PTR bi uzeo još tre­ći­nu Sun­ča­nog Hva­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

PTR nu­di ci­je­nu od 21,37 ku­na za di­oni­cu, ko­jih ima 61,95%. Dr­ža­va ne zna mo­že li po­no­vi­ti na­tje­čaj i mi­je­nja­ti uvje­te za pro­da­ju svog udje­la Li­di­ja Ki­se­ljak Pri­me To­urist Re­sorts, dio gru­pa­ci­je CPI, ko­ji dr­ži 61,95 pos­to Sun­ča­nog Hva­ra, obja­vio je na Za­gre­bač­koj bur­zi oba­vi­jest o jav­noj po­nu­di za pre­uzi­ma­nje pre­os­ta- lih di­oni­ca po ci­je­ni od 21,37 ku­na za di­oni­cu. Dr­ža­va je ne­dav­no za pro­da­ju svog udje­la u Sun­ča­nom Hva­ru tra­ži­la 28 ku­na za di­oni­cu, no in­te­re­se­na­ta za oko 30 pos­to di­oni­ca ni­je bi­lo. Po­nu­du PTR-a dr­ža­va ne­će pri­hva­ti­ti, ne­go je plan po­no­vi­ti pro­da­ju s ni­žom ci­je­nom. No, sa­da je to ne­iz­vjes­no zbog teh­nič­ke vla­de. Za­kon ka­že da se mo­gu nas­ta­vi­ti za­po­če­ti pro­ce­si, no ni­je jas­no mo­gu li se mi­je­nja­ti uvje­ti, od­nos­no ima li dr­ža­va sa­da mo­guć­nost sma­nji­ti po­nu­đe­nu ci­je­nu.

Ima li još za­in­te­re­si­ra­nih Dr­ža­va je ne­dav­no za pro­da­ju tra­ži­la 28 ku­na po di­oni­ci hvar­ske tu­ris­tič­ke tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.