N. Ka­li­nić i Pe­ri­šić od­li­čan tan­dem na te­re­nu i iz­van nje­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Tan­dem za sve, ta­ko se mo­gu na­zva­ti Nikola Ka­li­nić i Ivan Pe­ri­šić. Naj­pri­je je Pe­ri­šić asis­ti­rao Ka­li­ni­ću za gol pe­tom pro­tiv Špa­njol­ske, a on­da je Ka­le uz­vra­tio Pe­ri­ši­ću za ve­li­ki po­bjed­nič­ki tre­nu­tak. – Do­bro funk­ci­oni­ra­mo za­jed­no. A pri­ja­te­lji smo i iz­van te­re­na, čes­to on do­đe s obi­te­lji iz Mi­la­na u Fi­ren­cu, dru­ži­mo se – ka­že Ka­li­nić. A i u re­pre­zen­ta­ci­ji, iz­van no­go­met­nih obve­za, su tan­dem. Ka­li­nić i Pe­ri­šić par su u igra­nju bri­šku­le i tre­še­te, po­uz­da­ni iz­vor tvr­di da su nepobjedivi, a nji­ho­ve naj­dra­že mu­šte­ri­je su Sr­na i Mo­drić... Do­đe li do je­da­na­es­ter­ca, na sce­nu stu­pa Su­ba. On je maj­stor za pe­na­le, ove ih je se­zo­ne u Mo­na­cu ski­nuo čak pet od se­dam Mo­glo je bi­ti i lak­še, kud baš taj Por­tu­gal s Cris­ti­anom Ro­nal­dom. Ali, ako že­liš bi­ti naj­bo­lji, mo­raš pro­ći gru­pu i on­da po­bi­je­di­ti u još če­ti­ri utak­mi­ce, a ova Hrvatska to že­li. U Lens sti­že po­la do­mo­vi­ne, tak­ve su naj­a­ve, ma­le­ni gra­dić bit će pre­kri­ven “koc­ki­ca­ma”. Svug­dje vla­da eu­fo­ri­ja osim u ta­bo­ru re­pre­zen­ta­ci­je.

Os­ta­rje­lo por­tu­gal­sko druš­tvo

An­te Ča­čić sve već zna, u mom­čad se vra­ća­ju Vi­da, Stri­nić, Bro­zo­vić, Mo­drić i Man­džu­kić. Iz­bor­nik ima tek jed­nu dvoj­bu, ho­će li u vr­hu na­pa­da bi­ti Ma­rio Man­džu­kić ili Nikola Ka­li­nić. Dak­le, na Cris­ti­ana Ro­nal­da i os­ta­rje­lo druš­tvo kre­ću naj­ja­či hr­vat­ski adu­ti, di­ri­gent­sku pa­li­cu pre­uzi­ma Lu­ka Mo­drić. Nje­go­va igra bit će ključ­na, Hrvatska že­li na­met­nu­ti ri­tam... Ako Man­džu­kić bu­de u pos­ta­vi, a Ča­čić ima ve­li­ko po­vje­re­nje u nje­ga, on će bi­ti je­dan od onih ko­ji mo­gu ri­je­ši­ti pi­ta­nje po­bjed­ni­ka. Na­kon utak­mi­ca u sku­pi­ni on je je­di­ni duž­nik od na­ših zvi­jez­da, ba­rem što se ti­če na­pa­dač­ke igre. Če­ka se Man­džu­ki­ćev gol, ali če­ka­ju se i nje­go­vi dvo­bo­ji s Pe­pe­om. Sje­ća­mo se tog ra­ta iz der­bi­ja Atle­ti­ca i Re­ala. S Man­džu­ki­ćem u vr­hu na­pa­da Ča­čić do­bi­va agre­siv­ca želj­nog go­la, a s Ka­li­ni­ćem igra­ča ko­ji je u od­lič­noj for­mi i ko­ji ni­je im­pre­si­oni­ran ni­kak­vim ve­li­či­na­ma. Ka­li­nić na le­đi­ma mo­že no­si­ti Pe­pea i Car­val­ha za­jed­no... Njih dvo­ji­ca bit će “u šta­fe­ti”. – Važ­no je bi­ti kom­pak­tan, sta­ja­ti bli­zu igra­ča, ta­ko smo iz­gle­da­li dru­go po­lu­vri­je­me pro­tiv Špa­njol­ske. Bu­de li ta­ko, ne­će bi­ti stra­ha – ka­že naš vra­tar Danijel Su­ba­šić, ko­ji će bi­ti zad­nja pre­pre­ka Ro­nal­du. – Ne­ka on za­bi­je je­dan, Pe­ri­ja (Pe­ri­šić, nap. a.) dat će dva. Ma, ne­ka za­bi­je osam, a mi de­vet – re­kao je Su­ba­šić.

Ro­nal­do će se “tres­ti”

Bu­de li je­da­na­es­te­rac, Ro­nal­do će se “tres­ti” od Su­ba­ši­ća. Ne zbog to­ga što je već je­dan pro­ma­šio, a Su­ba­šić obra­nio Ra­mo­su, ne­go zbog to­ga što je “Su­ba” maj­stor pe­na­la, u Mo­na­cu ih je ove se­zo­ne ski­nuo pet od se­dam.

Ivan EP, sku­pi­na, 19. lip­nja 1996. Hrvatska - Por­tu­gal 0:3 Pri­ja­telj­ska, 12. stu­de­no­ga 2005. Por­tu­gal – Hrvatska 2:0 Pri­ja­telj­ska, 10. lip­nja 2013. Hrvatska - Por­tu­gal 0:1 Ivan Stri­nić

Mi­lan Ba­delj

Ivan Ra­ki­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.