HDZ će do­bi­ti no­vo­ga kra­lja, ali kra­ljev­s­tvo će i da­lje bi­ti Ka­ra­mar­ko­vo, Br­ki­će­vo i Čulj­ko­vo

Ho­će li na­kon sr­panj­skih iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka stran­ke sta­sa­ti je­dan sa­svim no­vi HDZ ko­ji će se obra­ču­na­ti s “jas­tre­bo­vi­ma” glu­pos­ti” unu­tar svo­jih re­do­va

Vecernji list - Hrvatska - - Politika - Pi­še: IVA PU­LJIĆ-ŠE­GO

Tko god po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma za no­vog še­fa HDZ-a, a po­naj­vi­še bu­de li to An­drej Plen­ko­vić, taj za­pra­vo ne­će kon­tro­li­ra­ti stran­ku. (Pod pret­pos­tav­kom da se Mi­li­jan Br­kić ipak ne­će upu­šta­ti u taj iz­a­zov.) I taj se, što je još važ­ni­je, ne­će ima­ti sna­ge obra­ču­na­ti baš sa svim “jas­tre­bo­vi­ma glu­pos­ti” ko­ji su odav­no tre­ba­li bi­ti mar­gi­na­li­zi­ra­ni u HDZ-u. Već je ofu­ca­no ko­li­ko su se u zad­nje če­ti­ri go­di­ne tra­ži­la no­va, ne­po­tro­še­na, afe­ra­ma neo­p­te­re­će­na li­ca HDZ-a, ko­ja su tre­ba­la pred­stav­lja­ti je­dan no­vi, umi­ve­ni HDZ. Kre­ni­mo re­di­mo. U HDZ-u se tre­nu­tač­no sla­vi, da ne ka­že­mo da je go­to­vo opje­van, de­mo­krat­ski stan­dard ko­ji su pos­ta­vi­li u stran­ci – iz­bor še­fa po na­če­lu je­dan član - je­dan glas. Pa će is­ka­zom ve­li­ke de­mo­kra­ci­je i vo­lje svih čla­no­va HDZ-a iz­a­bra­ti no­vog pred­sjed­ni- ka. Mo­glo bi im se obi­ti o gla­vu. Pr­vo, u tre­nut­ku iz­van­red­nog sta­nja ka­da stran­ka tre­ba bi­ra­ti naj­ra­ci­onal­ni­je, iz­bor pred­sjed­ni­ka po na­če­lu je­dan član - je­dan glas, u slu­ča­ju vi­še kan­di­da­ta, mo­žda bi mo­gao odves­ti u ne­že­lje­nom smje­ru. Čla­no­ve bi mo­glo vo­di­ti sr­ce, a ne ra­zum. HDZ ima vi­še od 200.000 čla­no­va, ba­rem na pa­pi­ru, dok u stra­nač­kom ži­vo­tu ak­tiv­no su­dje­lu­je mo­žda njih ne­ko­li­ko ti­su­ća. Ovo je oz­bi­ljan tre­nu­tak za HDZ u ko­jem de­le­ga­ti, ko­ji bi bi­ra­li pred­sjed­ni­ka da je sa­zvan iz­van­red­ni sa­bor, si­gur­no bo­lje ra­zu­mi­ju tre­nu­tač­ne okol­nos­ti i vje­ro­jat­no bi bo­lje pre­poz­na­li tko je u ovom tre­nut­ku bo­lji iz­bor za HDZ. Dru­go, os­ta­ne li An­drej Plen­ko­vić je­di­ni kan­di­dat (za­sad je je­di­ni naj­a­vio kan­di­da­tu­ru), stran­ka će se is­crp­lji­va­ti u or­ga­ni­za­ci­ji iz­bo­ra je­dan član, je­dan glas, da bi opet je­dan čo­vjek po­bi­je­dio sa­mog se­be. Bu­de li vi­še kan­di­da­ta, onaj ko­ji po­bi­je­di prak­tič­ki će pos­ta­ti kralj, ali kra­ljev­s­tvo ne­će mo­ći vo­di­ti. O če­mu je ri­ječ? HDZ će 17. sr­p­nja bi­ra­ti sa­mo pred­sjed­ni­ka, ne­ma se vre­me­na (bu­du­ći da su par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u ruj­nu) bi­ra­ti kom­plet­no no­vo vod­stvo. Dak­le, to zna­či da će An­drej Plen­ko­vić ili ne­ki dru­gi kan­di­dat u slu­ča­ju po­bje­de ima­ti sta­ro Pred­sjed­niš­tvo stran­ke i sta­re še­fo­ve žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji su di­zaj­ni­ra­ni pre­ma že­lji To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ali i Mi­li­ja­na Br­ki­ća i To­mis­la­va Čulj­ka. Bit će to Pi­ro­va po­bje­da. HDZ će ima­ti no­vog še­fa, ali stran­ku će vo­di­ti Ka­ra­mar­ko­vi, Br­ki­će­vi i Čulj­ko­vi pu­le­ni. Još je za­nim­lji­vi­je da tre­nu­tač­no nit­ko u HDZ-u “ne zna” ho­će li unu­tar šest mje­se­ci od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra bi­ti re­dov­ni stra­nač­ki iz­bo­ri, ka­ko to pre­dvi­đa Sta­tut stran­ke.

