Hrvatska će in­zis­ti­ra­ti na mo­der­ni­za­ci­ji Ra­fi­ne­ri­je

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (vb)

Uz­ro­ci one­čiš­će­nja zra­ka u Sl. Bro­du ne mo­gu se pri­pi­sa­ti sa­mo jed­nom iz­vo­ru, ali Ra­fi­ne­ri­ja naf­te u Bro­du (BiH) naj­od­go­vor­ni­ja je za to – ka­žu u Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša. Na­vo­de da će Hrvatska in­zis­ti­ra­ti na dalj­njoj mo­der­ni­za­ci­ji pos­tro­je­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.