Na­kon pet go­di­na iz­bi­va­nja s ma­lih ekra­na, vra­ti­la se Nen­si Bla­že­vić

Ne­ka­daš­nje za­štit­no li­ce HTV-ova Dnev­ni­ka i ured­ni­ca 24 sa­ta TV preš­la je na Al Ja­ze­eru Bal­kans gdje će ure­đi­va­ti i vo­di­ti vi­jes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - La­na Ču­lig la­na.cu­lig@ve­cer­nji.net ZAGREB

Broj­nim no­vi­nar­skim tran­sfe­ri­ma iz­me­đu TV ku­ća ko­ji­ma svje­do­či­mo po­s­ljed­njih mje­se­ci pri­dru­ži­lo se još jed­no poz­na­to li­ce in­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma. Na­ime, na Al Ja­ze­eru Bal­kans doš­la je Nen­si Bla­že­vić. Ia­ko je pri­je pet go­di­na mno­ge iz­ne­na­di­la od­lu­kom da mjes­to ured­ni­ce 24 sa­ta TV za­mi­je­ni onim pre­da­vač­kim, i to na Ve­le­uči­li­štu Vern i na taj na­čin nes­ta­ne s ma­lih ekra­na, sa­da se od­lu­či­la na ve­li­ki po­vra­tak. Od če­t­vrt­ka je Nen­si Bla­že­vić već u Sa­ra­je­vu u ete­ru Al Ja­ze­ere Bal­kans, i to kao vo­di­te­lji­ca, ali i ured­ni­ca nji­ho­vih Vi­jes­ti. Uskoro bi tre­ba­la pre­uze­ti i ne­ka no­va za­du­že­nja, jav­lja­nja iz za­gre­bač­kog stu­di­ja, ali i vo­đe­nje dru­gih emi­si­ja po­put “Kon­tek­s­ta”. Nen­si Bla- že­vić bi­la je jed­no od omi­lje­nih TV li­ca ti­je­kom 14-go­diš­njeg ra­da na na­šoj jav­noj te­le­vi­zi­ji, HTV-u gdje je pos­ta­la sim­bo­lom in­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma. S Al Ja­ze­ere Bal­kans ne­dav­no je otiš­la Mir­ja­na Hr­ga, ko­ja se vra­ti­la u Zagreb i za­po­če­la ra­di­ti na RTL te­le­vi­zi­ji, pa ne ču­di da su u Sa­ra­je­vu od­lu­či­li po­ja­ča­ti svo­je re­do­ve. Pr­vim rad­nim da­nom Nen­si Bla­že­vić po­hva­li­li su se i na Twit­te­ru Al Ja­ze­ere gdje su obja­vi­li i nje­zi­nu fo­to­gra­fi­ju u stu­di­ju. Pet go­di­na iz­bi­va­nja na Nen­si ni­je os­ta­vi­lo ni­kak­va tra­ga i poz­na­ta no­vi­nar­ka iz­gle­da sjaj­no. Nen­si je uda­na za kla­vi­ja­tu­ris­ta Par­nog valj­ka Be­ris­la­va Bla­že­vi­ća s ko­jim ima kćer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.