Bit će to Pi­ro­va po­bje­da

Sta­tut, na­ime, ni­je pre­dvi­dio da Vla­da ne tra­je če­ti­ri go­di­ne, pa da se par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odvi­ja­ju dva­put unu­tar jed­ne go­di­ne. HDZ je unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re imao pri­je ne­pu­nih mje­sec da­na, no bu­du­ći da je pred­sjed­nik stran­ke pod­nio os­tav­ku, a da je nje­go­ve od­lu­ke o ru­še­nju Vla­de po­t­vr­di­lo i Pred­sjed­niš­tvo i Sre­diš­nji od­bor, ne bi li bi­lo pra­ved­no da su se i ta naj­vi­ša stra­nač­ka ti­je­la ras­pus­ti­la i bi­ra­la po­nov­no? Na­rav­no da bi bi­lo. No či­nje­ni­ca je da bi to sa­da bio pre­op­se­žan za­hvat za HDZ ko­ji bi iz­a­zvao po­dje­le u stran­ci ko­ja se što hit­ni­je mo­ra po­če­ti pri­pre­ma­ti za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Za­to bi bi­lo lo­gič­no da se po­nov­ni stra­nač­ki iz­bo­ri odr­že na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, no ka­ko sa­da stva­ri sto­je, to će je­di­no ovi­si­ti o re­zul­ta­tu par­la­men­tar­nih iz­bo- ra. Bu­de li on loš, vje­ro­jat­no će se tra­ži­ti od­go­vor­nost i po­nov­ni stra­nač­ki iz­bo­ri. Bu­de li ne­loš ili čak do­bar, on­da će sa­mo ovi­si­ti o še­fu stran­ke ho­će li in­zis­ti­ra­ti da sa­da HDZ pos­lo­ži po svo­joj mje­ri, a mo­že se oče­ki­va­ti da se u tom slu­ča­ju iz­bo­ri u HDZ-u i ne do­go­de. Vra­ti­mo se na Pi­ro­vu po­bje­du. Pr­vi pro­blem s ko­jim će se su­sres­ti no­vi šef i ko­ji će bi­ti koč­ni­ca bi­lo kak­vom re­di­zaj­nu HDZ-a, a po­go­to­vo lju­di ko­ji ga pred­stav­lja­ju, bit će sas­tav­lja­nje lis­ta za Sa­bor. No­vi pred­sjed­nik ne­će ih mo­ći sas­ta­vi­ti po svo­joj vo­lji, ne sa­mo zbog vod­stva stran­ke ko­je ni­je nje­go­vo ne­go i za­to što će se za­du­ži­ti kod svih še­fo­va žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji će mu osi­gu­ra­ti gla­so­ve čla­no­va u svo­jim iz­bor­nim je­di­ni­ca­ma. Bez ob­zi­ra što se pred­sjed­nik sa­da ne bi­ra de­le­gat­skim sus­ta­vom, ne­go je­dan član - je­dan glas, i An­drej Plen­ko­vić i Dar­ko Mi­li­no­vić obi­la­ze še­fo­ve žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja i tra­že po­dr­šku. Ta­ko je Fra­njo Lu­cić, šef po­že­ško- sla­von­skog žu­pa­nij­skog HDZ-a, već dao po­dr­šku Plen­ko­vi­ću. A upra­vo je Fra­njo Lu­cić, taj aro­gant­ni i neo­bra­zo­va­ni lo­kal­ni še­rif, jed­no od li­ca s ko­ji­ma bi se “no­vi HDZ” tre­bao poz­dra­vi­ti! Ili, Dar­ko Mi­li­no­vić do­go­va­ra sa­vez­niš­tvo s Bo­ži­da­rom Kal­me­tom, Ne­dilj­kom Du­ji­ćem i An­tom Sa-

