Une­si­te lje­to u dom kom­bi­ni­ra­njem sti­lo­va, bo­ja i mor­skih mo­ti­va

Pri ure­đe­nju se dr­ži­te ne­utral­nih to­no­va, s ja­kim ak­cen­ti­ma. Pi­še An­ki­ca Ju­ri­če­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

O ko­jim sve ele­men­ti­ma va­lja vo­di­ti ra­ču­na te ka­ko mor­ski ugo­đaj pres­li­ka­ti u dom saz­naj­te od na­še di­zaj­ne­ri­ce in­te­ri­je­ra Lje­to nam se vra­ti­lo... Vr­te mi se sti­ho­vi poz­na­te pje­sme ko­ji su me i po­tak­nu­li na pi­sa­nje ove te­me. Ljet­ni mi­ri­si, la­ga­ni ma­te­ri­ja­li i bo­je lje­ta svu­da su oko nas. Do­pus­ti­mo ovom pre­div­nom, le­pr­ša­vom ugo­đa­ju da uđe i u na­še do­mo­ve.

Ne mo­že bez pla­ve bo­je

Ka­kav bi to ljet­ni ugo­đaj u do­mu bio bez pla­ve bo­je ko­ja pod­sje­ća na mo­re? Pla­va bo­ja dje­lu­je umi­ru­ju­će i opu­šta­ju­će, a po­ve­zu­je­mo je još i s is­kre­noš­ću, oda­noš­ću i po­vje­re­njem. Ve­li­ki je ras­pon ni­jan­si u pa­le­ti pla­ve bo­je, od njež­nih pas­tel­nih to­no­va do ele­gant­ne tam­no­pla­ve ni­jan­se. Sva­ka od ovih ni­jan­si la­ko će se uk­lo­pi­ti u vaš ljet­ni “lo­ok” u do­mu, bez ob­zi­ra na to u ko­jem sti­lu je ure­đen vaš in­te­ri­jer. Pla­va bo­ja dje­lu­je os­vje­ža­va­ju­će u pros­to­ru pa je zbog to­ga po­želj­na u in­te­ri­je­ri­ma uz oba­lu mo­ra, ali i onim kon­ti­nen­tal­nim ko­ji su ori­jen­ti­ra­ni pre­ma ju­gu. Ljet­na, kla­sič­na pla­vo-bi­je­la kom­bi­na­ci­ja uvi­jek je po­pu­lar­na, ka­ko u mod­nom svi­je­tu ta­ko i u svi­je­tu in­te­ri­je­ra. Ne­će­te po­gri­je­ši­ti ako ovoj kom­bi­na­ci­ji do­da­te još i cr­ve­nu, zlat­nu ili sre­br­nu. Njež- nim pas­tel­nim bo­ja­ma ta­ko­đer će­te uni­je­ti da­šak Me­di­te­ra­na u vaš dom. Bo­ja la­van­de u sva­kom je slu­ča­ju do­bro­doš­la kao i sa­ma la­van­da ko­ja će, umet­ne­mo li je u ple­te­nu ko­ša­ru od pru­ća, iz­gle­da­ti vr­lo de­ko­ra­tiv­no. La­van­da će svo­jim mi­ri­som pri­do­ni­je­ti ljet­nom i me­di­te­ran­skom ugo­đa­ju u do­mu. Za­vje­se, de­ke i jas­tu­ke od te­ških i to­plih ma­te­ri­ja­la (bar­šun i vu­na) spre­mi­te, a na nji­ho­vo mjes­to pos­ta­vi­te proz­rač­ne, le­pr­ša­ve tka­ni­ne od pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la (pa­muk, lan). To­ple vu­ne­ne te­pi­he ta­ko­đer za­mi­je­ni­te la­ga­nim pa­muč­nim ili ih pak pot­pu­no mak­ni­te. Ho­da­nje bo­sim no­ga­ma po po­du bez te­pi­ha iz­u­zet­no go­di u vru­ćim ljet­nim da­ni­ma.

Ne za­bo­ra­vi­te cvi­je­će

Ljet­ni ugo­đaj slo­bod­no mo­že­te uni­je­ti u bi­lo ko­ju pros­to­ri­ju do­ma. Pri­mje­ri­ce, spa­va­ća so­ba iz­gle­dat će vr­lo efek­t­no i opu­šta­ju­će pos­ta­vi­te li bal­da­hin iz­nad kre­ve­ta od bi­je­log proz­rač­nog ma­te­ri­ja­la ko­ji će pod­sje­ća­ti na je­dro bro­da. Ne za­bo­ra­vi­te i pos­te­lji­nu s prin­ta­nim mor­skim mo­ti­vi­ma. Po­li­ca u obli­ku pre­okre­nu­tog bro­da za­nim­ljiv je de­ko­ra­tiv­ni ele­ment u dnev­nom bo­rav­ku. No, osim vi­zu­al­nog učin­ka ova- kva po­li­ca do­bro će do­ći i kao funk­ci­onal­no rje­še­nje za od­la­ga­nje sit­ni­ca. Ri­bar­ska mre­ža na zi­du ukra­še­na školj­ka­ma ili dra­gim fo­to­gra­fi­ja­ma ta­ko­đer će upot­pu­ni­ti ljet­ni ugo­đaj u do­mu. Osim to­ga, ukra­si od ko­va­nog že­lje­za, bro­di­ći, si­dra, mor­nar­ski čvo­ro­vi, stak­len­ke s pi­je­skom i školj­ki­ca­ma te slič­ne de­ko­ra­ci­je ko­je aso­ci­ra­ju na mo­re ite­ka­ko će pri­do­ni­je­ti ljet­nom ugo­đa­ju u va­šem do­mu. Me­di­te­ran­skim bilj­ka­ma i cvi­je­ćem okru­ni­te svoj ljet­ni ugo­đaj u do­mu te se pot­pu­no opus­ti­te i uži­vaj­te u zas­lu­že­nom od­mo­ru.

Mor­ski mo­ti­vi po­put ško­lja­ka i pre­poz­nat­lji­ve pru­ge ne­ka do­mi­ni­ra­ju pros­to­rom ko­jem že­li­te udah­nu­ti ljet­ni štih

Da­šak rus­ti­ke Pri ure­đe­nju do­ma u mor­nar­skom sti­lu mo­že­te ko­ris­ti­ti i sta­ri na­mje­štaj ko­ji će uz ma­lo bo­je za­sja­ti no­vim sja­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.