Internet – oaza slo­bo­de go­vo­ra ili in­ku­ba­tor mrž­nje

Vr­lo je tan­ka li­ni­ja po ko­joj bi se tre­ba­le de­fi­ni­ra­ti ap­so­lut­na slo­bo­da i cen­zu­ra. Zbog nje je i te­ško od­go­vo­ri­ti tko su ti lju­di i što ih mo­ti­vi­ra za naj­ni­že mo­gu­će uvre­de

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Pi­še Da­rio Mar­kas da­rio.mar­kas@ve­cer­nji.net

Usvom pos­lu ko­ji je i no­vi­nar­ski i ured­nič­ki naj­u­že po­ve­zan s in­ter­ne­tom do­sad sam se mo­rao sa­mo jed­nom jav­nom is­pri­ča­ti i to je bi­lo zbog bru­tal­nih ko­men­ta­ra, od­nos­no go­vo­ra mrž­nje, “is­pod” tek­s­ta objav­lje­nog na we­bu. U sklo­pu jed­ne od jav­nih po­le­mi­ka iz­me­đu An­te To­mi­ća i Ma­rin­ka Ju­ra­si­ća kak­ve su uobi­ča­je­ne iz­me­đu no­vi­na­ra raz­li­či­tih ti­sko­vi­na, a ne­ri­jet­ko ih ima i unu­tar is­tog gla­si­la, ve­čer­nja­ko­vac Ju­ra­sić u ko­lum­ni se do­tak­nuo ko­le­ge To­mi­ća te je is­tog tre­na ka­da je ko­lum­na ak­ti­vi­ra­na na por­ta­lu kre­nu­la la­vi­na ko­men­ta­ra naj­go­re vr­ste. Na­ši su se ad­mi­nis­tra­to­ri ne­smi­lje­nom žes­ti­nom ba­ci­li na nji­ho­vo bri­sa­nje, ali na­ža­lost to ni­je bi­lo do­volj­no. U stra­ho­vi­toj ko­li­či­ni bi­jes­nih po­ru­ka za­bri­nja­va­ju­će ve­lik dio ko­men­ta­ra po­zi­vao je na linč te je je­dan od njih pro­mak­nuo oku i mi­šu ad­mi­nis­tra­to­ra. Ko­le­ge iz Ju­tar­njeg lis­ta s pra­vom su za­tim na­pi­sa­li čla­nak u ko­jem se pi­ta­ju ka­ko to da Ve­čer­nji list do­pu­šta po­zi­ve na linč ko­le­ge To­mi­ća, a s pra­vom su ko­ris­ti­li ar­gu­men­ta da sve što je dio član­ka pot­pa­da pod ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku. Svi ti “ko­men­ta­to­ri” su na­rav­no bi­li iz- ba­če­ni s por­ta­la, a ja sam se ko­le­gi To­mi­ću jav­no is­pri­čao tek­s­tom na por­ta­lu. To je bi­la naj­ra­di­kal­ni­ja epi­zo­da, ali i sa­mo jed­na od bi­ta­ka što se ti­če či­ta­telj­skih os­vr­ta na tek­s­to­ve objav­lje­ne na in­ter­ne­tu. U Hr­vat­skoj se da­nas sve vi­še go­vo­ri upra­vo o ko­men­ta­ri­ma is­pod čla­na­ka i kao da nad­ma­šu­ju zna­če­nje tek­s­ta zbog ko­jeg se po­jav­lju­ju. Pr­vot­ni je do­jam da se sa­mo svi vri­je­đa­ju i sva­đa­ju, po­go­to­vo na te­mu tko je us­ta­ša, a tko čet­nik. Mno­gi ko­ji se ba­ve ovim pos­lom zna­ju se u ša­li za­pi­ta­ti pos­to­ji li te­ma u ve­zi s ko­jom se na ne­kom hr­vat­skom por­ta­lu ne­će spo­me­nu­ti ni­jed­nom us­ta­še i čet­ni­ci i od­go­vor je uvi­jek da ne pos­to­ji. Kao iz­ra­zi­to ne­ga­tiv­na po­ja­va, ako ne pri­je, ko­men­ta­ri su se po­ka­za­li u tre­nut­ku po­gi­bi­je glu­mi­ce Do­lo­res Lam­ba­še ka­da je ne­vje­ro­jat­no ve­li­ki broj na­pi­sa is­pod čla­na­ka na svim hr­vat­skim por­ta­li­ma bio straš­no ne­ga­ti­van, bo­lje je re­ći ne­ljud­ski. Taj tre­nu­tak bio je do­is­ta pri­je­lo­man baš za­to što je go­to­vo pot­pu­no is­ta vi­jest bi­la na svim por­ta­li­ma i svug­dje se do­go­di­lo is­to – ne­ci­vi­li­zi­ra­no i pros­tač­ko vri­je­đa­nje ne­sret­no po­gi­nu­le že­ne. Ta­da se i po­kre­nu­la ras­pra­va ka­ko bi ko­men­ta­re naj­bo­lje bi­lo uki­nu­ti. Dak­le, lo­še stra­ne ko­men­ta­ra is­pod tek­s­to­va objav­lje­nih na in­ter­ne­tu svi­ma su vi­še ne­go oči­te. Pa ima li uop­će ko­ja do­bra stra­na, za­va­pit će ov­dje mno­gi. Tre­ba­mo se pod­sje­ti­ti što ko­men­ta­ri is­pod čla­na­ka uop­će pred­stav­lja­ju. Oni su dvo­s­mjer­na ko­mu­ni­ka­ci­ja i omo­gu­ća­va­ju či­ta­te­lji­ma da i oni da­ju svoj do­pri­nos ne­koj te­mi, od­nos­no član­ku. Svim mla­dim no­vi­na­ri­ma ko­ji do­đu na web me­đu pr­vim stva­ri­ma ka­žem da uvi­jek či­ta­ju ko­men­ta­re is­pod član­ka ko­ji su ne­tom obja­vi­li jer će im či­ta­te­lji od­mah pro­na­ći po­gre­šku i na­pi­sa­ti to. I baš sva­ki put bu­de ta­ko. Ako si uči­nio po­gre­šku, ona će­te već če­ka­ti ta­mo, u tom fa­moz­nom pros­to­ru is­pod član­ka. Is­to ta­ko, la­gao bih ka­da bih re­kao da ni­kad u ko­men­ta­ri­ma is­pod član­ka ne bih doz­nao ne­što no­vo o ne­koj te­mi, vi­dio ne­što iz dru­gog ku­ta ili do­bio ko­ma­dić mo­za­ika ko­ji je ne­dos­ta­jao. Te in­for­ma­ci­je tre­ba uze­ti s ve­li­kom re­zer­vom, no is­to vri­je­di i za sve ostale vr­ste no­vi­nar­skih iz­vo­ra in­for­ma­ci­ja.

