Ivan Pe­ri­šić je ču­do, kao br­zi vlak

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Uz po­moć me­na­dže­ra Dan­ka Đi­ki­ća, pro­naš­li smo biv­šeg Di­na­mo­va sred­njeg bra­ni­ča, Por­tu­gal­ca To­ne­la (36). Za­nim­lji­vo, To­nel je ovih da­na s obi­te­lji na od­mo­ru u – Hr­vat­skoj! Od­ma­ra se u Za- dru, od­mah nam je uz osmi­jeh re­kao: – Obi­telj i ja bit će­mo u su­bo­tu je­di­ni Por­tu­gal­ci ko­ji će u Za­dru gle­da­ti utak­mi­cu s Hr­vat­skom! Na­vi­jat ću, na­rav­no, za svoj Por­tu­gal, ali ne­ću bi­ti pre­vi­še tu­žan ode li Hrvatska da­lje – ka­že To­nel, ko­jem je ovo­ga lje­ta is­te­kao ugo­vor s Be­le­nen­se­som i još ni­je od­lu­čio gdje će i ho­će li nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru.

Hrvatska dru­ga do­mo­vi­na

– Sve je otvo­re­no. Fi­zič­ki se do­bro osje­ćam, mo­ti­vi­ran sam, osje­ćam da bih mo­gao igra­ti još se­zo­nu-dvi­je. Ali, ne že­lim igra­ti bi­lo gdje, nas­ta­vim li igra­ti, on­da će to bi­ti u sre­đe­nom klu­bu... Što ste pr­vo po­mis­li­li kad ste doz­na­li da će u osmi­ni fi­na­la Eura Por­tu­gal igra­ti s Hr­vat­skom? – Hrvatska mi je dru­ga do­mo­vi­na i prak­tič­ki sam u “win-win” si­tu­aci­ji – po­bi­je­di li Por­tu­gal, ra­do­vat ću se, bu­de li, pak, Hrvatska zas­lu­že­no po­bi­je­di­la, ta­ko­đer ću bi­ti sre­tan! Do­bro poz­na­jem Hr­vat­sku, igrao sam u Di­na­mu s Vr­salj­kom, Ba­de­ljom, Vi­dom i Ši­mu­ni­ćem, tre­ner mi je bio An­te Ča­čić, ušao sam s njim u Li­gu pr­va­ka, za­bio sam gol u Ma­ri­bo­ru za 1:0 po­bje­du! A tu je još niz po­seb­no kva­li­tet­nih igra­ča ko­ji igra­ju u ve­li­kim svjet­skim klu­bo­vi­ma...

Šan­se su 50:50

Por­tu­gal baš ni­je os­ta­vio do­bar do­jam u do­sa­daš­nje tri utak­mi­ce u sku­pi­ni, s tri se re­mi­ja pro­vu­kao do osmi­ne fi­na­la? – Na­ša je igra sva­ka­ko bi­la bo­lja od re­zul­ta­ta, ali ne­dos­ta­ja­li su go­lo­vi! No, pro­tiv Hr­vat­ske sve će to mo­ra­ti iz­gle­da­ti znat­no bo­lje, a po­seb­no me ve­se­li da je Cris­ti­ano Ro­nal­do zab­ljes­nuo i za­bio go­lo­ve! On je na­ša naj­ve­ća zvi­jez­da, on je čo­vjek ko­ji ra­di raz­li­ku i sa­mo s pra­vim Cris­ti­anom mo­že­mo na­pra­vi­ti ve­li­ku stvar. Kak­vu utak­mi­cu oče­ku­je­te? – Ne­ma fa­vo­ri­ta, šan­se su 50:50! I gle­da­te­lji će uži­va­ti, jer i Por­tu­gal i Hrvatska igra­ju na­pa­dač­ki no­go­met! Za­mis­li­te, s jed­ne stra­ne Ro­nal­do, Na­ni i Qu­are­sma, a s dru­ge Pe­ri­šić, Man­džu­kić, Ra­ki­tić, Mo­drić... Uh, ka­ko će to bi­ti va­tro­met­no... Por­tu­gal je u utak­mi­ci s Ma­đar­skom pre­la­ko pri­mao go­lo­ve. Za­što? – Na­ža­lost, ni­sam gle­dao utak­mi­cu s Ma­đar­skom, baš sam pu­to­vao u Hr­vat­sku. No, is­ti­na je da se od na­še obra­ne oče­ku­je znat­no vi­še. Ali, kva­li­tet­ni smo, Pe­pe i Ri­car­do Car­val­ho su is­kus­ni i do­bri sred­nji bra­ni­či, ali obra­nu igra ci­je­la mom­čad, ne sa­mo zad­nja li­ni­ja... Pro­tiv Hr­vat­ske to, na­rav­no, mo­ra bi­ti znat­no bo­lje. Ko­jeg hr­vat­skog igra­ča po­seb­no ci­je­ni­te? – Za me­ne su naj­bo­lji Lu­ka Mo­drić i Ivan Pe­ri­šić! Mo­drić za Hr­vat­sku zna­či ono što je Cris­ti­ano Ro­nal­do u Por­tu­ga­lu, naj­važ­ni­ji i ključni igrač u mom­ča­di. Pe­ri­šić je iz­nim­no mo­ćan, po­put br­zog vla­ka je kad kre­ne na­pri­jed, go­to­vo ne­za­us­tav­ljiv! No, Hrvatska me naj­vi­še im­pre­si­oni­ra­la kao mom­čad, dje­lu­je zre­lo, toč­no se zna što sva­ki igrač ra­di. Pa ne mo­že se slu­čaj­no po­bi­je­di­ti ja­ka Špa­njol­ska! Ve­se­lim se utak­mi­ci i šte­ta je što jed­na mom­čad mo­ra is­pas­ti! Da smo se ba­rem su­če­li­li u fi­na­lu – re­kao je To­nel.

Biv­ši di­na­mo­vac To­nel

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.