Je li lak­še raz­ri­je­ši­ti Vla­du ne­go Din­ka Bog­da­ni­ća

Nas­tav­lja se skan­dal zbog rav­na­te­lja split­skog Ba­le­ta. Grad­ski oci od­lu­či­li da se sa­zo­ve Ka­za­liš­no vi­je­će, ali ka­da – ne zna se!

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Pej­ko­vić-Ka­ćan­ski kul­tu­ra@ve­cer­nji.net SPLIT

“Iz­gle­da da je lak­še raz­ri­je­ši­ti Ka­ra­mar­ka i Ore­ško­vi­ća ne­go Din­ka Bog­da­ni­ća”, ka­zao nam je Vje­ko San­trić, pred­sjed­nik Rad­nič­kog vi­je­ća HNK Split, na­kon što je čuo da je na du­go­traj­nom sas­tan­ku grad­skih ota­ca ju­čer od­lu­če­no da će se odr­ža­ti sjed­ni­ca Ka­za­liš­nog vi­je­ća bez pred­sjed­ni­ce In­ge Ko­lu­dro­vić To­mić, ko­ja je da­la neo­po­zi­vu os­tav­ku. – Još se jed­nom po­t­vr­đu­je da je sa­vje­to­va­nje s Mi­nis­tar­stvom kul­tu­re bi­lo ne­po­treb­no i da je Ka­za­liš­no vi­je­će, od­ga­đa­ju­ći do­no­še­nje od­lu­ke o raz­rje­še­nju Din­ka Bog­da­ni­ća s mjes­ta v.d. rav­na­te­lja Ba­le­ta, ko­ju je za­tra­žio i in­ten­dant Goran Go­lov­ko, bi­lo na­mjer­no ku­po­va­nje vre­me­na u re­ži­ji In­ge Ko­lu­dro­vić To­mić – tvr­di San­trić. In­ten­dant Goran Go­lov­ko po­t­vr­dio je za Ve­čer­nji list da su grad­ski čel­ni­ci za­du­že­ni za kul­tu­ru sa­ti­ma ras­prav­lja­li o zah­tje­vu za smje­nu Din­ka Bog­da­ni­ća od­nos­no, pi­smu mi­nis­tra Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća, ko­ji tvr­di da je pri­jed­log in­ten­dan­ta za raz­rje­še­nje v.d. rav­na­te­lja Ba­le­ta Din­ka Bog­da­ni­ća u skla­du sa Sta­tu­tom. U Gra­du su od­lu­či­li da će sjed­ni­cu Ka­za­liš­nog vi­je­ća, na ko­joj će se ras­prav­lja­ti o sud­bi­ni Din­ka Bog­da­ni­ća, sa­zva­ti za­mje­nik pred­sjed­ni­ka (dr. Želj­ko Ma­te­ljak s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta, op. a.), a ka­da – ne zna se! Din­ko Bog­da­nić je u pro­sin­cu proš­le go­di­ne do­bio opo­me­nu pred ot­kaz zbog op­tuž­bi ru­munj­ske ba­le­ri­ne An­dree Ber­tee, a no­vi pri­jed­log za ot­kaz sti­gao je ne­ki dan na­kon pi­sma ba­le­ri­ne Tee Je­lić. Po­čet­kom stu­de­nog Bog­da­ni­ću is­tje­če ugo­vor. Ho­će li se do ta­da uop­će sas­ta­ti Ka­za­liš­no vi­je­će HNK Split? Se­zo­na je iona­ko za­vr­še­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.