Uni­šti­li su nam bu­duć­nost, mi mla­di sno­sit će­mo po­s­lje­di­ce

Ža­los­tan sam kad raz­miš­ljam o svo­joj bu­duć­nos­ti u ovoj zem­lji. Že­lim bi­ti Eu­rop­lja­nin vi­še ne­go što že­lim bi­ti Bri­ta­nac, ka­že 29-go­diš­nji Lon­do­nac Ja­mes La­urent

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec LON­DON

JOHNSON I CA­ME­RON Biv­ši gra­do­na­čel­nik Lon­do­na Bo­ris Johnson mo­gu­ći je na­s­ljed­nik pre­mi­je­ra na od­la­sku Da­vi­da Ca­me­ro­na Johnson: Lju­di ko­ji ni­su gla­sa­li za ovo mo­žda ima­ju osje­ćaj da di­že­mo most ili da je ovo vr­sta iz­o­la­ci­oniz­ma, no upra­vo je su­prot­no Ju­tro na­kon “da­na ne­za­vis­nos­ti”, ka­ko je na­zvao dan u ko­jem je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na re­fe­ren­du­mu iz­gla­sa­la iz­la­zak iz člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji, Bo­ris Johnson iz­a­šao je iz svo­ga do­ma u Lon­do­nu, ali “ne­za­vis­nost” ni­je iz­gle­da­la ta­ko slat­ko. Naj­po­pu­lar­ni­jeg za­go­vor­ni­ka iz­la­ska, mo­žda i no­vog pre­mi­je­ra Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ko­ji će vo­di­ti zem­lju u pre­go­vo­ri­ma o na­pu­šta­nju EU, pred kuć­nim vra­ti­ma do­če­ka­la je gru­pi­ca ogor­če­nih gra­đa­na ko­ji su Joh­n­so­nu vi­ka­li da je ra­sist, li­ce­mjer, sme­će i čas­ti­li ga psov­ka­ma. Is­to pos­li­je­pod­ne na uglu uli­ce Downing Stre­et, gdje je Da­vid Ca­me­ron na­kon re­fe­ren­dum- – Uni­ja 27 ze­ma­lja čla­ni­ca će se nas­ta­vi­ti – po­ru­či­li su u za­jed­nič­koj iz­ja­vi pred­sjed­nik Europ­skog vi­je­ća Do­nald Tusk, pred­sjed­nik Europ­skog par­la­men­ta Mar­tin Sc­hulz, pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker i pre­mi­jer Ni­zo­zem­ske, tre­nu­tač­ne zem­lje pred­sje­da­te­lji­ce Vi­je­ćem EU, Mark Rut­te. U iz­ja­vi su po­zva­li bri­tan­sku vla­du da “što je pri­je mo­gu­će” ak­ti­vi­ra čla­nak 50. Li­sa­bon­skog ugo­vo­ra, ko­jim se po­kre­će pro­ce­du­ra pre­go­va­ra­nja o iz­la­sku. Po­bjed­ni­ci bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma ne že­le se žu­ri­ti s skog po­ra­za naj­a­vio da se pov­la­či s mjes­ta pre­mi­je­ra, su­sre­ćem Ja­me­sa La­uren­ta, 29-go­diš­nja­ka ko­ji je gla­sao za ostanak u EU, ali sa­da tuž­no ba­ulja uli­ca­ma no­se­ći zas­ta­vu EU. I on, kao i Bo­ris Johnson pred svo­jom ku­ćom, tr­pi uvre­de dru­gih pro­laz­ni­ka. Je­dan na bi­cik­lu, vi­djev­ši eu­rop­sku zas­ta­vu, po­ka­zu­je mu sred­nji prst.

