Mi­li­no­vić će se kan­di­di­ra­ti ili po­dr­ža­ti ne­ko­ga iz des­ne stra­nač­ke stru­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mo­gu­ći pro­tu­kan­di­da­ti An­dre­ju Plen­ko­vi­ću bit će Dar­ko Mi­li­no­vić, To­mis­lav To­lu­šić, Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, dok su Iva­na Ma­le­tić I Oleg But­ko­vić prak­tič­ki od­lu­či­li da se ne­će kan­di­di­ra­ti. Iva­na Ma­le­tić po­dr­ža­va Plen­ko­vi­ća, To­lu­šić još raz­miš­lja o kan­di­da­tu­ri. Mi­li­no­vić iz sve­ga što go­vo­ri da­je do zna­nja da bi se mo­gao kan­di­di­ra­ti, a u “naj­go­rem” slu­ča­ju po­dr­žat će ne­ko­ga iz des­ne HDZ-ove stru­je. Plen­ko­vić oči­to ni­je nje­gov iz­bor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.