Osu­di­li blo­ge­ra

Na­rav­no, ne­ću bi­ti li­ce­mje­ran i ne re­ći i da por­ta­li ima­ju ko­ris­ti od os­vr­ta ko­je pi­šu či­ta­te­lji. Lju­di vo­le či­ta­ti tak­ve for­me i one do­vo­de do du­žeg za­dr­ža­va­nja či­ta­te­lja na por­ta­lu i do ve­ćeg bro­ja otva­ra­nja stra­ni­ca, a por­ta­li ži­ve upra­vo od to­ga. No s dru­ge stra­ne mno­gim se či­ta­te­lji­ma sve vi­še za­mje­ra­ju hr­vat­ski por­ta­li zbog ra­zi­ne ko­mu­ni­ka­ci­je ko­ja vla­da u tom pros­to­ru otvo­re­nom svi­ma. Pr­vi sam ko­ji će re­ći da bih mo­gao pre­ži­vje­ti bez njih. Ako se slo­ži­mo da ne­što tre­ba uči­ni­ti o pi­ta­nju ko­men­ta­ra, on­da do­la­zi­mo do ni­za po­s­lje­di­ca ko­je se sve za­pra­vo ve­žu uz slo­bo­du go­vo­ra. Ako se slo­ži­mo da net­ko tre­ba bri­sa­ti i za­bra­nji­va­ti ne­po­ćud­ne ko­men­ta­re, on­da je ve­li­ko pi­ta­nje što i tko će odre­đi­va­ti što se smi­je ili ne smi­je re­ći. Tko god odre­đi­vao gra­ni­cu i pro­vo­dio kaž­nja­va­nje onih ko­ji pri­je­đu tu gra­ni­cu mo­že se op­tu­ži­ti da uvo­di to­ta­li­ta­ri­zam i pro­vo­di cen­zu­ru. Na re­dak­cij­ski ma­il go­to­vo sva­kod­nev­no do­la­ze op­tuž­be obri­sa­nih i za­bra­nje­nih ko­men­ta­to­ra s op­tuž­bom za cen­zu­ru. Upra­vo go­vor mrž­nje ko­jim obi­lu­ju os­vr­ti is­pod čla­na­ka na hr­vat­skim por­ta­li­ma jed­na je od naj­češ­ćih iz­li­ka ko­jom se že­li za­bra­ni­ti spo­mi­nja­nje odre­đe­nih te­ma. Ru­si­ja je ne­dav­no osu­di­la blo­ge­ra Va­di­ma Ti­ument­sje­va na pet go­di­na za­tvo­ra pod op­tuž­bom za pro­mi­ca­nje ek­s­tre­miz­ma jer je kri­ti­zi­rao ru­sku po­li­ti­ku u Ukra­ji­ni. Sa­udij­ska Ara­bi­ja bi­ču­je one ko­ji hu­le na Bo­ga, In­dij­ci mo­gu bi­ti za­tvo­re­ni na tri go­di­ne zbog pro­mo­vi­ra­nja di­shar­mo­ni­je „u pi­ta­nju re­li­gi­je, ra­se, kas­te... ili zbog bi­lo ko­jeg dru­gog raz­lo­ga“. Za­tim do­la­zi i do sve ve­ćeg su­ko­ba iz­me­đu pra­va na slo­bo­du go­vo­ru i pra­va da me nit­ko ne vri­je­đa. Ve­lik broj lju­di zas­tu­pa te­zu da se smi­je bi­lo što re­ći tvr­de­ći da je to pra­va slo­bo­da go­vo­ra, no os­ta­li dr­že da tvo­ja slo­bo­da ide do­tle dok ne ugro­ža­va mo­ju slo­bo­du. Ako ja imam pra­vo da ne bu­dem uvri­je­đen, on­da net­ko mo­ra obav­lja­ti ulo­gu po­li­caj­ca i nad­zi­ra­ti što ti ka­žeš o me­ni, od­nos­no o mom po­li­tič­kom uvje­re­nju, mo­joj ra­si, re­li­gi­ji i slič­nom. Bu­du­ći da je uvre­da