na­de­rom – še­fo­vi­ma žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja u 9. iz­bor­noj je­di­ni­ci – i ka­ko bi se, u slu­ča­ju po­bje­de, ri­je­šio Bo­ži­da­ra Kal­me­te, u ko­jem jav­nost vi­di sta­ri ko­rum­pi­ra­ni HDZ. Ali o tom po­tom ko­ga će lu­ka­vi Kal­me­ta, za­pra­vo, po­dr­ža­ti. Tko god do­bi­je iz­bo­re u HDZ-u kra­jem sr­p­nja, ne­će mo­ći na­pra­vi­ti ra­di­kal­ne za­hva­te u ka­drov­skoj sli­ci, em će mu nad gla­vom bi­ti “ne­pri­ja­telj­sko” vod­stvo, em će bi­ti du­žan svi­ma ko­ji su ga po­du­pr­li u kan­di­da­tu­ri. No, HDZ se su­oča­va s još je­di­nim pro­ble­mom. A to je ne­dos­ta­tak in­te­lek­tu­ala­ca u stran­ci, ali i is­kus­nih, vje­štih po­li­ti­ča­ra i maj­sto­ra sa­bor­ske pro­ce­du­re. Čes­to je na pi­ku jav­nos­ti Ivan Šuker, biv­ši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja za ko­jeg će do­bar dio pro­ma­tra­ča sa stra­ne re­ći da je vi­še dos­ta “šu­ke­ra u HDZ-u”. No, Šuker je op­s­tao upra­vo za­hva­lju­ju­ći du­go­go­diš­njem sa­bor­skom i po­li­tič­kom is­kus­tvu. Dar­ko Mi­li­no­vić ta­ko­đer je pred­stav­nik sta­rog HDZ-a, kao i tvr­đe, des­ne HDZ-ove stru­je, ali jak je u Lič­ko-senj­skoj žu­pa­ni­ji i to mu osi­gu­ra­va op­s­ta­nak. Zlat­ko Ha­san­be­go­vić u HDZ-u uži­va ve­li­ku po­pu­lar­nost, ali u li­je­voj me­dij­skoj jav­nos­ti do­če­kan je na nož kao te­ški ra­di­kal. HDZ-ova Jo­si­pa Ri­mac ta­ko­đer je u jav­nos­ti stek­la ne­ga­tiv­na imidž, ali u stran­ci op­s­ta­je jer će svat­ko za nju re­ći da je ve­li­ka rad­ni­ca. No, HDZ se tre­ba poz­dra­vi­ti sa svim onim ne­ukim, a ba­ha­tim li­ko­vi­ma ko­ji ih čes­to pred­stav­lja­ju u jav­nos­ti i u Sa­bo­ru. Sva­ka čast odre­đe­nim zas­tup­ni­ci­ma ko­ji su se is­ka­za­li u ra­tu, po­ka­za­li hra­brost i do­mo­ljub­lje, ali u Sa­bo­ru su po­ka­za­li da to ni­je po­sao za njih.

