Za­ljub­lje­ni ti­nej­dže­ri u slo­že­noj pri­či o bo­les­ti, ali i sa­mo­uboj­stvu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: BO­JA­NA RA­DO­VIĆ

Ro­man Jen­ni­fer Ni­ven “Sva ra­dos­na mjes­ta” (Pro­fil, ured­ni­ca Iva­na Žde­rić, pri­je­vod Oz­ren Do­le­žal, 99 ku­na) tek je na pr­vi po­gled još je­dan lju­bav­ni ro­man za mla­de, pri­ča o to­me ka­ko je te­ško pro­na­ći srod­nu druš­tvu, ne sa­mo u svi­je­tu op­će­ni­to ne­go u do­bi ka­da ti ži­vo­tom tut­nje sve­mo­gu­ći hor­mo­ni odras­ta­nja i saz­ri­je­va­nja. Iza te i tak­ve po­tra­ge, ko­ja či­ni okos­ni­cu ove pri­če, ov­dje se kri­ju vr­lo oz­bilj­ne te­me, o ko­ji­ma auto­ri­ca pro­go­va­ra s na­mje­rom da po­mog­ne, ali bez do­ci­ra­nja ko­je bi ne sa­mo bi­lo od­boj­no ne­go bi i pok­va­ri­lo ci­je­li ro­man. Jed­na od tih važ­nih te­ma je te­ma ža­lo­va­nja na­kon te­škog gu­bit­ka, ali i svla­da­va­nje osje­ća­ja kriv­nje. To je pri­ča glav­ne ju­na­ki­nje ro­ma­na ko­ja je iz­gu­bi­la sta­ri­ju ses­tru u pro­met­noj ne­sre­ći, nje­na osob­na bor­ba, ali i bor­ba nje­nih ro­di­te­lja. Za raz­li­ku od tog te­škog pro­ble­ma kroz pr­vi dio ro­ma­na njen se deč­ko do­ima tek kao ne­pri­la­go­đe­ni ti­nej­džer, ali uskoro či­ta­telj shva­ća da upra­vo on ži­vi u mno­go kom­pli­ci­ra­ni­jem svi­je­tu. Kroz nje­ga auto­ri­ca ša­lje upo­zo­re­nje svim mla­di­ma, u po­go­vo­ru knji­ge Jen­ni­fer Ni­ven jas­no upo­zo­ra­va: “Sum­njaš li da ne­što ni­je u re­du, pro­go­vo­ri o to­me. Ni­si sam. Ni­si kriv. Ima po­mo­ći.” Zbog tog je upo­zo­re­nja ovo važ­na knji­ga ne sa­mo za mla­de ne­go i za nji­ho­ve ro­di­te­lje, jer go­vo­ri o bi­po­lar­nom po­re­me­ća­ju, onom ko­ji nit­ko ne pre­poz­na­je i ko­ji ni­je di­jag­nos­ti­ci­ran. Auto­ri­ca ta­ko kroz uvjer­lji­vu lju­bav­nu pri­ču upo­zo­ra­va na pro­ble­me du­šev­nih bo­les­ti, stig­ma­ti­zi­ra­nja obo­lje­lih. Na tu se te­šku te­mu na­do­ve­zu­je i pro­blem sa­mo­uboj­stva mla­dih. Nje­ga auto­ri­ca mu­dro prov­la­či kroz ci­je­li ro­man i dos­lov­no “zvo­ni na uz­bu­nu” nad pro­ble­mom ko­ji, po­seb­no ka­da su mla­di u pi­ta­nju, mno­gi shva­ća­ju ola­ko.

Jen­ni­fer Ni­ven ka­že: “Sum­njaš li da ne­što ni­je u re­du, pro­go­vo­ri”

Ro­man za mla­de “Sva ra­dos­na mjes­ta”, kroz lju­bav­nu pri­ču ti­nej­dže­ra, pro­go­va­ra­ju o vr­lo oz­bilj­nim te­ma­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.