Por­tu­gal od Ue­fe traži da igra sa 16 igra­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

no­go­met­ni sa­vez pos­lao po­se­ban do­pis Uefi u ko­jem zah­ti­je­va­ju da pro­tiv Hr­vat­ske u su­bo­tu igra­ju sa 16 igra­ča na te­re­nu. – Ni­je po­šte­no da ne­ke eki­pe igra­ju na ova­ko vi­so­koj ra­zi­ni i da me­lju sve pred so­bom. Gle­daj­te, Hrvatska je raz­bi­la Špa­njol­sku s dru­gom eki­pom. Pro­tiv nas će igra­ti vje­ro­jat­no s pr­vom eki­pom. Pa kak­ve mi šan­se ima­mo? – iz­ja­vio glas­no­go­vor­nik Por­tu­gal­skog no­go­met­nog sa­ve­za. Na upit no­vi­na­ra za­što baš 16 igra­ča, glas­no­go­vor­nik objaš­nja­va: – Je­da­na­est igra­ča for­mi­rat će stan­dard­nu no­go­met­nu for­ma­ci­ju, dva do­dat­na igra­ča će­mo sta­vi­ti na Pe­ri­ši­ća, jed­nog na Mo­dri­ća, jed­nog do­dat­nog gol­ma­na na gol i jed­nog ko­ji će pa­zi­ti da igra­či s hr­vat­ske klu­pe ne ša­lju do­dat­ne in­for­ma­ci­je igra­či­ma u te­re­nu.

Do­dat­ni igrač na Pe­ri­ši­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.