Pred­sjed­ni­ca: Mo­ra­mo se os­lo­bo­di­ti ne­po­treb­nih ide­olo­ških pri­je­po­ra

U po­vo­du Da­na dr­žav­nos­ti dr­žav­ni vrh oku­pio se u Sa­bo­ru na sve­ča­noj sjed­ni­ci, na Mi­ro­go­ju i Me­dved­gra­du po­lo­že­ni vi­jen­ci, u cr­k­vi sv. Mar­ka mi­sa za do­mo­vi­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Kar­di­nal Bo­za­nić po­ru­čio je s mi­se da vra­ća­nje te­ma­ma iz proš­los­ti op­te­re­ću­je na­šu sa­daš­njost i za­mag­lju­je po­gled u bu­duć­nost Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja; Dar­ko Pa­vi­čić Hrvatska je pros­la­vi­la Dan dr­žav­nos­ti u spo­men na 25. lip­nja 1991. go­di­ne ka­da je Sa­bor, pri­je 25 go­di­na, do­nio po­vi­jes­nu od­lu­ku o hr­vat­skoj su­ve­re­nos­ti i neo­vis­nos­ti. Upra­vo se u Sa­bo­ru u pod­ne, na sve­ča­noj sjed­ni­ci ko­joj je na­zo­či­lo sa­mo dva­de­se­tak zas­tup­ni­ka, oku­pio ci­je­li dr­žav­ni vrh.

Na­rod­no je­dins­tvo

– Ra­zo­ru­ža­ni i bez iz­gra­đe­ne di­plo­ma­ci­je, su­oče­ni s pr­vim te­ro­ris­tič­kim na­pa­di­ma ve­li­ko­sr­p­ske agre­si­je i pri­tis­ci­ma iz me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, ko­ja je još bi­la pri­vr­že­na oču­va­nju biv­še ju­gos­la­ven­ske fe­de­ra­ci­je, ni­smo ima­li mno­go iz­gle­da na us­pjeh. Ali ima­li smo ono naj­važ­ni­je: od­luč­no dr­žav­no vod­stvo na če­lu s dr. Fra­njom Tuđ- ma­nom, ko­ji je po­li­ti­kom po­mir­be i je­dins­tva is­e­lje­ne i do­mo­vin­ske Hr­vat­ske pos­ti­gao na­rod­no je­dins­tvo – po­ru­či­la je pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Na­gla­si­la je i da je Hrvatska de­mo­krat­ski zre­la, ins­ti­tu­ci­onal­no iz­gra­đe­na i prav­no ure­đe­na dr­ža­va, ali i da se u idu­ćem raz­dob­lju mo­ra os­lo­bo­di­ti ne­po­treb­nih ide­olo­ških pri­je­po­ra. I pred­sjed­nik Sa­bo­ra Želj­ko Re­iner po­ru­čio je da vje­ru­je da Hrvatska ima bu­duć­nost te po­zvao sve da ju uči­ni­mo bo­ljom na što nas, ka­zao je, “obve­zu­ju i ži­vo­ti onih 15.000 ko­ji su za Hr­vat­sku da­li svo­je ži­vo­te”. Da smo pos­ta­li sta­bil­na i funk­ci- onal­na de­mo­kra­ci­ja, je­dan od ja­ma­ca mi­ra u ovom di­je­lu Eu­ro­pe, te dio eu­rop­ske obi­te­lji, po­ru­čio je pak pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić, ko­ji je na­gla­sio i ka­ko još pu­no to­ga mo­ra­mo pos­ti­ći.

Po­lo­že­ni vi­jen­ci

– Da­nas ima­mo svo­ju dr­ža­vu, ali mo­ra­mo ulo­ži­ti još ve­ći na­por u iz­grad­nji nje­nih ins­ti­tu­ci­ja – ka­zao je Ore­ško­vić ko­ji je na­kon sjed­ni­ce re­kao i da mu je žao što je sa­bor­ni­ca bi­la po­lu­praz­na i što u Sa­bor ni­su doš­li svi ko­ji su tre­ba­li. U cr­k­vi sv. Mar­ka za­gre­bač­ki je nad­bi­skup kar­di­nal Josip Bo­za­nić slu­žio mi­su za do­mo­vi­nu u po­vo­du Da­na dr­žav­nos­ti Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. – Op­te­re­ću­je na­šu sa­daš­njost i za­mag­lju­je po­gled u bu­duć­nost ne­pres­ta­no vra­ća­nje te­ma­ma na­še proš­los­ti: Dru­gom svjet­skom ra­tu i po­ra­ću, fa­šiz­mu i ono­mu što se pred­stav­lja pod poj­mom an­ti­fa­šiz­ma. Sve što je po­ve­za­no s pre­drat­nim, rat­nim i pos­li­je­rat­nim raz­dob­lji­ma i s ve­li­kim zli­ma: fa­šiz­mom, na­ciz­mom i ko­mu­niz­mom, pre­pus­ti­mo stu­di­ju i znans­tve­nom is­tra­ži­va­nju. Ne tre­ba se po­li­ti­ka ba­vi­ti tim pi­ta­nji­ma. Nje­zi­na je za­da­ća sa­mo us­pos­ta­vi­ti dr­žav­ne znans­tve­ne nad­stra­nač­ke ins­ti­tu­ci­je i pot­po­rom osi­gu­ra­ti nji­hov rad – ka­zao je kar­di­nal.

Ore­ško­vi­ću je bi­lo žao što je sa­bor­ni­ca bi­la po­lu­praz­na i što na sjed­ni­cu ni­su doš­li svi Šef Sa­bo­ra Želj­ko Re­iner ka­zao je da vje­ru­je da Hrvatska ima bu­duć­nost

Da­ni po­no­sa: Pred­sjed­ni­ca je u Sa­bo­ru ka­za­la da smo u vri­je­me agre­si­je ima­li ono naj­važ­ni­je: od­luč­no dr­žav­no vod­stvo na če­lu s dr. F. Tuđ­ma­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.