Škot­ska ide na re­fe­ren­dum

Dan na­kon re­fe­ren­du­ma na ko­jem je 52 pos­to bi­ra­ča oda­bra­lo iz­la­zak iz EU Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja je du­bo­ko po­di­je­lje­na. Po­dje­le ni­su sa­mo vid­lji­ve u ovim sce­na­ma is­pred Joh­n­so­no­ve ku­će i is­pred Downing Stre­eta. Vid­lji­ve su i po to­me što je pred­sjed­ni­ca Škot­ske na­ci­onal­ne stran­ke Ni­co­la Stur­ge­on od­mah naj­a­vi­la da će, pri­je no što Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo za­is­ta iz­a­đe iz EU, Ško­ti opet gla­sa­ti o iz­la­sku Škot­ske iz Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva (i os­tan­ku u EU). Škot­ska i Lon­don na re­fe­ren­du­mu su ve­li­kom ve­ći­nom bi­li za ostanak u EU, ali dru­gi kra­je­vi za­sje­ni­li su ih svo­jim gla­so­vi­ma za iz­la­zak. Još je­dan fe­no­men ko­ji stva­ra du­bo­ku po­dje­lu u druš­tvu: gla­sa­či is­pod 50 go­di­na bi­li su za ostanak, a oni iz­nad 50, ak­ti­vi­ra­njem tog član­ka jer u tom slu­ča­ju po­či­nje te­ći rok od dvi­je go­di­ne ti­je­kom ko­jih se mo­ra is­pre­go­va­ra­ti na­čin iz­la­ska, ali u tim pre­go­vo­ri­ma vo­de­ću ri­ječ ima os­ta­tak EU, a ne Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. No, u iz­ja­vi li­de­ra EU jas­no se is­ti­če da čla­nak 50. tre­ba ak­ti­vi­ra­ti što pri­je. – Dok taj pro­ces pre­go­vo­ra ne za­vr­ši, Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo os­ta­je čla­ni­com EU sa svim pra­vi­ma i obve­za­ma – po­ru­ču­je se u iz­ja­vi. U utorak i sri­je­du u Bruxel­le­su se odr­ža­va sas­ta­nak Europ­skog vi­je­ća, sum­mit pre­mi­je­ra i

Pre­pre­ka je nes­ta­la, mo­gao bi us­li­je­di­ti za­okret EU pre­ma fe­de­ra­liz­mu

Ne­ma po­tre­be da Bri­ta­ni­ja u 21. sto­lje­ću bu­de dio fe­de­ral­nog sus­ta­va vlas­ti sa sje­di­štem u Bruxel­le­su BO­RIS JOHNSON mo­gu­ći no­vi pre­mi­jer Škot­ska i Lon­don ve­li­kom su ve­ći­nom bi­li za ostanak u EU, jed­na­ko kao i mla­di

pred­sjed­ni­ka svih 28 dr­ža­va čla­ni­ca, no na nje­mu će se njih 27, bez bri­tan­skog pre­mi­je­ra, po­vu­ći na sa­svim no­vu ras­pra­vu o bu­duć­nos­ti Uni­je. Hr­vat­sku će pred­stav­lja­ti teh­nič­ki pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Me­đu njih 27 pos­to­je gla­so­vi ko­ji po­zi­va­ju na za­okret Uni­je pre­ma fe­de­ra­liz­mu, pre­ma snaž­ni­jem po­ve­zi­va­nju sa­da ka­da je jas­no da vi­še ne­će bi­ti Ve­li­ke Bri­ta­ni­je kao čla­ni­ce ko­ja je ko­či­la kre­ta­nje EU u tom smje­ru. – Ovo ni­je do­bar dan za Bri­ta­ni­ju ni za EU, ali mo­ra­mo ići da­lje – re­kao je Jun­c­ker. po­seb­no oni iz­nad 65, uglav­nom za iz­la­zak. Što zna­či da su zem­lju iz Uni­je odve­li lju­di ko­ji će s tom ne­iz­vjes­nom od­lu­kom mo­ra­ti ži­vje­ti ma­nji broj go­di­na ne­go oni ko­ji to ni­su že­lje­li. Mno­gi mla­di Bri­tan­ci ima­ju osje­ćaj da su im star­ci upra­vo uni­šti­li bu­duć­nost. – Ža­los­tan sam kad raz­miš­ljam o svo­joj bu­duć­nos­ti u ovoj zem­lji. Že­lim bi­ti Eu­rop­lja­nin vi­še ne­go što že­lim bi­ti Bri­ta­nac – ka­že Ja­mes La­urent. – Ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti kad sam vi­dio re­zul­tat. To­li­ko je du­go tre­ba­lo da stvo­ri­mo EU, ima­li smo ta­ko te­šku po­vi­jest, a sa­da iz­la­zi­mo zbog raz­lo­ga ko­ji po me­ni uop­će ni­su do­volj­no ja­ki, ni eko­nom­ski ni kul­tu­ro­lo­ški. To ša­lje vr­lo ža­los­nu po­ru­ku svi­je­tu o to­me tko smo mi Bri­tan­ci kao lju­di, mi ko­ji smo bi­li to­li­ko otvo­re­ni za su­rad­nju – do­da­je dok raz­go­va­ra­mo u šet­nji od Downing Stre­eta do par­la­men­ta u Wes­t­mins­te­ru. U obra­ća­nju jav­nos­ti ju­tro na­kon re­fe­ren­du­ma Bo­ris Johnson re­fe­ri­rao se na stra­ho­ve i sum­nje mla­dih bi­ra­ča po­put Ja­me­sa La­uren­ta.