su­bjek­tiv­na stvar, on­da je i moć „in­ter­net­skog po­li­caj­ca“vr­lo ši­ro­ka, ali i pri­je sve­ga ar­bi­trar­na. Za­mis­li­mo na tre­nu­tak da na­ša dr­ža­va na sli­čan na­čin po­že­li tu uves­ti re­da i za­bra­ni, pri­mje­ri­ce, ve­li­ča­nje svih to­ta­li­tar­nih re­ži­ma. Uvje­ren sam da bi to do­ve­lo do još ve­će na­elek­tri­zi­ra­nos­ti i još ve­ćeg ras­lo­ja­va­nja druš­tva na li­je­ve i des­ne, pri če­mu bi se kons­tant­no pre­bro­ja­va­lo tko je do­bio ko­li­ke kaz­ne i sva­đa­lo bi se za­što je ova ri­ječ ko­ja se ko­ris­ti­la u sklo­pu ko­mu­nis­tič­kog re­ži­ma do­zvo­lje­na, a ona iz do­ba us­ta­škog re­ži­ma ni­je. Još ve­ća opas­nost tu le­ži u dalj­njim za­bra­na­ma ko­je se otva­ra­ju kao mo­guć­nos­ti na­kon što do­ki­ne­mo ko­men­ta­re is­pod čla­na­ka. Na­ime, ako smo za­bra­ni­li ko­men­ta­re is­pod čla­na­ka na in­ter­net­skim por­ta­li­ma, on­da mo­že­mo za­bra­ni­ti i ko­men­ta­re na Fa­ce­bo­oku, Yo­uTu­beu, Ins­ta­gra­mu i drug­dje, jer ta­mo bi se po­s­lje­dič­no pre­lio dio tek­s­to­va ko­ji bi bi­li za­bra­nje­ni na in­for­ma­tiv­nim por­ta­li­ma. Au­to­ma­tiz­mom bi se po­čeo uru­ša­va­ti ci­je­li pros­tor ste­če­ne slo­bo­de go­vo­ra. Ako se slo­ži­mo da bi pot­pu­no pro­tje­ri­va­nje ko­men­ta­ra s por­ta­la ima­lo ne­ga­ti­van uči­nak na slo­bo­du go­vo­ra u druš­tvu, sve­jed­no tre­ba priz­na­ti da za zdravlje na­ci­je ni­je do­bro ni ne­kul­tur­no i čes­to div­ljač­ko me­đu­sob­no vri­je­đa­nje sva­ki dan na sto­ti­na­ma ti­su­ća in­ter­net­skih stra­ni­ca. Naj­te­ži od­go­vor je tko su ti lju­di, što ih mo­ti­vi­ra na tak­vo po­na­ša­nje i me­đu­sob­no vri­je­đa­nje na naj­ni­že mo­gu­će na­či­ne. Je­dan slu­čaj ko­ji se ovih da­na odi­grao u SAD-u vr­lo do­bro po­ka­zu­je sve lo­še u ve­zi s ti­me. Čim je objav­lje­no da će re­ma­ke fil­ma Is­tje­ri­va­či du­ho­va ima­ti žen­sku glu­mač­ku pos­ta­vu, od­mah su iz svo­jih pe­ći­na iz­aš­li naj­go­ri in­ter­net­ski tro­lo­vi i za­po­če­li žes­to­ke na­pa­de na re­da­te­lja i sam film ko­ji će svo­ju pre­mi­je­ru ima­ti tek sre­di­nom sr­p­nja. Od­mah na­kon po­ja­ve for­špa­na po svim ame­rič­kim por­ta­li­ma

Da­nas se vi­še go­vo­ri o ko­men­ta­ri­ma is­pod tek­s­to­va ne­go o sa­mim tek­s­to­vi­ma. Či­ta­te­lji vr­lo čes­to re­agi­ra­ju na nas­lov, a da čla­nak ni­su u ci­je­los­ti ni pro­či­ta­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.