Ad hoc an­ke­te – Cro­exit ima sve vi­še pris­ta­ša

Nuž­no sma­nji­ti raz­li­ke iz­me­đu bo­ga­ti­jih i si­ro­maš­ni­jih čla­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić ZAGREB

Svat­ko tko da­nas obu­če an­ti­europ­sko ru­ho mo­že ra­ču­na­ti na po­dr­šku bi­rač­kog ti­je­la, upo­zo­ra­va To­ni­no Pi­cu­la Dva su ne­for­mal­na klu­ba ko­ja “uprav­lja­ju” Eu­rop­skom uni­jom. Pr­vi nje­go­vi čla­no­vi, njih pe­to­ri­ca, zo­vu “G5”, s alu­zi­jom na G7, sku­pi­nu naj­moć­ni­jih dr­ža­va svi­je­ta.

RH mo­ra bi­ti ak­tiv­na

Uz pred­sjed­ni­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­udea Jun­c­ke­ra, u toj su sku­pi­ni vo­đa EPP-a (pu­ča­na) u Eu­rop­skom par­la­men­tu Cha­ir­man Man­fred We­ber, vo­đa so­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD) Gi­an­ni Pit­tel­la, pot­pred­sjed­nik Ko­mi­si­je Frans Tim­mer­mans te pred­sjed­nik Par­la­men­ta Mar­tin Sc­hulz. Sas­ta­ju se, ka­žu nam lju­di iz nji­ho­va kru­ga, u ho­te­lu Stan­ho­pe u Bruxel­le­su gdje se jed­nom ili dva pu­ta mje­seč­no na­la­ze na ve­če­ri. Dru­gi je pak klub “ute­me­lji­te­lja Uni­je” – mi­nis­ta­ra vanj­skih pos­lo­va Fran­cu­ske, Ita­li­je, Bel­gi­je, Ni­zo­zem­ske i Luk­sem­bur­ga. Ne ta­ko dav­no pro­cu­ri­la je vi­jest o taj­nom sas­tan­ku u Ri­mu, o ko­jem se ni­ka­da ni­je doz­na­lo vi­še osim da se “raz­go­va­ra o Eu­ro­pi”. Na­kon od­lu­ke gra­đa­na Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva o iz­la­sku iz EU, ta dva klu­ba že­le pre­uze­ti preslagivanje Eu­ro­pe. Me­ha­ni­zam je već u po­kre­tu. Pred­sjed­nik Europ­skog par­la­men­ta Mar­tin Sc­hulz već je pri­pre­mio 10 pro­gra­mat­skih to­ča­ka re­for­me EU u ko­joj na­vo­di, me­đu os­ta­lim, eko­nom­ski Sc­hen­gen, za­jed­nič­ku use­lje­nič­ku po­li­ti­ku i ve­će iz­dat­ke iz pro­ra­ču­na za zna­nost, dok se klub ute­me­lji­te­lja, ko­ji­ma se pri­dru­žio Jun­c­ker, ju­čer sas­tao u Nje­mač­koj, odak­le su po­ru­či­li da će Nje­mač­ka i Fran­cu­ska pred­sta­vi­ti kon­kret­na rje­še­nja za EU. Upra­vo su tak­vi sas­tan­ci pa­ra­dig­ma ono­ga što se za­mje­ra Uni­ji – ne de­mo­kra­tič­nost, odva­ja­nje “sre­di­šta” i pe­ri­fe­ri­je, što i jest ar­gu­ment mno­gim euro­skep­ti­ci­ma, či­ji broj i u Hr­vat­skoj ras­te, a ad hoc in­ter­net­ske an­ke­te po­ka­zu­ju da bi i Cro­exit (iz­la­zak Hr­vat­ske) imao ve­li­ki broj pris­ta­ša – da nas­ta­ve na va­lu od­lu­ke o iz­la­sku Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva iz EU. – Bu­duć­nost EU je u tran­sfor­ma­ci­ji, ko­je ni­je ni do sa­da ne­dos­ta­ja­lo. No sas­ta­nak šes­to­ri­ce mi­nis­ta­ra ja­san je sig­nal da će te dr­ža­ve po­ku­ša­ti in­te­gri­ra­ti sre- diš­nji dio ko­ji bi imao pu­no vi­še za­jed­nič­kih ele­me­na­ta funk­ci­oni­ra­nja ne­go do­sad. I to ne bi bio pre­se­dan jer pos­to­je i Sc­hen­gen i euro­zo­na u ko­je ni­su uklju­če­ne sve dr­ža­ve. Ostale dr­ža­ve ostale bi u onoj br­zi­ni u ko­joj im to do­pu­šta­ju po­li­tič­ke si­tu­aci­je, ot­po­ri po­lu­fe de­ra­lis­tič­koj Uni­ji i ot­po­ri onih sna­ga ko­je na an­tiEU agen­di že­le do­bi­ti iz­bo­re jer svat­ko tko da­nas obu­če an­ti­europ­sko ru­ho mo­že ra­ču­na­ti na po­dr­šku bi­rač­kog ti­je­la–sma­tra eu­ro par­la­men­ta­rac To­ni­mo Pi­cu­la (SDP, SD ). Na pi­ta­nje bi li Hrvatska bi­la gur­nu­ta na mar­gi­nu u slu­ča­ju Eu­ro­pe s dvi­je br­zi­ne, ka­že: – Da, ako bu­de­mo pa­siv­ni. Hrvatska, naj­mla­đa čla­ni­ca, ta­ko­đer je pred od­lu­kom. Iz iz­vo­ra u hr­vat­skoj Vla­di doz­na­je se da će pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić u utorak su­dje­lo­va­ti na sas­tan­ku s bri­tan­skim pre­mi­je­rom Da­vi­dom Ca­me­ro­nom, a dan pos­li­je na sas­tan­ku 27 še­fo­va dr­ža­va EU gdje će se ras­prav­lja­ti o po­s­lje­di­ca­ma Brexi­ta. Pro­ces pro­miš­lja­nja re­for­me EU, na ko­ji je po­zvao i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mi­ro Ko­vač, tek tre­ba us­li­je­di­ti. Hrvatska mo­ra od­lu­či­ti i jas­no re­ći za za­jed­nič­kim sto­lom što že­li – vi­še ili ma­nje Eu­ro­pe.

