Za­jed­no smo odras­ta­li, ali me bo­li što se u dr­ža­vi sve ras­pa­da

Vecernji list - Hrvatska - - Dan Državnosti -

– Dra­go mi je što sam ro­đen u Hr­vat­skoj, u Du­brov­ni­ku, upra­vo na Dan dr­žav­nos­ti, kao Hr­vat. Za­hva­lan sam Bo­gu što sam baš tu ro­đen. Li­jep je osje­ćaj što smo dr­ža­va i ja za­jed­no odras­ta­li, ali bo­li me sta­nje na­še dr­ža­ve, to što se po­ma­lo sve ras­pa­da i pro­pu­šta na sve stra­ne – ka­že Du­brov­ča­nin Vlaho Bupić, ko­ji u Sa­ra­je­vu stu­di­ra ar­hi­tek­tu­ru. Ia­ko sa­da ni­je u do­mo­vi­ni, po­zor­no pra­ti po­li­tič­ka zbi­va­nja. – Po­li­ti­ka utje­če na na­še ži­vo­te. Čo­vjek se ne­ka­ko lak­še osje­ća kad na­glas ka­že što mu je na du­ši – pri­ča Vlaho, ko­ji se pla­ni­ra vra­ti­ti u Dubrovnik na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja. Vo­lio bi ra­di­ti u stru­ci, u svom Du­brov­ni­ku. – Ti se pla­no­vi si­gur­no ne­će os­tva­ri­ti, ali una­toč to­me ja se na­dam da ne­ću mo­ra­ti ići iz Hr­vat­ske. Osim ako nas ne po­tje­ra­ju ovi po­li­ti­ča­ri ko­ji dr­ža­vu že­le sa­mo za se­be – ka­že Vlaho, ko­je­ga smo pi­ta­li što bi u Hr­vat­skoj mi­je­njao i ka­ko. – Vo­lim je svim srcem, to je mo­ja je­di­na do­mo­vi­na, ali mis­lim da je nas­ta­la na po­greš­nim te­me­lji­ma, a kri­za se pro­du­bi­la. Ma­fi­ja­ša je sve vi­še, čak jav­no pre­uzi­ma­ju po­li­ti­ku i vi­so­ke funk­ci­je. Dok lju­di u Hr­vat­skoj ne pres­ta­nu ži­vje­ti u ilu­zi­ji, dok su ova­ko po­lu­pos­pa­ni, ni­šta se ne­će pro­mi­je­ni­ti. Tre­ba­ju nam no­vi po­li­ti­ča­ri, mla­di ko­ji­ma je is­tin­ski sta­lo do Hr­vat­ske, do do­bro­bi­ti na­ro­da, a ne do svo­jih dže­po­va – za­klju­ču­je Vlaho Bupić. (S. Vu­ko­vić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.