Tra­žim po­sao i lju­te me po­li­ti­ča­ri ko­ji gle­da­ju sa­mo ka­ko do fo­te­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Dan Državnosti -

Su­za­na Kolarek bi­la je u pr­voj ge­ne­ra­ci­ji uče­ni­ka ko­ja se 1998. use­li­la u no­vo­sa­gra­đe­nu zgra­du os­nov­ne ško­le u Pre­lo­gu. U svom je gra­du za­vr­ši­la i sred­nju ško­lu, tu joj je obi­telj, otu­da joj je i deč­ko, tu su joj pri­ja­te­lji, pa ne raz­miš­lja o to­me da ode iz Hr­vat­ske. – Od­mah na­kon sred­nje ško­le ra­di­la sam u Aus­tri­ji ne­ko­li­ko mje­se­ci kao babysit­te­ri­ca i osje­ti­la ka­ko je to ži­vje­ti u ino­zem­s­tvu. Pla­će su ve­će, ali dom je dom – smi­je se Su­za­na ro­đe­na 25. lip­nja 1991.. – Po­nos­na sam na da­tum ro­đe­nja jer je to i ro­đen­dan na­še dr­ža­ve, ali ni­sam za­do­volj­na po­li­ti­ča­ri­ma. Vri­je­me je da se u po­li­ti­ku uklju­či vi­še mla­dih lju­di bez re­po­va, da se otva­ra­ju rad­na mjes­ta i po­ve­ća­ju pla­će i mi­ro­vi­ne – ka­že. Traži po­sao. Za­vr­ši­la je tro­go­diš­nju sred­nju ško­lu za slas­ti­čar­ku, no pos­la ne­ma. – Mla­di od­la­ze u ino­zem­s­tvo, ali mno­gi se br­zo i vra­te. Ise­lja­va­ju vi­še iz Sla­vo­ni­je jer kod nas u Me­đi­mur­ju ima vi­še rad­nih mjes­ta, po­go­to­vo za mu­škar­ce u me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji. U Me­đi­mur­ju su lju­di za­do­volj­ni i ma­lim pla­ća­ma, sa­mo da je po­sao si­gu­ran. Moj deč­ko ima sta­lan po­sao – do­da­je. Lju­te je pre­pu­ca­va­nja na po­li­tič­koj sce­ni. – No­va Vla­da mo­ra otva­ra­ti rad­na mjes­ta, a ne da po­li­ti­ča­ri gle­da­ju sa­mo ka­ko do­ći do fo­te­lje. Se­bi na­pu­ne dže­po­ve, a za na­rod ih ni­je bri­ga. Pre­ma­lo se nov­ca iz­vla­či iz fon­do­va EU – sma­tra. (I. Be­ti)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.