Hr­vat­skom, ali ne­će ima­ti mi­los­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

po­ka­že i onu dru­gu, li­je­pu ljud­sku stra­nu. Ta­ko je na ovom Eu­ru za­šti­tio na­vi­ja­ča ko­ji je zbog nje­ga ušao u te­ren, do­pus­tio mu da opa­li “sel­fie” te ga iz­gr­lio. A tu li­je­pu, skrom­nu Ro­nal­do­vu stra­nu upoz­nao je i je­dan Hr­vat – Žu­pa­njac sa švi­car­skom pu­tov­ni­com Pe­ro Sa­mar­džić (46). Vlas­nik ma­le tran­s­port­ne tvrt­ke u švi­car­skom Chu­ru do­ži­vio je ne­što što će pam­ti­ti ci­je­li ži­vot: u Ma­dri­du se dru­žio s po­naj­bo­ljim svjet­skim no­go­me­ta­šem Cris­ti­anom Ro­nal­dom, a kas­ni­je je s obi­te­lji čak bio nje­gov po­seb­ni gost na utak­mi­ci Re­al Ma­drid – Vil­lar­re­al!

Sa­mar­džić: CR7 je an­đeo

Ka­ko je uop­će Sa­mar­džić upoz­nao Ro­nal­da? U Pe­ri­noj tvrt­ki za­pos­len je Fe­li­pe de So­uza, Por­tu­ga­lac s Ma­de­ire, i on je bio ta spoj­ni­ca. – Zna­te, ja Ro­nal­da ni­sam sim­pa­ti­zi­rao jer mi se na TV-u či­nio aro­gan­tan i umiš­ljen, ali sa­da tvr­dim: Cris­ti­ano je pra­vi an­đeo, du­ša od čo­vje­ka! Pri­ča­li smo kao da se zna­mo go­di­na­ma. Mo­ja kći, ko­ja se ba­vi rit­mič­kom gim­nas­ti­kom, pred njim je iz­vo­di­la vra­to­lo­mi­je, a on se sa­mo smi­jao i smi­jao – pre­pri­čao je za Ve­čer­nji list Sa­mar­džić, ko­ji je tom pri­li­kom Cris­ti­anu pok­lo­nio šil­te­ri­cu s hr­vat­skim obi­ljež­ji­ma. – Naš­li smo i za­jed­nič­ki je­zik u pso­va­nju. Me­ne je nje­gov pri­ja­telj Fe­li­pe na­učio ne­ke por­tu­gal­ske psov­ke, a, bo­ga­mi, i Ro­nal­do se do­bro slu­ži na­ši­ma. Na­učio ih je od Ne­ma­nje Vi­di­ća u Man­c­hes­te­ru – pre­pri­čao je Sa­mar­džić. Na­kon spo­me­nu­te utak­mi­ce Re­ala i Vil­lar­re­ala Pe­ro je s obi­te­lji bio gost na ve­če­ri u res­to­ra­nu u ko­ji do­la­ze Re­alo­vi igra­či. – Re­kao mi je na opro­šta­ju: “Fe­li­pe je moj pri­ja­telj, a i vi ste sa­da mo­ji pri­ja­te­lji”. Bio sam dir­nut i uz­bu­đen kao di­je­te. I dan­da­nas ne vje­ru­jem da sam se ta­ko div­no dru­žio s jed­nim od naj­po­pu­lar­ni­jih lju­di na pla­ne­tu – za­klju­čio je Pe­ro Sa­mar­džić, ko­ji će i u su­bo­tu u Len­su gle­da­ti Ro­nal­da. No, ovaj put ne­će na­vi­ja­ti za Ro­nal­da, već za Lu­ku Mo­dri­ća i svo­ju Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.