Fe­no­men Mi­lo­še­vić

Po­se­ban fe­no­men je Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ins­ta­li­rao ga je za glav­nog taj­ni­ka, prem­da se svi­ma u HDZ-u na to di­gla ko­sa na gla­vi. Dak­le, čo­vjek se za­lo­žio za nje­ga i iz­a­zvao bi­jes os­ta­lih HDZ-ova­ca. Mi­lo­še­vić je bio je­dan od jas­tre­bo­va pres­la­ga­nja sa­bor­ske ve­ći­ne, vo­dio je tu ne­us­pje­lu ope­ra­ci­ju s Ka­ra­mar­kom, na­vod­no imao kon­takt s ma­njin­ci­ma, ali ni­je mu pa­lo na pa­met da za­jed­no s Ka­ra­mar­kom pod­ne­se os­tav­ku! Što­vi­še, jav­no je po­ru­čio da je do­mi­nan­tan stav Plen­ko­vić ili net­ko dru­gi ne­će ima­ti auto­no­mi­ju u sas­tav­lja­nju lis­ta za Sa­bor, a bit će duž­ni i še­fo­vi­ma žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja. Od re­di­zaj­na lju­di ko­ji pred­stav­lja­ju HDZ ne­će dak­le bi­ti ni­šta da Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći s mjes­ta še­fa HDZ-a. Da, to jest bio do­mi­nan­tan stav, ali ni­je to bi­lo na Mi­lo­še­vi­ću da ka­že. Svo­jim se ne­lo­jal­nim po­te­zi­ma Mi­lo­še­vić svr­stao me­đu one ko­ji u HDZ-u ne bi tre­ba­li ima­ti ni­kak­vu bu­duć­nost. Pre­uz­me li HDZ An­drej Plen­ko­vić, du­go­roč­no u nje­go­vu kon­cep­tu HDZ-a si­gur­no ne­će bi­ti mjes­ta za Mi­li­ja­na Br­ki­ća. Plen­ko­vić je pre­li­je­vo, a Br­kić pre­des­no na HDZ-ovoj po­li­tič­koj ska­li Pre­raz­li­či­ti su da bi mo­gli funk­ci­oni­ra­ti kao pred­sjed­nik i za­mje­nik. Br­ki­ća će iz­vu­ći to što kon­tro­li­ra HDZ-ovu ba­zu i što ima upo­ri­šte u stran­ci, no du­go­roč­no, raz­ma­še li se Plen­ko­vić u HDZ-u, Br­ki­će­va sud­bi­na bit će ne­iz­vjes­na. Za­to je i da­lje ne­jas­no ho­će li Br­kić do­pus­ti­ti Plen­ko­vi­će­vu po­bje­du u HDZ-u ili će mu tra­ži­ti ja­kog pro­tu­kan­di­da­ta pre­ko ko­jeg bi on i da­lje mo­gao kon­tro­li­ra­ti HDZ. Omo­gu­ći li po­bje­du Plen­ko­vi­ću, on­da će s njim vje­ro­jat­no ima­ti do­go­vor o “ne­na­pa­da­nju”, sa­mo sva­ki do­go­vor pa­da u vo­du ako Plen­ko­vić do­bro pro­đe na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. U tom tre­nut­ku Plen­ko­vi­će­va će po­zi­ci­ja u HDZ-u bi­ti za­be­to­ni­ra­na. Na­rav­no, to je za­sad sve sa­mo te­ori­ja. Vr­lo br­zo će sve bi­ti jas­no – tko je i da­lje u sed­lu, a tko je pao s ko­nja na ma­gar­ca. •

BIT­KA ZA VRH Pre­uz­me li Plen­ko­vić HDZ, u nje­go­vu kon­cep­tu stran­ke si­gur­no ne­će bi­ti bi­ti mjes­ta za Br­ki­ća. Pre­raz­li­či­ti su da bi mo­gli funk­ci­oni­ra­ti kao pred­sjed­nik i za­mje­nik. Br­kić će sto­ga mo­žda po­tra­ži­ti ja­ko­ga pro­tu­kan­di­da­ta Plen­ko­vi­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.