne pre­poz­na­ju, Kris­ti­na Pod­boj obo­ji­la je ko­su i pro­mi­je­ni­la fri­zu­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.