PJ Har­vey sve­ča­no i bez kom­pro­mi­sa pred­sta­vi­la no­vi al­bum

Flo­ren­ce + The Mac­hi­ne os­ta­ju vr­hu­nac fes­ti­va­la, kao i ma­nji ben­do­vi ko­ji su nad­ja­ča­li ve­li­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Or­ga­ni­za­to­ri INmu­si­ca jed­ni su od ri­jet­kih u Hr­vat­skoj ko­ji ra­zu­mi­ju da je uku­pan do­jam va­žan ko­li­ko i udar­ni sa­dr­žaj glav­nog pro­gra­ma mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net Dok se ša­to­ri po­la­ko ras­pre­ma­ju, a rad­ni­ci čis­te ka­os os­tav­ljen na­kon što je Ja­ru­nom proš­lo (pre­ma pro­cje­na­ma or­ga­ni­za­to­ra) 85.000 po­sje­ti­te­lja, vri­je­me je za re­ka­pi­tu­la­ci­ju doj­mo­va 11. INmu­si­ca. S jed­ne stra­ne, kao što smo već pi­sa­li, fes­ti­val je iz­gle­dao pre­div­no. Osim što ni­je bi­lo in­fras­truk­tur­nog ko­lap­sa ka­rak­te­ris­tič­nog za ra­ni­ja iz­da­nja INmu­si­ca, Ja­run je bio ure­đen ljep­še ne­go ikad do­sad, a svje­tle­ća pa­no­ra­ma fes­ti­va­la ma­mi­la je već na ula­zu u kom­pleks je­ze­ra po­ti­ču­ći po­sje­ti­te­lje da po­žu­re pre­ma Oto­ku hr­vat­ske mla­de­ži. Or­ga­ni­za­to­ri INmu­si­ca, či­ni se, jed­ni su od ri­jet­kih ko­ji u na­šoj zem­lji ra­zu­mi­ju da je uku­pan do­jam va­žan jed­na­ko kao i glav­ni pro­gram fes­ti­va­la pa su, osim ma­lih, ali efek­t­nih de­ta­lja po­put neo­n­skih ci­ta­ta iz kul­t­nih pje­sa­ma, ove go­di­ne do­dat­no “na­pu­ca­li” po­prat­ne sa­dr­ža­je po­put Tes­li­na tor­nja u či­jem su se pod­nož­ju vr­tje­li vi­dei Da­vi­da Bowi­eja, a ko­ji se po­ka­zao kao je­dan od ve­ćih po­go­da­ka fes­ti­va­la. Sam glaz­be­ni pro­gram, s dru­ge stra­ne, pa­tio je od ne­ko­li­ko oz­bilj­nih bolj­ki. Kao naj­ve­će zvi­jez­de ove su go­di­ne naj­av­lji­va­ni Flo­ren­ce + The Mac­hi­ne, PJ Har­vey i Gut­ter­däm­me­rung fe­atu­ring Hen­ry Rol­lins, ras­po­re­đe­ni u udar­ne ter­mi­ne kroz tri da­na fes­ti­va­la. I pri­je ne­go što je po­čeo, či­ni se da je dio pu­bli­ke ot­pi­sao pr­vi dan kao naj­ma­nje za­nim­ljiv, zbog če­ga je INmu­sic star­tao uz osjet­no ma­nje po­sje­ti­te­lja.

Ri­zič­no pro­gra­mi­ra­nje

At­mo­sfe­ri pr­vo­ga da­na ni­je po­mo­gla ni ri­skant­na pro­gram­ska od­lu­ka da se na­kon ne to­li­ko atrak­tiv­nog Ja­kea Bug­ga (ko­ji je is­po­ru­čio so­lid­nu svir­ku) u naj­is­tak­nu­ti­ji ter­min sta­vi mul­ti­me­di­jal­ni pro­jekt Gut­ter­däm­me­rung, ko­ji je u te­ori­ji zvu­čao za­nim­lji­vo, ali svo­jim spe­ci­fič­nim kon­cep­tom po­sve­ta bo­go­vi­ma roc­ka uz pro­po­vi­je­di Hen­ryja Rol­lin­sa ni­je us­pio ko­mu­ni­ci­ra­ti s ve­ćim di­je­lom pu­bli­ke. Dru­ga ve­čer po­če­la je po­ma­lo nes­pret­nim ot­ka­zi­va­njem kon­cer­ta Skunk Anan­sie pet mi­nu­ta pri­je za­ka­za­nog nas­tu­pa, ali ne­sret­na okol­nost pre­tvo­ri­la se u go­le­mu pred­nost jer su na glav­noj po­zor­ni­ci ra­zva­li­li Kawa­sa­ki 3P, a na nji­ho­vu mjes­tu na Wor­ld Sta­geu, pa kas­ni­je još jed­nom na Hid­den Sta­geu, iz­vr­stan do­jam os­ta­vi­li su My Baby. Me­đu ši­roj pu­bli­ci sla­bi­je poz­na­tim sas­ta­vi­ma na sli­čan su nas na­čin tre­ćeg da­na fes­ti­va­la ugod­no iz­ne­na­di­li Ye­asayer, ko­ji su ujed­no ima­li je­dan od vi­zu­al­no naj­a­trak­tiv­ni­jih nas­tu­pa. Op­će­ni­to, ma­nje po­zor­ni­ce ove su go­di­ne u vi­še na­vra­ta jam­či­le bo­lji tu­lum od Ma­in Sta­gea, a i na nje­mu su ben­do­vi po­put Wil­ca svi­ra­li pre­ra­no da bi ih ču­li svi ko­ji su to pri­želj­ki­va­li. Ta­ko­đer, do­ma­ći ben­do­vi po­put Bam­bi Mo­les­ter­sa, već spo­me­nu­tog Kawa­sa­ki 3P, pa čak i Gus­ta­fa na sa­mom kra­ju fe-

Kul­tur­na iko­na PJ Har­vey ot­plo­vi­la je u kom­plek­s­ni­je i mir­ni­je glaz­be­ne vo­de ne po­di­la­ze­ći onom di­je­lu pu­bli­ke ko­ji se na­dao ču­ti i ne­što žeš­ćih rock-hi­to­va s nje­zi­nih ra­ni­jih al­bu­ma

Pre­pu­na ener­gi­je Flo­ren­ce Wel­ch ra­zi­gra­nim je i ko­mu­ni­ka­tiv­nim nas­tu­pom oča­ra­la ja­run­sku pu­bli­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.