Mo­der­na pa­siv­na ku­ća u oko­li­ci Va­ra­ždi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ar­hi­tek­ton­ski stu­dio iz Za­gre­ba, SODAar­hi­tek­ti, na svo­joj je web stra­ni­ci pred­sta­vio pro­jekt mo­der­ne i za­nim­lji­ve ku­će ime­na “Prst” ko­ja bi uskoro tre­ba­la nik­nu­ti u oko­li­ci Va­ra­ždi­na. - Par­ce­la je rav­na, pra­vo­kut­nog tlo­cr­ta iz­du­lje­nog u smje­ru is­tok- za­pad. Ku­ća je smje­šte­na na sje­ver­ni dio par­ce­le. Obli­kov­no i funk­ci­onal­no je kon­ci­pi­ra­na iz dva vo­lu­me­na od ko­jih sva­ki ima pri­pa­da­ju­ći vrt - pri­zem­ni dnev­ni vo­lu­men ori­jen­ti­ran je na vanj­ski pros­tor na ko­ti te­re­na, a noć­ni dio ima svoj in­tim­ni vrt ko­ji je for­mi­ran na kro­vu ve­ćeg dnev­nog vo­lu­me­na - objaš­nja­va­ju ar­hi­tek­ti na­po­mi­nju­ći: - Glav­ni pros­tor dnev­nog trak­ta pros­ti­re se i na nat­kri­ve­nu log­giu, dok je noć­ni in­tim­ni­ji i za­tvo­re­ni­ji. Pri­mar­na ori­jen­ta­ci­ja svih pros­to­ra je juž­na či­me je omo­gu­će­no pa­siv­no gri­ja­nje ku­će zi­mi i jed­nos­tav­na za­šti­ta od sun­ca lje­ti. - za­klju­ču­ju SODAar­hi­tek­ti.

Ku­ća je juž­no ori­jen­ti­ra­na ka­ko bi se sma­nji­li tro­ško­vi gri­ja­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.