Vi­di­oci vi­še ne iz­la­ze u jav­nost

Pa­pa je do­bio po­zi­tiv­ne in­for­ma­ci­je o me­đu­gor­skom fe­no­me­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Me­đu­go­rje pra­te ne­ki no­vi tren­do­vi, a to je sma­nje­nje ta­li­jan­skih ho­do­čas­ni­ka i po­ve­ća­nje bro­ja ho­do­čas­ni­ka iz Polj­ske, Ukra­ji­ne i Slo­vač­ke

Me­đu­go­rje s mno­go ma­nje ner­vo­ze do­če­ku­je ovu, 35. ob­ljet­ni­cu uka­za­nja ne­go onu lanj­sku, ka­da su na­kon po­vrat­ka pa­pe Fra­nje iz Sa­ra­je­va pro­tiv­ni­ci me­đu­gor­skog fe­no­me­na htje­li pri­ka­za­ti ka­ko će pa­pa u vr­lo krat­kom ro­ku okon­ča­ti sa svi­me što se u Me­đu­gor­ju odvi­ja već tri i pol de­set­lje­ća. No, upra­vo ovih go­di­nu da­na za­ti­šja go­vo­ri da to­me ni­je ta­ko.

Tvr­da ra­ci­ona­lis­tič­ka stru­ja

Is­ti­ni za vo­lju, u Me­đu­gor­ju su se do­go­di­le ne­ke pro­mje­ne, pa je ta­ko vi­di­oci­ma su­žen ra­di­jus kre­ta­nja, tj. na pre­po­ru­ku Kon­gre­ga­ci­je za na­uk vje­re vi­di­oci se vi­še ne su­sre­ću s ho­do­čas­ni­ci­ma di­ljem svi­je­ta, ne po­jav­lju­ju se u jav­nos­ti, kao ni sve­će­ni­ci ko­ji ih pra­te. Oni se i da­lje su­sre­ću s ho­do­čas­ni­ci­ma, ali u znat­no ma­njem op­se­gu, i to is­klju­či­vo u Me­đu­gor­ju. Pre­dvod­nik uda­ra na Me- đu­go­rje je pre­fekt Kon­gre­ga­ci­je za na­uk vje­re kar­di­nal Ge­org Mul­ler, ko­je­ga svr­sta­va­ju u tvr­du ra­ci­ona­lis­tič­ku te­olo­šku stru­ju i ko­ji je la­ni, na­kon pre­da­nog iz­vješ­ća po­seb­ne ko­mi­si­je za Me­đu­go­rje, na­pra­vio do­dat­ni pri­ti­sak na Me­đu­go­rje i vi­di­oce. Pa­pa Fra­njo do­bio je iz­vješ­će te ko­mi­si­je, ali još ni­je do­nio svo­ju od­lu­ku o sta­tu­su Me­đu­gor­ja, ko­ji će i da­lje bi­ti, ka­ko se mo­že ču­ti, na tra­gu one Bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je Ju­gos­la­vi­je, da se nad­na­rav­na do­ga­đa­nja još raz­ma­tra­ju i da se ne mo­gu priz­na­ti, ali da ho­do­čas­ni­ci­ma tre­ba pru­ži­ti svu pas­to­ral­nu bri­gu.

Pro­tu­udar za­go­vor­ni­ka

Na­kon lanj­skog uda­ra cr­k­ve­nih ra­ci­ona­lis­ta na Me­đu­go­rje, us­li­je­dio je hi­tri pro­tu­udar za­go­vor­ni­ka Me­đu­gor­ja pa su se ak­ti­vi­ra­le broj­ne ve­ze iz­rav­no pre­ma pa­pi Fra­nji ka­ko bi mu se objek­tiv­no pri­ka­za­lo ono što se do­ga­đa ovih 35 go­di­na u Me­đu­gor­ju, tj. ka­ko bi pa­pa osob­no ste­kao uvid da ni­je ri­ječ ni o kak­voj po­dva­li, po­bu­ni ili biz­ni­su her­ce­go­vač­kih fra­ta­ra. Za­ti­šje od go­di­ne da­na mo­glo bi po­t­vr­di­ti da je pa­pa do­šao do po­zi­tiv­nih in­for­ma­ci­ja o me­đu­gor­skom fe­no­me­nu. Is­to­dob­no, Me­đu­go­rje pra­te ne­ki no­vi tren­do­vi, a to je sma­nje­nje ta­li­jan­skih ho­do­čas­ni­ka (ne­ki tvr­de zbog kri­ze, dru­gi zbog lo­ših avi­on­skih aran­žma­na, pa se Ta­li­ja­ni vra­ća­ju ho­do­čaš­ći­ma auto­bu­si­ma) i po­ve­ća­nje bro­ja ho­do­čas­ni­ka iz Polj­ske, Ukra­ji­ne i Slo­vač­ke. U sva­kom slu­ča­ju, broj­ke se i da­lje vr­te oko ma­lo ma­nje od dva mi­li­ju­na po­di­je­lje­nih pri­čes­ti go­diš­nje.

U Me­đu­gor­ju se go­diš­nje po­di­je­li ma­lo ma­nje od dva mi­li­ju­na pri­čes­ti ho­do­čas­ni­ci­ma Pa­pa Fra­njo do­bio je iz­vješ­će ko­mi­si­je, ali još ni­je do­nio svo­ju od­lu­ku o sta­tu­su Me­đu­gor­ja

Vi­di­oci se i da­lje su­sre­ću s ho­do­čas­ni­ci­ma, ali znat­no ma­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.