Ne­di­plo­mat­ski

Ho­će li HDZ u star­tu ošte­ti­ti Plen­ko­vi­ća kao i Ka­ra­mar­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Nediplomatski -

Oče­ki­va­ti od HDZ-a da uči na svo­jim po­gre­ška­ma bi­lo bi ro­man­ti­čar­ski. Kod njih uvi­jek pos­to­je “vi­ši ci­lje­vi”. Kao što su pos­to­ja­li pri­je dva mje­se­ca, ka­da je od­lu­če­no da HDZ kre­ne u naj­de­mo­krat­ski­je iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka stran­ke po prin­ci­pu “je­dan član - je­dan glas”. Ta­da je vi­ši cilj bio da To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku nit­ko ne bu­de pro­tu­kan­di­dat jer je šef bio za­uzet sla­ga­njem vla­de. Vi­dje­li smo ka­ko je to us­pješ­no pos­lo­žio. Pa ka­da je kre­nuo u no­vo, a ne­mo­gu­će preslagivanje, po­s­kliz­nuo se i mo­rao je ab­di­ci­ra­ti. U re­kord­nom ro­ku pre­pu­šten je za­bo­ra­vu, a sa­da se go­to­vo svi u vr­hu stran­ke i pri­je iz­bo­ra ku­nu u lik i dje­lo An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz HDZ-a, pos­to­je­ći pa­tri­jar­si stran­ke pre­ko vi­ken­da će od­lu­či­ti ho­će li Plen­ko­vić ima­ti pro­tu­kan­di­da­ta. Sa­svim je mo­gu­će da za­klju­če ka­ko zbog “vi­ših ci­lje­va”, a to je sa­da po­tre­ba da se zbog hit­nos­ti i par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ruj­nu stran­ka kon­so­li­di­ra što pri­je, i Plen­ko­vić odi­gra “so­lo”. Ta­ko bi se po­nov­no mo­glo do­go­di­ti da iz­bo­ri pro­tek­nu pre­ma na­če­lu “je­dan član - je­dan glas - je­dan kan­di­dat”. A to bi već bi­la pa­ro­di­ja. Po­go­to­vo što je iz­vjes­no da Plen­ko­vić po­bje­đu­je, ma ko­li­ko pro­tu­kan­di­da­ta imao. Ne bi sto­ga ni nje­mu tre­ba­lo bi­ti sve­jed­no s kak­vim le­gi­ti­mi­te­tom će pos­ta­ti no­vi šef. Sud­bi­na je htje­la da ta­ko do­đe do fas­ci­nant­ne za­mje­ne mjes­ta iz­me­đu nje­ga i Ka­ra­mar­ka. Pri­je par mje­se­ci Ka­ra­mar­ko je iz­a­brao pa­ro­di­ju od iz­bo­ra, jer se “vi­ši cilj” ta­ko do­bro sla­gao s nje­go­vim osob­nim, a to je da bez ri­va­la sa­gra­di gra­nit­ni mo­no­lit oko se­be. Plen­ko­vić bi tre­bao uči­ti iz tog pri­mje­ra da je čvr­sto­ća po­li­tič­kog gra­ni­ta ja­ko re­la­tiv­na stvar. In­te­res stra­nač­kih pa­tri­jar­ha i ši­reg stra­nač­kog vr­ha od sto­ti­njak oso­ba ov­dje je po­sve ja­san, oni nas­tu­pa­ju po na­če­lu “kralj je mr­tav, ne­ka ži­vi no­vi kralj”. To je na­če­lo na ko­je se stra­nač­ki vrh HDZ-a du­bo­ko nas­la­njao zad­njih 15-ak go­di­na i ko­ji je na kra­ju i go­to­vo uni­štio sve vred­no­te na ko­ji­ma je po­či­va­la ta naj­ja­ča dr­ža­vo­tvor­na stran­ka u Hr­va­ta. Či­nje­ni­ca je da se mi­ca­njem Ka­ra­mar­ka u vr­hu HDZ-a ni­je ni­šta pro­mi­je­ni­lo i da ga vo­de is­ti lju­di ko­ji su pre­da­no do kra­ja su­dje­lo­va­li u Ka­ra­mar­ko­vom sa­mo­ubi­lač­kom či­nu. Kao što sa­da vje­ru­ju da je Plen­ko­vić je­di­ni nor­ma­lan iz­bor. U to­me da je on tre­nu­tač­no je­di­ni ko­ji se mo­že su­prot­sta­vi­ti li­de­ru lje­vi­ce Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću vje­ro­jat­no su u pra­vu. Iz­gle­da da im ma­te­ma­ti­ka ovaj put ide bo­lje. No, to sve- jed­no ne zna­či da tre­ba do­pus­ti­ti još je­dan pa­ra­de­mo­krat­ski iz­bor še­fa stran­ke. Stra­nač­ki ide­olog i ve­li­ki za­go­vor­nik Plen­ko­vi­ća Da­vor Ivo Sti­er ra­zu­mi­je taj prak­tič­ni pro­blem i sla­že se da u prin­ci­pu vod­stvo HDZ-a ne bi tre­ba­lo stra­ho­va­ti od miš­lje­nja svo­jih čla­no­va. On iona­ko vje­ru­je da i člans­tvo ra­zu­mi­je da HDZ mo­ra do­bi­ti še­fa ko­ji će bi­ti u sta­nju po­bi­je­di­ti Mi­la­no­vi­ća. Ve­li­ki je ko­rak k pro­mje­ni krv­ne sli­ke stra­nač­kog vr­ha na­prav­ljen već ti­me što će idu­ći unu­tar­stra­nač­ki iz­bo­ri bi­ti or­ga­ni­zi­ra­ni po na­če­lu “je­dan član - je­dan glas” za sve funk­ci­je. Za ot­pri­li­ke 9 mje­se­ci, ka­da će se do­go­di­ti to što Sti­er sa­nja, da se moć pre­ba­ci s gru­pe pa­tri­jar­ha ko­ji na iz­bo­ri­ma di­la­ju ša­la­bah­te­re s ime­ni­ma kan­di­da­ta, na člans­tvo. I ta­da šef stran­ke ne­će ni­šta du­go­va­ti pa­tri­jar­si­ma, ne­go člans­tvu, a čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva na sas­tan­ke do­la­zi­ti sa svo­jom gla­vom. Bu­de li Plen­ko­vić zbog “vi­ših ci­lje­va” ipak iz­a­bran po de­mo­krat­ski de­fi­ci­tar­nom “mo­du”, bez kon­ku­ren­ci­je, on još uvi­jek ne­će bi­ti svoj čo­vjek. Za­to je za nje­ga, za HDZ, pa i ši­re, važ­no da se su­če­li, ma­kar s Dar­kom Mi­li­no­vi­ćem, ako to već ne­će bi­ti To­mis­lav To­lu­šić ili Iva­na Ma­le­tić. I Tuđ­man, ko­ji je imao pro­tu­kan­di­da­te, to bi mu sa­vje­to­vao.

Bu­de li Plen­ko­vić zbog “vi­ših ci­lje­va” iz­a­bran uz de­mo­krat­ski de­fi­cit, bez pro­tu­kan­di­da­ta, on još uvi­jek ne­će bi­ti svoj čo­vjek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.