Ko­lek­tiv­no ti­je­lo lju­di tvr­dih obra­za opra­lo ru­ke od sve­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Mar­ko Špo­ljar)

Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a ko­lek­tiv­no je ti­je­lo pre­pu­no po­je­di­na­ca tvr­dih obra­za. Ia­ko je već pri­je dva mje­se­ca bi­lo jas­no svi­ma ko­ji ima­ju oči i že­le to vi­dje­ti da je je­di­ni na­čin da sa­ču­va­ju svo­ju Vla­du taj da svog stra­nač­kog še­fa To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka uvje­re, pa ako tre­ba i pri­si­le, da se po­vu­če iz Vla­de i da na nje­go­vo mjes­to pos­ta­ve no­vog čo­vje­ka – oni su po­kor­no sli­je­di­li gaz­du na pu­tu pre­ma pro­pas­ti. Što­vi­še, svi su oni sta­ja­li iza nje­ga ka­da je od­lu­čio sru­ši­ti pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća a ti­me auto­mat­ski i svo­ju Vla­du. Ak­tiv­no su su­dje­lo­va­li i u Ka­ra­mar­ko­voj ne­mo­gu­ćoj mi­si­ji pres­la­ga­nja par­la­men­tar­ne ve­ći­ne. Na­kon što je sve pro­pa­lo, na­kon što se HDZ pot­pu­no osra­mo­tio, ci­je­nu je pla­tio sa­mo Ka­ra­mar­ko. Čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a opra­li su ru­ke od sve­ga, odrek­li se Ka­ra­mar­ka i već tra­že no­vog vo­đu. Nit­ko od njih, ni glav­ni taj­nik ni za­mje­nik pred­sjed­ni­ka HDZ-a, i ne po­miš­lja na os­tav­ku. Kao što smo rek­li, tvr­di su to obra­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.