IVO BAL­DA­SAR Za gra­do­na­čel­ni­ka spo­mi­nja­nje an­ti­fa­šiz­ma vo­di pre­ma fa­šiz­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Pi­še: Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Split­ski gra­do­na­čel­nik, ko­jem su ina­če pu­na us­ta an­ti­fa­šiz­ma, za­klju­čio je da bi mo­žda bi­lo naj­bo­lje da se vi­še ni­šta ne spo­mi­nje jer “sva­ko spo­mi­nja­nje an­ti­fa­šiz­ma vo­di pre­ma fa­šiz­mu”. Ia­ko zvu­či kao vic, ova izja­va dio je Bal­da­sa­ro­va go­vo­ra iz­re­če­nog pred split­skim an­ti­fa­šis­ti­ma ko­ji su ga u ču­du pro­ma­tra­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.