Pet naj­lo­ši­je od­go­vo­re­nih pi­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ko­li­ko je Imo­ća­na po­gi­nu­lo na du­bro­vač­kom bo­ji­štu? – 2 % toč­nih od­go­vo­ra Ko­li­ko je Imo­ća­na po­gi­nu­lo u Do­mo­vin­skom ra­tu? – 9 % Ka­ko se zo­ve pos­troj­ba bra­ni­te­lja i dra­go­vo­lja­ca Imot­skog iz Do­mo­vin­skog ra­ta? – 27 % Gdje se na­la­zi spo­me­nik Ve­li­mi­ru Đe­re­ku? – 35 % Ka­ko se zo­ve le­gen­dar­na Imot­ska boj­na u sklo­pu 4. gar­dij­ske bri­ga­de? – 38 %

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.