Ro­vinj­skoj ka­me­noj lje­po­ti­ci sta­roj oko 400 go­di­na vra­ćen je sta­ri sjaj

De­vas­ti­ra­ni in­te­ri­jer u sta­roj jez­gri za­blis­tao je za­hva­lju­ju­ći no­vim vlas­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ni lo­še sta­nje ni ras­po­red u ko­jem je na sva­koj eta­ži po jed­na so­ba ni­su ome­li obi­telj iz Za­gre­ba da ku­pi ovu ku­ću Naj­ži­vo­pis­ni­ji dio Ro­vi­nja nje­go­va je sta­ro­grad­ska jez­gra i uske str­me uli­či­ce ko­je vo­de do cr­k­ve sv. Eu­fe­mi­je. Pre­di­van po­gled ko­ji se s te­ra­se pru­ža na taj dio Ro­vi­nja, uklju­ču­ju­ći i zvo­nik cr­k­ve, bio je do­volj­no do­bar mo­tiv da za­gre­bač­ka obi­telj ku­pi i ob­no­vi ku­ću u Sta­rom gra­du i pre­tvo­ri je u ljet­nu re­zi­den­ci­ju.

To­ska­na kao na­dah­nu­će

Ti­pič­na za taj dio gra­da, uska ka­me­na ku­ća sta­ra oko 4 sto­lje­ća u ko­joj se na sva­koj eta­ži na­la­zi po jed­na so­ba svi­dje­la se no­vim vlas­ni­ci­ma jer su je htje­li, na­dah­nu­ti lof­to­vi­ma u ko­je su za­la­zi­li dok su ži­vje­li u New Yorku, pre­tvo­ri­ti u je­dins­tven pros­tor. To im je i us­pje­lo jer ni­jed­na so­ba u ku­ći od 150 m2 ni­je odi­je­lje­na vra­ti­ma, a po­ve­zu­je ih stu­bi­šte. Ne­koć je u ovoj zgra­di, ot­kri­la nam je vlas­ni­ca, ži­vje­lo ne­ko­li­ko obi­te­lji – sva­ka je ima­la po jed­nu so­bu u ko­joj se i spa­va­lo. Ia­ko se na pr­vi po­gled či­ni ne­prak­tič­nim ima­ti na sva­koj od če­ti­ri eta­že sa­mo jed­nu pros­to­ri­ju, am­bi­jent s po­seb­nom at­mo­sfe­rom i ro­man­ti­čan po­ten­ci­jal ko­ji su vlas­ni­ci vi­dje­li u ku­ći ni­je ih spri­je­čio da kre­nu u adap­ta­ci­ju ko­ja je bi­la pra­vi po­dvig. – Ku­ću smo za­tek­li u ja­ko lo­šem sta­nju jer su u njoj go­di­na­ma ži­vje­li iz­bje­gli­ce. Sve je bi­lo de­vas­ti­ra­no pa smo kre­nu­li u te­me­lji­tu adap­ta­ci­ju zbog ko­je se du­go vi­dje­lo sa­mo ne­bo – objaš­nja­va vlas­ni­ca. Na­ime, bi­lo je po­treb­no na­pra­vi­ti no­vo kro­vi­šte, ob­no­vi­ti te­ra­su na ko­ju se iz­la­zi iz dje­čje so­be, za­tim po­rav­na­ti zi­do­ve i stro­po­ve, pod­ne oblo­ge, ugra­di­ti no­ve ins­ta­la­ci­je, sa­ni­ta­ri­ju i, na­rav­no, opre­mi­ti je na­mje­šta­jem.

Ne­pro­cje­njiv po­gled

Za osmiš­lja­va­nje pros­to­ra vlas­ni­ci su ima­li na­mje­ru an­ga­ži­ra­ti ar­hi­tek­ta, no na kon­cu su ipak od­lu­či­li stva­ri uze­ti u svo­je ru­ke. U ure­đe­nju im je glav­na in­s­pi­ra­ci­ja bi­la Ita­li­ja, od­nos­no To­ska­na, ali

že­lje­li su stvo­ri­ti in­te­ri­jer po­sve u skla­du s oko­li­šem ko­ji odi­še po­vi­ješ­ću. Ta­ko se na ka­me­no pro­če­lje u ko­je ni­su in­ter­ve­ni­ra­li sklad­no na­do­ve­zu­je sta­ri na­mje­štaj, zi­da­na ku­hi­nja, dr­ve­ne i ka­me­ne pod­ne oblo­ge, sta­rin­ske plo­či­ce, sa­mos­to­je­ća vin­ta­ge ka­da, strop­ne gre­de. Sve to či­ni iz­vr­stan spoj rus­ti­kal­nog, ro­man­tič­nog i mo­der­nog sti­la. – Htje­li smo stvo­ri­ti do­jam ta­li­jan­ske la­danj­ske ku­će pa su nam ta­ko Ta­li­ja­ni ra­di­li zi­da­nu ku­hi­nju, tzv. to­skan­ku. I dio na­mje­šta­ja ku­pi­li smo u Ita­li­ji, a dio smo pro­na­la­zi­li po is­tar­skim se­li­ma i on­da ga da­li res­ta­uri­ra­ti – ka­že vlas­ni­ca. Po­seb­na atrak­ci­ja je pod u ku­hi­nji na­prav­ljen od tzv. ta­ve­li­ca, sta­rih ci­gli. Do­dat­ni rus­ti­kal­ni adu­ti strop­ne su gre­de obo­je­ne u bi­je­lo i iz­bi­je­lje­ne pod­ne da­ske. Ovaj ma­ke­over u svi­je­tlim to­no­vi­ma uči­njen je da bi pros­tor iz­gle­dao ve­ći i svje­tli­ji.

Vlas­ni­ci su od in­te­ri­je­ra na če­ti­ri eta­že stvo­ri­li do­ma­ću ver­zi­ju lof­ta u ko­jem ne­ma hod­ni­ka ni vra­ta, a sve so­be po­ve­zu­je sa­mo dr­ve­no spi­ral­no stu­bi­šte

Vlas­ni­ci su sa­mi ure­di­li pros­tor spo­jem rus­ti­kal­nog i mo­der­nog. Ku­ća je iz­a­zva­la odu­šev­lje­nje zbog ko­jeg su ih mno­gi po­če­li na­go­va­ra­ti na iz­najm­lji­va­nje. Da­nas je ro­vinj­ska lje­po­ti­ca jed­na od tra­že­ni­jih na por­ta­lu is­tri­ase­lect.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.