Tre­ba­mo ti­su­će IT-struč­nja­ka, za­što ih on­da ne bi­smo uvez­li?

Za­poš­lja­va­nje stra­na­ca mo­že bi­ti mje­ra za sti­mu­li­ra­nje mla­dih

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - sa­sa.pa­pa­rel­la@pos­lov­ni.hr Sa­ša Pa­pa­rel­la/PD ZAGREB

Jav­na sve­uči­li­šta ni­su svo­je pro­gra­me pri­la­go­di­la da bi po­ve­ća­la kva­li­te­tu zna­nja. To je iz­vor ne­kon­ku­rent­nos­ti i op­te­re­će­nje, dr­že u HUP-u

Na do­ma­će tr­ži­šte ra­da u IT-u sva­ke go­di­ne iz­a­đe is­ti broj mla­dih vi­so­ko­obra­zo­va­nih ko­li­ko ih go­diš­nje od­la­zi iz Hr­vat­ske. Hr­vo­je Ba­len, do­pred­sjed­nik HUP-Udru­ge in­for­ma­tič­ke i ko­mu­ni­ka­cij­ske dje­lat­nos­ti i član upra­ve Otvo­re­nog uči­li­šta Al­ge­bra, s ko­jim raz­go­va­ra­mo o pro­ble­mi­ma u sek­to­ru, is­ti­če da sa­mo po­lo­vi­ca od 1500 stu­de­na­ta, ko­li­ko ih go­diš­nje u nas za­vr­ša­va in­že­njer­ske stu­di­je ra­ču­nal­s­tva, iz­a­đe na tr­ži­šte ra­da.

Jed­nos­tav­no rje­še­nje

To su stu­di­ji ko­ji ge­ne­ri­ra­ju stra­te­ški naj­važ­ni­je lju­de za teh­no­lo­ški sek­tor. – Na­ža­lost, znat­no vi­še od po­lo­vi­ce mla­dih na sve­uči­liš­nim stu­di­ji­ma nas­tav­lja obra­zo­va­nje još dvi­je go­di­ne, tj. di­plom­ske stu­di­je, dok kroz in­že­njer­ske struč­ne stu­di­je uglav­nom iz­la­ze sprem­ni već na­kon tri go­di­ne. Za­mjen­ski po­ten­ci­jal za ra­zvoj hr­vat­skog IT sek­to­ra ge­ne­ri­ra se u ovom tre­nut­ku kroz druš­tve­ne stu­di­je, npr. pos­lov­ne in­for­ma­ti­ke i in­for­ma­cij­skih sus­ta­va ili in­že­njer­ske stu­di­je ma­te­ma­ti­ke – ka­že Ba­len te objaš­nja­va raz­lo­ge. – Jav­na sve­uči­li­šta ni­su pri­la­go­di­la nas­tav­ne pro­gra­me bo­lonj- skom sus­ta­vu i kao stra­te­ški cilj ni­su pos­ta­vi­la sma­nje­nje vre­me­na stu­di­ra­nja, uz po­ve­ća­nje kva­li­te­te zna­nja pr­vos­tup­ni­ka. To je iz­vor ne­kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­skog IT sek­to­ra i ne­po­treb­nog op­te­re­će­nja po­rez­nih obvez­ni­ka. U kon­ku­rent­nim zem­lja­ma EU go­to­vo 70 pos­to mla­dih iz­la­zi sprem­no na tr­ži­šte ra­da već na­kon tri go­di­ne stu­di­ja – is­ti­če Ba­len. Tvr­di da rje­še­nje ni­su ve­će upis­ne kvo­te, jer one bi, u da­naš­njem sus­ta­vu u ko­jem vi­še od 40 pos­to mla­dih ne za­vr­ša­va STEM stu­di­je, do­dat­no po­tak­nu­le ne­učin­ko­vi­tost i ra­sho­de. – Pos­to­ji jed­nos­tav­no rje­še­nje ko­je Vla­da ni­je per­ci­pi­ra­la, ko­je bi mo­glo bi­ti pre­sud­no za po­di­za­nje kva­li­te­te i kom­pe­ti­tiv­nos­ti na­šeg obra­zov­nog sus­ta­va. Na akre­di­ti­ra­nim IT stu­di­ji­ma go­diš­nje os­ta­je ne­po­pu­nje­no 640 upis­nih mjes­ta za ko­je Za­kon o zna­nos­ti i vi­so­kom obra­zo­va­nju pre­dvi­đa mo­guć­nost fi­nan­ci­ra­nja. Ri­ječ je o mjes­ti­ma na vi­so­kim ško­la­ma i ve­le­uči­li­šti­ma ko­ja se sa­ma, u su­rad­nji s ro­di­te­lji­ma i tvrt­ka­ma, bri­nu o fi­nan­ci­ra­nju stu­de­na­ta, neo­vis­no o dr­žav­nom pro­ra­ču­nu. Bu­du­ći da su in­že­nje­ri ra­ču­nal­s­tva struč­nja­ci ko­ji se za­poš­lja­va­ju iz­nim­no br­zo, jas­no je da je za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo i pro­ra­čun ovo bo­lja inves­ti­ci­ja od mno­gih pro­je­ka­ta – ka­že naš su­go­vor­nik. Na pi­ta­nje mo­že li uvoz ka­dro­va bi­ti jed­no od rje­še­nja za pro­blem ne­dos­tat­ka ICT struč­nja­ka, ka­že da su ne­ke tvrt­ke već iz­ra­zi­le in­te­res za tim.

Re­alan cilj

– To ne bi tre­ba­la bi­ti pri­mar­na mje­ra, ali dok i sa­mi osje­ća­mo ‘bra­in dra­in’ od ne­ko­li­ko ti­su­ća IT struč­nja­ka go­diš­nje, dok na­ši struč­nja­ci od­la­ze u ino­zem­s­tvo i dok ra­di­mo na to­me da mla­de sti­mu­li­ra­mo da oda­be­ru ka­ri­je­ru u ra­ču­nal­s­tvu ili STEM za­ni­ma­nji­ma, za­poš­lja­va­nje stra­na­ca mo­že bi­ti do­bra do­dat­na mje­ra. Kom­bi­na­ci­jom svih mje­ra i stra­te­škom ori­jen­ta­ci­jom pre­ma ICT sek­to­ru vje­ru­jem da bi­smo mo­gli oče­ki­va­ti nje­gov rast s pos­to­je­ćih oko 32 ti­su­će rad­nih mjes­ta na znat­no vi­še. Za­što si ne bi­smo pos­ta­vi­li ne­ki re­alan cilj za slje­de­će go­di­ne, po­put, pri­mje­ri­ce, 50.000 za­pos­le­nih u sek­to­ru – pi­ta se Hr­vo­je Ba­len.

Go­diš­nje je ne­po­pu­nje­no 640 mjes­ta na stu­di­ji­ma IT-a. Dr­ža­va bi po­tak­nu­la mla­de na upis da ih pla­ća

U ICT-u u Hr­vat­skoj bi uskoro mo­glo ra­di­ti 50.000 lju­di, sad ih je 32.000

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.