Plo­či­ce kao u Si­eni, dr­ve­ne gre­de i fi­na pi­zza

No­vo­otvo­re­na pi­zze­ri­ja u Za­gre­bu odu­šev­lja­va hra­nom, ali i in­te­ri­je­rom, ko­ji je osmis­li­la Mir­ta Mu­ja­čić Đa­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ne­dav­no otvo­ren Pi­zza bar no­va je omi­lje­na des­ti­na­ci­ja svih za­ljub­lje­ni­ka u ta­li­jan­sku ku­hi­nju. S ob­zi­rom na to ka­ko su lju­bi­te­lji pi­zze i tjes­te­ni­ne u Hr­vat­skoj ra­zvi­li is­tan­čan ukus za ove gas­tro­nom­ske de­li­ci­je, Pi­zza bar u pri­pre­mi ko­ris­ti is­klju­či­vo pr­vok­las­ne na­mir­ni­ce ka­ko bi za­do­vo­ljio sve zah­tjev­ni­ju kli­jen­te­lu. No, osim pre­fi­ne hra­ne, ova gas­tro­me­ka odu­šev­lja­va i in­te­ri­je­rom. Mo­de­ran di­zajn in­te­ri­je­ra no­si pot­pis priz­na­te ar­hi­tek­ti­ce Mir­te Mu­ja­čić Đa­ko­vić, ko­ja je že­lje­la pos­ti­ći po­ve­za­nost nas­li­je­đa ta- li­jan­skog vil­lag­gia s pro­met­nom lo­ka­ci­jom za­gre­bač­ke Sel­ske ces­te. Po­vez­ni­ca s Ita­li­jom vid­lji­va je i u na­či­nu sla­ga­nja ke­ra­mič­kih plo­či­ca na po­du, ko­ji neo­do­lji­vo pod­sje­ća na trg u Si­eni, u cr­ve­noj, ze­le­noj i bi­je­loj bo­ji. Dr­ve­ne gre­de i da­ske, kao i zid­na bi­bli­ote­ka, in­te­ri­je­ru do­no­se sta­ri šarm ne­ka­daš­njih iz­vor­nih ta­li­jan­skih pi­zze­ri­ja. Za sve po­pu­lar­ni­ju in­dus­trij­sku ra­s­vje­tu i na­mje­štaj u raz­li­či­tim sti­lo­vi­ma zas­luž­na je di­zaj­ner­ska tr­go­vi­na Mar­nic, či­ji se pro­izvo­di iz­vr­s­no na­do­pu­nju­ju s tra­di­ci­onal­nim pris­tu­pom ure­đe­nju pros­to­ra te pri­do­no­se su­vre­me­nos­ti res­to­ra­na. Otvorena ku­hi­nja ta­ko­đer pred­stav­lja ide­alan spoj mo­der­nog di­zaj­na i tra­di­ci­onal­nog na­či­na pri­pre­ma­nja hra­ne. Ka­ko nam sti­žu sve to­pli­ji da­ni, za opu­šte­no uži­va­nje u ukus­noj hra­ni i os­vje­ža­va­ju­ćim pi­ći­ma, kao i ju­tar­njoj ka­vi­ci, tu je te­ra­sa res­to­ra­na na adre­si Sel­ska ces­ta 90 b. Lo­vor, mas­li­ne i dru­go mi­ris­no ze­le­ni­lo na te­ra­si pri­do­no­si šti­hu me­di­te­ran­skog vr­ta i pru­ža zak­lon od pro­met­ni­ce.

Pa­zi­lo na se na kom­bi­na­ci­ju bo­ja, pos­tav­lja­nje plo­či­ca, a sav je na­mje­štaj iz za­gre­bač­ke tr­go­vi­ne Mar­nic

Za sve uku­se Nu­de se sve vr­ste pi­zza, od pro­vje­re­nih na­mir­ni­ca, a na­rav­no, i one bez glu­te­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.