Mor­nar­ski ugo­đaj la­ko je pos­ti­ći u ne­ko­li­ko ko­ra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. mi­ni­ma­lis­tič­komSve­jed­no je li va­ši­li pak dom rus­ti­kal­no­mu­re­đen u sti­lu, s ljet­nim ele­men­ti­ma ne­će­te po­gri­je­ši­ti. Bi­je­li na­mje­štaj ili onaj u bo­ji pri­rod­nog dr­ve­ta od­go­va­ra ka­ko jed­nom ta­ko i dru­gom sti­lu. 2. Pla­vo-bi­je­le pru­gi­ce ne­izos­ta­van su ele­ment u ljet­nom in­te­ri­je­ru. Ako ste ih se već po­ma­lo za­si­ti­li, za pro­mje­nu se po­igraj­te cr­ve­no­bi­je­lom kom­bi­na­ci­jom. Iz­gle­dat će od­lič­no. 3. Uži­vaj­te i u ljet­nim no­ći­ma u svo­me do­mu. Upa­li­te svi­je­će u lam­pi­oni­ma na te­ra­si ili pak s pu­no ma­lih lu­či­ca po­ve­ži­te in­te­ri­jer s te­ra­som. 4. Ima­te li kak­vu sta­ru po­li­cu ili gaj­bi­cu, obo­ji­te je mat bi­je­lom bo­jom na ba­zi vo­de i na nju iz­lo­ži­te mor­ske de­ko­ra­ci­je. Po­li­cu mo­že­te sta­vi­ti i na bal­kon. 5. Ne­moj­te pre­tje­ra­ti s bo­ja­ma. Sve ni­jan­se pla­ve mo­že­te me­đu­sob­no kom­bi­ni­ra­ti ka­ko že­li­te. Pla­vo­bi­je­la kom­bi­na­ci­ja, uz do­da­tak još jed­ne od­go­va­ra­ju­će bo­je, bit će dos­ta. Vi­še od tri bo­je u pros­to­ru ne bis­te smje­li kom­bi­ni­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.