Eu­ro / 24. i 25. / 6. /

SAN­TOS SE BO­JI HR­VAT­SKE, NE­ĆE SR­LJA­TI, TRA­ŽIT ĆE PRO­LAZ KROZ GOL IZ PRE­KI­DA Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ve­li­ki Zla­tan Ibra­hi­mo­vić stao je pred na­vi­ja­če, ski­nuo vrp­cu s ru­ke... Naš ka­pe­tan Da­ri­jo Sr­na još dr­ži tra­ku oko ru­ke, ne­ka je ne ski­da još Hr­vat­ski ka­pe­tan Da­ri­jo Sr­na igra svo­je po­s­ljed­nje ve­li­ko na­tje­ca­nje, s 34 go­di­ne na le­đi­ma od­lu­čio je ka­za­ti “dos­ta”. – Da, na­kon Eura se opra­štam od re­pre­zen­ta­ci­je – ka­zao je Sr­na pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Tog tre­nut­ka pri­onuo je tre­nin­gu, ra­dio kao ni­ka­da ka­ko bi bio na naj­vi­šem mo­gu­ćem ni­vou. I ka­da se po­gle­da­ju sve tri utak­mi­ce Hr­vat­ske, Sr­na je naš broj je­dan. Mo­drić je bri­lji­rao pro­tiv Če­ške, Ra­ki­tić pro­tiv Tur­ske, Pe­ri­šić pro­tiv Špa­njol­ske, Ćor­lu­ka je stan­dar­dan, pra­vi sto­žer­ni igrač obra­ne, ali Sr­na je top. Kla­sa ko­ja ne po­sus­ta­je, u sve tri utak­mi­ce bio je na sa­mom vr­hu, bio je onaj Sr­na ko­ji je pri­je šest go­di­na iz­a­bran u naj­bo­lju mom­čad Li­ge pr­va­ka. Me­đu de­set je naj­bo­ljih oci­je­nje­nih igra­ča Eura, a na lis­ti onih ko­ji cen­tri­ra­ju s bo­ka na dru­gom je mjes­tu. Is­pred nje­ga sa­mo je Di­mi­tri Payet, ali tre­ba na­po­me­nu­ti da je on čis­to ofen­ziv­no ori­jen­ti­ran. Sr­na pr­vo oba­vi sve pos­lo­ve u obra­ni pa on­da jur­ne u na­pad. – Tek sad vi­di­mo ko­li­ko će nam ne­dos­ta­ja­ti – za­va­pio je je­dan ko­le­ga. Nje­go­va tra­ge­di­ja, oče­va smrt za ko­ju je doz­nao na­kon utak­mi­ce s Tur­skom, sen­zi­bi­li­zi­ra­la je jav­nost, re­pre­zen­ta­ci­ju još vi­še zbli­ži­la, ne­ka­ko stis­nu­la. A tek ona sli­ka ka­da je os­tao sam is­pred na­vi­jač­ke tri­bi­ne na­kon utak­mi­ce sa Špa­njol­skom. Odje­ki­va­lo je “Da­ri­jo Sr­na”, a on se nak­lo­nio.

Ve­li­ka bit­ka u Len­su! Hrvatska u sjaj­noj for­mi traži pre­ko Por­tu­ga­la put u če­t­vr­t­fi­nle

Ma­rio Man­džu­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.