Krad­lji­vi­cu ko­ju su za­tek­li u ku­ći sin i maj­ka za­jed­no su us­pje­li uhva­ti­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Maj­ka (54) i sin (22) za­jed­nič­kim sna­ga­ma us­pje­li su svla­da­ti 49-go­diš­nju krad­lji­vi­cu ko­ja je u utorak pro­va­li­la u nji­ho­vu ku­ću u I. Lju­to­mer­skom odvoj­ku u za­gre­bač­koj Du­bra­vi te je u tor­bu već bi­la spre­mi­la ne­što na­ki­ta i sku­po­cje­ni sat ko­ji je naš­la u ku­ći. Da ne­što ni­je u re­du maj­ka i sin pri­mi­je­ti­li su ka­da su uš­li u dvo­ri­šte te vi­dje­li da su na ku­ći pro­zo­ri ši­rom otvo­re­ni. Na­kon to­ga oprez­no su kre­nu­li u pre­gled pros­to­ri­ja u ku­ći te su na pr­vom ka­tu ugle­da­li krad­lji­vi­cu ko­ja je po­ku­ša­la po­bje­ći sko­kom kroz pro­zor. Me­đu­tim pri do­sko­ku s vi­si­ne od oko tri me­tra na­tuk­la je gle­žanj pa su je maj­ka i sin us­pje­li uhva­ti­ti i pri­je ne­go što je us­pje­la po­bje­ći iz dvo­ri­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.