HDZ-u tre­ba vo­đa ko­ji zna uz­vra­ti­ti na Mi­la­no­vi­će­vu agre­si­ju i ob­ma­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

HDZ ima sre­ću, za sav ne­ga­tiv­ni imidž stvo­ren o toj stran­ci u po­s­ljed­nje vri­je­me kriv je ma­nje-vi­še je­dan čo­vjek, To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, pa će s njim i oti­ći. I do­bro je što mu je una­toč to­me is­ti dan kad je pod­nio os­tav­ku, Mi­li­jan Br­kić odao priz­na­nje za us­pje­he stran­ke u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, te jas­no re­kao da s Ka­ra­mar­kom ne­će bi­ti obra­ču­na kao što ga je u slič­nim si­tu­aci­ja­ma s ne­ki­ma pri­je bi­lo te us­t­vr­dio da os­ta­je član Sre­diš­njeg od­bo­ra. Dak­le, ne­će bi­ti “kr­vi” kao u su­ko­bu Sa­na­de­ra s Pa­ša­li­ćem, Ja­dran­ke Ko­sor sa Sa­na­de­rom i Ka­ra­mar­ka s Ja­dran­kom Ko­sor. U dva od ta tri raz­la­za ma­nje ili vi­še iz­rav­ne su po­s­lje­di­ce bi­le – uhi­će­nja i za­tvo­ri. Gla­vaš, ko­ji je priz­nao da je za Sa­na­de­ra u nad­me­ta­nju s Pa­ša­li­ćem po­krao gla­so­ve, svo­je je od­met­niš­tvo pla­tio ro­bi­jom, a i sam je Sa­na­der uhi­ćen i su­đen po­što je us­to­li­čio svo­ju pr­vu su­rad­ni­cu ko­ja je go­di­na­ma od nje­ga stva­ra­la ne­za­pam­ćen kult lič­nos­ti. HDZ vi­še ni­je op­te­re­ćen tak­vim des­po­ti­ma i osvet­niš­tvom, pa bi nor­ma­lan od­la­zak jed­nog svog pred­sjed­ni­ka pod ko­jim se stran­ka i te ka­ko opo­ra­vi­la, ali je kraj­nji is­hod bio loš, mo­gao is­ko­ris­ti­ti i kao nor­ma­lan nas­ta­vak po­li­ti­ke ko­ja ga je uči­ni­la re­la­tiv­nim po­bjed­ni­kom na pro­tek­lim iz­bo­ri­ma. Ne­ma ne­kih oso­bi­tih raz­lo­ga i oso­bi­tih gri­je­ha zbog ko­jih ta stran­ka ne bi bi­la na is­tim po­zi­ci­ja­ma kao i pri­je ne­ko­li­ko go­di­na kad je po­bje­đi­va­la na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i iz­bo­ri­ma za Europ­ski par­lam­nt i kad je u an­ke­ta­ma ina­če joj ne­s­klo­nih agen­ci­ja sta­ja­la pu­no bo­lje od SDP-a. Od ta­da do da­nas SDP ni­je na­pra­vio ni­šta po če­mu bi tre­bao bi­ti u pred­nos­ti pred HDZ-om, a za ka­os u for­mi­ra­nju i funk­ci­oni­ra­nju vlas­ti ko­ji je za­vr­šio ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra ne­ma ni ap­so­lut­nog kriv­ca ni­ti je tko ne­du­žan. Je­di­na bi pred­nost SDP-a mo­gla bi­ti u dr­skos­ti nje­go­va pred­sjed­ni­ka, u nje­go­vu agre­siv­nom ži­go­sa­nju pro­tiv­ni­ka i pri­ka­zi­va­nju sta­nja u ko­jem je bi­la Hrvatska u vri­je­me nje­go­ve vlas­ti obrat­nim od onak­vog kak­vo je bi­lo. Sto­ga je vr­lo važ­no da HDZ do­bi­je pred­sjed­ni­ka ko­ji će mu, za raz­li­ku od Ka­ra­mar­ka, zna­ti uz­vra­ti­ti i uvje­ri­ti jav­nost da je ri­ječ o opa­kom sa­mo­dr­š­cu i ob­ma­nji­va­ču. Ko­ji Hr­vat­sku mo­že vo­di­ti u po­nor, a hva­li­ti se da je vo­di u pro­cvat. Ko­ji će u zem­lji stva­ra­ti ne­red i bez­a­ko­nje, a sva­ki čas is­ti­ca­ti da je Hrvatska “na­po­kon ure­đe­na dr­ža­va”. Ko­ji će upi­ra­ti pr­stom u krim­nal