Pre­go­vo­ri i dvi­je go­di­ne

– Že­lim se obra­ti­ti mi­li­ju­ni­ma lju­di ko­ji ni­su gla­sa­li za ova­kav is­hod, po­seb­no mla­di­ma ko­ji mo­žda ima­ju osje­ćaj da di­že­mo most ili da je ovo ne­ka vr­sta iz­o­la­ci­oniz­ma jer ja mis­lim da je upra­vo su­prot­no. Ne mo­že­mo okre­nu­ti le­đa Eu­ro­pi. Ali, jed­nos­tav­no ne­ma po­tre­be da Bri­ta­ni­ja u 21. sto­lje­ću bu­de dio fe­de­ral­nog sus­ta­va vlas­ti sa sje­di­štem u Bruxel­le­su, ka­kav ne pos­to­ji nig­dje u svi­je­tu. To je bi­la ple­me­ni­ta ide­ja u svo­je vri­je­me, ali vi­še ni­je is­prav­na za ovu zem­lju – za­klju- čio je Johnson. Pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron naj­a­vio je da će do lis­to­pa­da pre­pus­ti­ti mjes­to ne­kom dru­gom tko mo­že zem­lju vo­di­ti pre­ma ci­lju iz­gla­sa­nom na re­fe­ren­du­mu, ci­lju su­prot­nom od onog za ko­ji se Ca­me­ron za­la­gao u kam­pa­nji, a to je bio ostanak u re­for­mi­ra­noj Uni­ji. Sa­da je cilj iz­la­zak, no pre­go­vo­ri o iz­la­sku mo­gu tra­ja­ti dvi­je go­di­ne, pa i du­lje. Svi se sla­žu da sli­je­di raz­dob­lje ne­iz­vjes­nos­ti i tek će se vi­dje­ti ka­ko će prav­no i pro­ce­du­ral­no iz­gle­da­ti pro­vo­đe­nje re­fe­ren­dum­ske od­lu­ke. Euro­skep­ti­ci ko­ji su gla­sa­li za iz­la­zak pro­bu­di­li su se sret­ni jer se nji­ho­va zem­lja, ka­ko je to sro­čio ta­blo­id Da­ily Ma­il, “na­kon 43 go­di­ne os­lo­bo­di­la oko­va EU”. No, mno­gi obič­ni gra­đa­ni ima­ju osje­ćaj da su im za­go­vor­ni­ci iz­la­ska la­ga­li. Obe­ća­va­li su, pri­mje­ri­ce, da će 350 mi­li­ju­na fun­ti tjed­no ko­je Ve­li­ka Bri­ta­ni­je upla­ću­je za člans­tvo u EU bi­ti pre­us­mje­re­no na zdrav­s­tvo. Ali Ni­gel Fa­ra­ge, šef stran­ke UKIP i je­dan od vo­đa kam­pa­nje za iz­la­zak, već ju­tro na­kon re­fe­ren­du­ma priz­nao je da je • to obe­ća­nje bi­lo po­greš­no.

SLA­VE “DAN DR­ŽAV­NOS­TI” Je­dan od pre­dvod­ni­ka euro­skep­ti­ka Ni­gel ti­su­ća­ma svo­jih pris­ta­ša pros­la­vio Brexit – iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz

Ve­čer­njak u Lon­do­nu Re­por­ter Ve­čer­njeg lis­ta su­sreo je Ja­me­sa La­uren­ta, 29-go­diš­nja­ka ko­ji tuž­no ba­ulja uli­ca­ma no­se­ći zas­ta­vu Eu­rop­ske uni­je

“Uze­li su nam bu­duć­nost” Po­ru­ču­ju to mla­di Bri­tan­ci ko­ji su ve­li­kom ve­ći­nom gla­sa­li za ostanak u EU, dok su sta­ri­ji bi­li pro­tiv

Ni­gel Fa­ra­ge odu­šev­lje­no je s iz Eu­rop­ske uni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.