Nas­tav­lja li Plen­ko­vić Pe­trov­ljev ne­do­vr­še­ni po­sao?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - VeNLO

...Pri­ča ko­ja je po­če­la zna­ko­vi­tom bi­skup­skom osu­dom Mos­to­va ko­ali­ra­nja sa SDP-om nas­ta­vi­la se mak­si­mal­nim ko­ri­šte­njem nji­ho­va ucje­nji­vač­kog po­ten­ci­ja­la spram HDZ-a. Da je u po­za­di­ni jav­nog eks­pe­ri­men­ta bi­la Mos­to­va na­mje­ra is­to­vre­me­nog raz­bi­ja­nja HDZ-a i SDP-a, da­lo se vi­dje­ti po Pe­trov­lje­vim iz­ja­va­ma, ali i pos­tup­ci­ma. I ta na­mje­ra je bi­la stvar­ni sa­dr­žaj “re­for­mi” u Mos­to­voj iz­bor­noj kam­pa­nji za ko­je se za­li­je­pi­lo 15% bi­rač­kog ti­je­la. Ra­ču­ni­ca je bi­la jas­na – SDP iz­ba­ci­ti iz igre gu­bit­kom vlas­ti, po­tom ga pus­ti­ti da se sam ri­je­ši Mi­la­no­vi­ća, a HDZ u po­god­nom tre­nut­ku obez­gla­vi­ti pod­me­ta­njem bi­lo kak­ve afe­re Ka­ra­mar­ku (da ni­je bi­lo ‘kon­zul­tan­ti­ce’, pro­naš­li bi ne­što dru­go). Na­kon odi­gra­ne par­ti­je vi­di­mo dje­lo­mič­ni us­pjeh stra­te­gi­je Mos­to­vih šap­ta­ča. To ne zna­či da će za­po­če­ti po­sao agen­de ko­ju je do ju­čer zas­tu­pao Most os­ta­ti ne­do­vr­šen. HDZ je os­tao bez po­dr­ške Cr­k­ve onog tre­nut­ka kad je pos­ta­lo jas­no da će vječ­ni kon­zer­va­ti­vi­zam Cr­k­ve, te­me­ljen is­klju­či­vo na pa­ra­zi­ti­ra­nju na druš­tve­nom tki­vu, s Ka­ra­mar­kom na če­lu os­ta­ti po stra­ni u uprav­lja­nju s ovim di­je­lom ge­opo­li­tič­kog svi­je­ta. Bri­ž­lji­vo pri­pre­man jav­ni lik euro­par­la­men­tar­ca Plen­ko­vi­ća (oči­to je ka­ko nje­gov go­vor na zad­njem sa­bo­ru HDZ-a plod pre­du­miš­lja­ja i pred­z­na­nja o bu­du­ćim do­ga­đa­nji­ma) sad se ak­ti­vi­ra s re­zerv­nog po­lo­ža­ja. A is­ta bit­ka ko­ju je za­po­čeo ne­us­pješ­ni Pe­trov nas­tav­lja se. Plen­ko­vić je no­vi ma­ne­ken de­mo­kra­ci­je i već spo­me­nu­tog kon­zer­va­ti­viz­ma. Ko­ji mo­ra u za­miš­lje­nom ro­ku ri­je­ši­ti Hr­va­te još uvi­jek go­le­ma druš­tve­nog bo­gat­stva i na­met­nu­ti pu­ku ci­pra­sov­ske sa­mo­uni­šta­va­ju­će mje­re šted­nje. Već su­tra vi­djet će­mo Plen­ko­vi­ća kao no­vog me­dij­skog mi­lje­ni­ka i no­vi­nar­ska na­tje­ca­nja u uli­zi­va­nju nje­mu kao bu­du­ćem epi­cen­tru uprav­ljač­kih si­la. Tvor­ni­ce mis­li po­bri­nut će se za su­traš­nji iz­bor­ni re­zul­tat ko­ji će iz­nje­dri­ti HDZ kao no­si­te­lja ‘re­for­mi’. Most, kao re­zerv­na oli­gar­hi­ja u nas­ta­ja­nju, da­ka­ko da će se pri­dru­ži­ti is­to­mis­le­ćoj bra­ći. Te­ško je vje­ro­va­ti da će Mi­la­no­vić, sad kao pr­vi na lis­ti naj­ne­po­pu­lar­ni­jih po­li­ti­ča­ra, us­pje­ti u ne­ko­li­ko ljet­nih mje­se­ci na­di­gra­ti sve ove pis­ce sce­na­ri­ja hr­vat­ske bu­duć­nos­ti. Nje­go­vi gri­je­si ni­su za­bo­rav­lje­ni – ni­je mo­ne­ti­zi­rao auto­ces­te, ni­je sli­je­po sli­je­dio na­put­ke EU, po­igra­vao se pri kra­ju man­da­ta or­ba­nov­šti­nom ko­ja ni­je do­pu­šte­na. Pri­li­ku za po­vra­tak na vlast ko­ju je imao s Ka­ra­mar­kom pro­pus­tio je. A no­ve pri­li­ke za pla­ća­nje opros­ta gri­je­ha ne­će bi­ti ta­ko sko­ro. Ka­ra­mar­ko je us­pio u go­to­vo ne­mo­gu­ćoj mi­si­ji – spa­sio je HDZ, za­šti­tio sve in­te­res­ne sfe­re člans­tva, a ni­je za­vr­šio u za­tvo­ru...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.