Pet naj­toč­ni­je od­go­vo­re­nih pi­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Lik ko­je ži­vo­ti­nje je na spo­me­no­bi­ljež­ju Ov­ča­ra? – 100 % toč­nih od­go­vo­ra S ko­jom je dr­ža­vom Hrvatska 8. lis­to­pa­da 1991. ra­ski­nu­la sve dr­ža­vo­tvor­ne ve­ze? – 99 % Ko­ji je grad os­lo­bo­đen ope­ra­ci­jom Olu­ja? – 99 % Ko­ji je grad naj­vi­še stra­dao u Do­mo­vin­skom ra­tu? – 99 % Ka­ko se zva­la Pr­va gar­dij­ska bri­ga­da? – 66 %

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.