SVJET­SKA KLA­SA U BUDVI I NA SV. STEFANU

La­nac res­to­ra­na No­bu ko­jem je suv­las­nik Ro­bert DeNi­ro i u Cr­noj Go­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića - Pi­še: TA­NJA BO­ŽIĆ

Sje­ća­te li se te­le­vi­zij­ske se­ri­je ko­ja se u ori­gi­na­lu zva­la “Bu­dva na pje­nu od mo­ra” i pre­kras­nih ka­dro­va cr­no­gor­ske ri­vi­je­re? Pla­ža, uskih ka­me­nom po­plo­ča­nih uli­či­ca u Budvi, tir­kiz­no pla­vog mo­ra, obi­te­lji Rad­mi­lo­vić i Ba­čić te glav­nog li­ka Sa­va Ba­či­ća, ko­jeg tu­ma­či Mi­lu­tin Mi­ma Ka­ra­džić? Upra­vo je ta se­ri­ja bi­la “oki­dač” ko­ji je po­pri­li­čan broj na­ših put­ni­ka po­veo pre­ma Cr­noj Go­ri i bu­dvan­skoj ri­vi­je­ri. Hr­va­ti su on­dje do­bro­doš­li, ra­do vi­đe­ni gos­ti, ka­zu­ju nam ta­moš­nji lo­kal­ni vo­di­či ko­ji do­če­ku­ju gru­pe i na ras­po­la­ga­nju su im za vri­je­me bo­rav­ka – od raz­gle­da Bu­dve i Ce­ti­nja do od­la­ska na Lov­ćen i de­gus­ta­ci­je ta­moš­njih spe­ci­ja­li­te­ta – pr­šu­ta, si­ra, do­ma­ćeg kru­ha... Ci­je­ne smje­šta­ja i iz­van­pan­si­on­ske po­troš­nje, iz­la­ska u res­to­ra­ne, ko­no­be sa sjaj­nom po­nu­dom rib­ljih i mes­nih spe­ci­ja­li­te­ta, šo­pin­ga u bu­ti­ci­ma s bren­di­ra­nom ro­bom go­to­vo su is­te kao i u Hr­vat­skoj. Raz­li­ke su mi­ni­mal­ne, no ono što mo­že­te oče­ki­va­ti jest da će vas do­ma­ći­ni za­si­gur­no po­čas­ti­ti pi­ćem do­bro­doš­li­ce ili is­pra­ti­ti o svom tro­šku. Do­la­ze­ći u Cr­nu Go­ru, pri­pre­mi­te se za du­že for­mal­nos­ti na gra­ni­ci, no i na to­me se u po­s­ljed­nje vri­je- me ra­di, po­seb­no u ljet­noj se­zo­ni, pa vam je do­volj­na – osob­na is­kaz­ni­ca. Vož­nja ces­tom uz oba­lu kroz vr­lo ra­zve­de­ni Za­ljev hr­vat­skih sve­ta­ca, ka­ko zo­vu Bo­ku ko­tor­sku, je­di­ni je put do bu­dvan­ske ri­vi­je­re pa se obo­ru­žaj­te strp­lje­njem. Bu­dva bi se mo­gla na­zva­ti bal­kan­skim Mon­te Car­lom ko­li­ko se taj gra­dić ra­zvio u po­s­ljed­njih dva­de­se­tak go­di­na. Ne­kad je ima­la sa­mo ne­ko­li­ko ho­te­la, a da­nas se uz­di­žu de­se­ci no­vih zda­nja. Ne­moj­te se da­ti zbu­ni­ti či­nje­ni­com da je ve­ći­na ho­te­la, po­seb­no ma­njih, s adre­som bb. To je u Budvi na­pros­to ta­ko, a ako upi­ta­te za put, on­da će vam kao ori­jen­tir naj­vje­ro­jat­ni­je spo­me­nu­ti ne­či­ju ku­ću ili res­to­ran. Pro­met i mjes­ta za par­ki­ra­nje u Budvi naj­ve­ći su pro­blem za ur­ba­ne no­ma­de, no za­to je tak­si vr­lo po­vo­ljan. Za ne­ko­li­ko eura – jer je to cr­no­gor­ska služ­be­na va­lu­ta bez ob­zi­ra na to što ni­su čla­ni­ca EU – vo­zit će­te se kroz Bu­dvu i oko­li­cu bez raz­miš­lja­nja o re­gu­la­ci­ji i par­ki­ra­nju. Sve­ti Ste­fan do­živ­ljaj je za se­be, re­sort za­tvo­re­nog ti­pa, no on­dje je, na otvo­re­nom di­je­lu otvorena fran­ši­za svjet­ski poz­na­tog res­to­ra­na No­bu, vlas­ni­ci ko­je­ga su No­bu­ju­ki Mat­su­hi­sa i Ro­bert de Ni­ro, pros­lav­lje­ni glu­mac.

Ve­če­ra na Kra­lji­či­noj pla­ži bit će po­nu­da res­to­ra­na No­bu, ko­ji će gos­te pri­ma­ti sa­mo za ve­čer­nje obro­ke, uz sa­mo mo­re

Jes­te li zna­li da je naj­bo­lje mjes­to za is­pi­ja­ti kok­te­le Ava­la Pub, na sa­mom ula­zu u sta­ri grad, di­je­lom i na pla­ži

Do­bra vi­bra če­ka vas u Be­er & Bi­ke Clu­bu uz kul­t­no mjes­to res­to­ran Kod Kr­sta. Za sva­či­ji džep, od­lič­na hra­na i za­ba­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.