Sva­ki je ka­dar pri­ča za se­be

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ni­je la­ko bi­lo bi­ti u ko­ži Vin­cea Gil­li­ga­na pa se na­kon se­ri­je Bre­aking Bad (Na pu­tu pre­ma do­lje), jed­ne od naj­bo­ljih se­ri­ja 21. sto­lje­ća, od­lu­či­ti ra­di­ti nje­zin nas­ta­vak, od­nos­no pret­hod­ni­cu. Jer Nazovi Saula pra­ti zbi­va­nja iz 2002. go­di­ne, pu­nih šest go­di­na pri­je ne­go je Ja­mes Mor­gan “Jim­my” McGill (Bob Oden­kirk) pos­tao Sa­ul Go­od­man. Baš kao što je Wal­ter Whi­te u Bre­aking Ba­du pos­tao He­isen­berg, ta­ko je i McGill zbog svo­je ži­vot­ne pri­če i pos­lov­ne po­li­ti­ke pos­tao Sa­ul. U pr­voj se­zo­ni upoz­na­li smo ga kao sit­nog od­vjet­ni­ka ko­ji ne uži­va nak­lo­nost bra­ta Char­le­sa “Chuc­ka” McGil­la (Mic­ha­el McKe­an), suv­las­ni­ka od­vjet­nič­ke tvrt­ke HHM, ko­ji zbog elek­tro­mag­net­ske hi­per­sen- zi­tiv­nos­ti mo­ra na­pus­ti­ti po­sao. Sce­na­ris­ti i re­da­te­lji se­ri­je tre­ba­li bi pre­da­va­ti mno­gim fil­ma­ši­ma na te­mu “ka­ko se s ma­lo na­pra­vi pu­no” jer sva­ki je ka­dar se­ri­je Nazovi Saula pri­ča za se­be. Po­ne­kad se pu­no to­ga ka­že sa­mo zra­kom sun­ca ko­ja ula­zi u Chuc­kov mrač­ni stan ili ka­drom u ko­jem Jim­my ko­pi­ra do­ku­men­te ko­je je ukrao bra­tu. Jim­myjev od­nos s Kim Wexler (Rhea Se­ehorn) pre­la­zi u no­vu di­men­zi­ju na­kon što za­jed­no otva­ra­ju od­vjet­nič­ki ured, a Jim­my, ia­ko po­nov­no ra­di na prin­ci­pu “cilj oprav­da­va sred­stvo”, po­ka­zu­je da je emo­ti­vac ko­jem je obi­telj ipak na pr­vom mjes­tu pa se bri­ne o svom bo­les­nom bra­tu ko­ji mu je vi­še pu­ta za­bio nož u le­đa. Lju­bi­te­lji­ma Bre­aking Ba­da po­seb­no je za­nim­lji­vo po­jav­lji­va­nje spo­red­nih li­ko­va iz se­ri­je kao što su Mi­ke Ehr­man­tra­ut (Jo­nat­han Ban­ks), ko­ji pri­je ne­go što je pos­tao des­na ru­ka Gu­sa Frin­ga ra­di na par­ki­ra­li­štu. Tu su i do­bro poz­na­ti kri­mi­nal­ci po­put Tu­ca Sa­la­man­ce (Raymond Cruz) te nje­go­va tet­ka Hec­to­ra Sa­la­man­ce (Mark Mar­go­lis). Za raz­li­ku od Bre­aking Ba­da, Hec­tor ni­je u ko­li­ci­ma i go­vo­ri pa će bi­ti za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko je nas­tra­dao. Bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti i što se do­go­di­lo s Jim­myje­vom Kim, ko­je ne­ma u Bre­aking Ba­du. O to­me u se­zo­na­ma ko­je do­la­ze, a bit će ih još naj­ma­nje tri. Ve­se­li­mo se!

Sce­na­ris­ti i re­da­te­lji ove se­ri­je tre­ba­li bi pre­da­va­ti na te­mu ka­ko s ma­lo na­pra­vi­ti pu­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.