Hr­vat­ski Mad­barz u elit­nom druš­tvu svjet­skih star­tu­po­va

Fit­ness star­tup ko­ji je ra­zvio us­pješ­nu apli­ka­ci­ju za vjež­ba­nje vlas­ti­tom te­ži­nom do­bio 120.000 do­la­ra no­ve inves­ti­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Ustanak Strojeva - Pi­še: TA­NJA IVAN­ČIĆ

Apli­ka­ci­ja je lan­si­ra­na pri­je ot­pri­li­ke go­di­nu da­na i tre­nu­tač­no ima oko 700.000 ko­ris­ni­ka, a sva­ki dan se re­gis­tri­ra 2000 no­vih

Hr­vat­ski fit­ness star­tup dio je no­ve ge­ne­ra­ci­je elit­nog svjet­skog teh­no­lo­škog ak­ce­le­ra­to­ra Tec­h­s­tars u Lon­do­nu. Od vi­še od 1000 pri­ja­va u pro­gram je prim­lje­no 11 kom­pa­ni­ja od ko­jih je jed­na Mad­barz, što je go­lem us­pjeh za ovaj sed­me­ro­čla­ni tim. Mad­barz je alum­ni tim Za­gre­bač­kog in­ku­ba­to­ra po­du­zet­ni­št­na (ZIP), a nje­go­vi os­ni­va­či, Lu­ka Mac­ner i Nikola Mra­ti­nić, u Tec­h­s­tar­so­vu pro­gra­mu će ra­di­ti do 20. ruj­na, pri če­mu će ima­ti pri­li­ku ra­zvi­ja­ti i una­p­rje­đi­va­ti Mad­barz pod vod­stvom ši­ro­ke mre­že men­to­ra iz kom­pa­ni­ja kao što su Go­ogle, Fa­ce­bo­ok, Mi­cro­soft, Ama­zon, eBay, Sam­sung, Ora­cle i mno­gi dru­gi. Proizvod Mad­bar­za je mo­bil­na apli­ka­ci­ja za tre­ni­ra­nje vlas­ti­tom te­ži­nom, dak­le alat ko­ji sva­koj oso­bi, neo­vis­no o tje­les­noj for­mi, po­ma­že u do­la­sku do že­lje­nih re­zul­ta­ta, pa čak i do pot­pu­ne tran­sfor­ma­ci­je. Sve to či­ni kroz sus­tav ko­ji se sas­to­ji od ci­je­log ni­za una­pri­jed kre­ira­nih tre­nin­ga, mo­guć­nos­ti kre­ira­nja vlas­ti­tih tre­nin­ga pre­ma osob­nim po­tre­ba­ma te pra­će­nja na­pret­ka kroz de­talj­ne sta­tis­ti­ke. Ka­ko nam je objas­nio Lu­ka Mac­ner, apli­ka­ci­ja je lan­si­ra­na pri­je ot­pri­li­ke go­di­nu da­na i tre­nu­tač­no ima oko 700.000 ko­ris­ni­ka, a sva­ki dan se re­gis­tri­ra 2000 no­vih. U zad­njih go­di­nu da­na odra­đe­no je vi­še od dva mi­li­ju­na tre­nin­ga, a pro­sječ­no vri­je­me za­dr­ža­va­nja u apli­ka­ci­ji je oko 20 mi­nu­ta, ka­zu­je L. Mac­ner. – U sa­moj apli­ka­ci­ji ima­mo op­ci­ju da “res­pec­taš” ne­či­ji wor­ko­ut, ne­što slič­no kao Fa­ce­bo­ok li­ke, tjed­no na­ši ko­ris­ni­ci po­dr­ža­va-

Mad­barz – je alum­ni tim ZIP-a, a nje­go­vi os­ni­va­či, Nikola Mra­ti­nić i Lu­ka Mac­ner, u pro­gra­mu će ra­di­ti do 20. ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.