OVO JE ŠAN­SA I DA HRVATSKA NA­UČI BRI­NU­TI SE O SE­BI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iz­la­zak Bri­ta­ni­je iz EU bio je plju­ska po­treb­na za raz­bu­đi­va­nje. Gu­bi­tak je go­lem, za obje stra­ne, no nas­ta­vi­ti s te­tu­ra­njem Uni­je amo-ta­mo zna­či­lo bi sa­mo pro­du­lji­ti ago­ni­ju u ko­joj nit­ko ni­je za­do­vo­ljan. Kao i u dru­gim stva­ri­ma u ži­vo­tu, i Uni­ja je do­bro funk­ci­oni­ra­la kad su vre­me­na bi­la do­bra. No pra­vi test – eko­nom­ska pa imi­grant­ska kri­za – po­ka­za­li su da do­bra ide­ja u prak­si ne funk­ci­oni­ra, da je pa­ra­li­zi­ra­na i da ne­ma ka­pa­ci­te­ta do­no­si­ti od­lu­ke. Od­nos­no, da je nit­ko ne slu­ša i da dek­la­ra­tiv­no po­dr­ža­va­nje prok­la­mi­ra­nih vri­jed­nos­ti – so­li­dar­nost i jed­na­kost – ovi­se o na­ci­onal­nim dr­ža­va­ma i tre­nu­tač­noj po­li­tič­koj si­tu­aci­ji. U za­mje­ni te­za, EU pos­ta­je žr­tve­ni ja­rac ko­ji će bi­lo li­je­va, bi­lo des­na po­pu­lis­tič­ka op­ci­ja is­ko­ris­ti­ti za pri­kup­lja­nje gla­so­va. I naj­gor­lji­vi­ji za­go­vor­ni­ci Uni­je mo­ra­ju priz­na­ti da skri­va­ju sum­nje o tom pro­jek­tu. Ne­ke te­ze za­go­vor­ni­ka Brexi­ta za­is­ta ni­je bi­lo mo­gu­će opo­vrg­nu­ti. Što ako je Uni­ja već is­pu­ni­la svoj pri­mar­ni cilj i osi­gu­ra­la mir u Eu­ro­pi? Što ako gra­đa­ni ne že­le vi­še ja­če ve­ze iz­me­đu dr­ža­va? Pu­no je bi­je­sa us­mje­re­no sa­da na Da­vi­da Ca-

Ovaj se put pi­ta i Hr­vat­sku, bez ob­zi­ra ko­li­ko bi­la ma­la – vri­je­me je i za naš stav

me­ro­na, ina­če sla­bog pre­mi­je­ra ko­ji je svoj man­dat oja­čao obe­ća­njem re­fe­ren­du­ma. Koc­kao se s bu­duć­nos­ti Uni­je, go­vo­re. No ni­je on sam na lis­ti­ći­ma oz­na­čio op­ci­ju iz­la­ska. A ne da­ti gra­đa­ni­ma – bi­li oni mla­di ili sta­ri, sa se­la ili iz gra­da – op­ci­ju da ka­žu što mis­le su­prot­no je te­melj­nom na­če­lu de­mo­kra­ci­je. Uni­ja ni­ka­da ni­je tre­ba­la i ni­je bi­la cilj, ona je sred­stvo. No s vre­me­nom je pos­ta­la za­do­volj­na so­bom i glu­ha na ne­za­do­volj­stva u na­ci­onal­nim dr­ža­va­ma. Je­dins­tve­ni pro­jekt ras­pa­dao se svi­ma pred oči­ma. Ni­je ovo pr­va kri­za EU. Do­sad ih je sve pre­ži­vje­la i tran­sfor­mi­ra­la se od za­jed­ni­ce ko­ja se bri­ne za ug­ljen i če­lik do uni­je 28 čla­ni­ca, ali – is­tak­ni­mo – ni­su ni sve po­ku­ša­je tran­sfor­ma­ci­je pri­hva­ti­li gra­đa­ni. Ovo je sa­da kraj jed­ne eta­pe ra­zvo­ja, no mo­že bi­ti po­če­tak no­ve. Ovaj put pi­ta se i Hr­vat­sku, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko bi­la ma­la. Ima­ti stav, lo­bi­ra­ti, su­ra­đi­va­ti s is­to­mišl je­ni­ci­ma ka­ko bi se iz­vuk­lo naj­bo­lje Hrvatska do­sad, na­ža­lost, ni­je prak­ti­ci­ra­la. Ovo je šan­sa i za Hr­vat­sku da se • na­uči bri­nu­ti o se­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.