što su ga pra­vi­li ili pra­ve nje­go­vi po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci, a šti­ti­ti ne­po­dop­šti­ne u vlas­ti­toj stran­ci i stran­ka­ma iz ko­ali­ci­je čla­no­va te ne­po­dop­šti­ne čla­no­va vlas­ti­te obi­te­lji a pra­vo­moć­no osu­đe­ne oso­be po­du­pi­ra­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. I ko­ji će iz osve­te da­ti uhi­ći­va­ti lju­de, o če­mu je “nje­gov” lje­vi­čar­ski no­vi­nar, uvi­jek do­bro oba­vi­je­šte­ni Vo­jis­lav Ma­zzoc­co na­pi­sao: “Is­tra­gu i hap­še­nje Mi­la­na Ban­di­ća odra­di­la je po­li­ci­ja po na­lo­gu pre­mi­je­ra Mi­la­no­vi­ća i mi­nis­tra unu­traš­njih pos­lo­va Ran­ka Os­to­ji­ća”. I ta­ko da­lje, i ta­ko da­lje. Ne us­pi­je li na tu agre­si­ju Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća u di­zaj­nu ame­rič­kih pro­da­va­ča la­ži i ob­ma­na uz­vra­ti­ti hra­bro i ne­suz­dr­ž­lji­vo, HDZ-u bi se mo­glo do­go­di­ti ono što mu se do­go­di­lo u go­di­ni uoči pro­tek­lih iz­bo­ra u ko­joj je pred Mi­la­no­vi­će­vim na­le­tom iz­gu­bio ve­li­ku pred­nost i po­bi­je­dio s raz­li­kom ne­do­volj­nom za for­mi­ra­nje vlas­ti. Pri­je ne­što vi­še od mje­sec da­na, “sa­vje­tu­ju­ći” Ka­ra­mar­ku da ode iz vr­ha vlas­ti i HDZ-a, što je iz­a­zva­lo po­dos­ta iz­ne­na­đe­nja i što će on do­sko­ra uči­ni­ti, na­pi­sao sam ka­ko ni­je po­ka­zao da je vo­đa, a pra­vi vo­đe nuž­ni su i u voj­s­ci, i u ra­tu, i u dr­ža­vi, i u obi­te­lji, kao i u ži­vo­tinj­skim čo­po­ri­ma. To je pre­sud­no, no zna­ju li to u HDZ-u i ho­će li ta stran­ka za pred­sjed­ni­ka zna­ti iz­a­bra­ti ne­ko­ga tko će dje­lo­tvor­no uz­vra­ća­ti po­li­tič­kim tak­ma­ci­ma udar­ce pa ih i za­da­va­ti? I ima li u stran­ci tak­ve oso­be? HDZ je do­sad imao dvo­ji­cu iz­nim­nih pred­sjed­ni­ka, Tuđ­ma­na i Sa­na­de­ra, ko­ji su se zna­li, po­ne­kad i iz­van stan­dar­da pris­toj­nos­ti, obra­ču­na­ti s po­li­tič­kim pro­tiv­ni­kom. To je u Tuđ­ma­na da­lo epo­hal­ne učin­ke, dok je u Sa­na­de­ra bi­lo po­kri­će za des­truk­ci­ju, iz­da­ju zem­lje i kri­mi­nal. Ne­ma raz­lo­ga da HDZ po­to­ne kao na kra­ju de­ve­de­se­tih go­di­na te pos­li­je Sa­na­de­ra i Ja­dran­ke Ko­sor, a sa­bra­no i ra­zum­no po­na­ša­nje i Ka­ra­mar­ka i čla­no­va vod­stva pos­li­je nje­go­ve os­tav­ke mo­glo bi bi­ti do­bar uvod u iz­bor pra­vog čo­vje­ka za če­lo stran­ke i u pri­pre­me za iz­bo­re u ruj­nu. Mo­žda Mi­li­jan Br­kić i dru­gi iz vr­ha HDZ-a ko­ji obe­ća­va­ju da ne­će do­pus­ti­ti po­vra­tak Mi­la­no­vi­ća u Ban­ske dvo­re i zna­ju ka­ko to uči­ni­ti, a u to­me je pre­su­dan bu­du­ći pred­sjed­nik naj­moć­ni­je stran­ke.

Za ka­os u for­mi­ra­nju i funk­ci­oni­ra­nju vlas­ti ko­ji je za­vr­šio ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra ne­ma ni ap­so­lut­nog kriv­ca ni­ti je tko ne­du­žan

Ne­ma raz­lo­ga da HDZ po­to­ne kao na kra­ju 90-ih go­di­na te pos­li­je Ive Sa­na­de­ra i Ja­dran­ke Ko­sor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.