Pri­je­te no­vi re­fe­ren­du­mi

S dru­ge stra­ne, od­go­vor na sta­nje ne­iz­vjes­nos­ti, sma­tra eu­ro par­la­men­ta­rac Da­vor Iv o Sti e r( HDZ, EPP), sa­mo je jed­no: iz­jed­na­ča­va­nje raz­li­ka iz­me­đu čla­ni­ca. – Sad će bi­ti s jed­ne stra­ne gla­so­va za raz­bi­ja­nje EU i no­vih re­fe­ren­du­ma, as dru­ge za pro­dub­lji­va­nje in­te­gra­ci­je kroz Eu­ro­pu vi­še br­zi­na. Sma­tram da je i u in­te­re­su EU i Hr­vat­ske da ne do­đe do no­vih po­dje­la, po­dje­le pro­ra­ču­na ili “vi­še br­zi­na”, a to se mo­že pos­ti­ći sa­mo s vi­še ko­he­zi­je te s vi­še po­li­ti­ka i mje­ra ko­je će sma­nji­va­ti raz­li­ke unu­tar Eu­ro­pe i raz­li­ke iz­me­đu bo­ga­ti­jih i si­ro­maš­ni­jih. I u hr­vat­skom na­ci­onal­nom in­te­re­su je iz­bje­ći po­dje­le ka­ko se ne bi do­go­di­lo da os­ta­ne Hrvatska na ne­koj si­ro­maš­noj pe­ri­fe­ri­ji – sma­tra Sti­er.

Nje­mač­ka i Fran­cu­ska naj­a­vi­le su da će pred­sta­vi­ti kon­kret­na rje­še­nja za EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.