Sun­si: Iz­a­bra­li smo Ben­de­ra jer ima ča­rob­ni do­dir i pod­sje­ća na Ku­ko­ča

Ži­žić i Zu­bac za­vr­ši­li su u re­do­vi­ma naj­ve­ćih NBA ri­va­la, u Cel­tic­si­ma i La­ker­si­ma

Vecernji list - Hrvatska - - TV & Vodič - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Mo­lio sam Bo­ga da me nit­ko ne uz­me do La­ker­sa. Vi­še mi ni­je bi­lo bit­no ko­ji ću bi­ti, ne­go da me uz­me klub ko­ji obo­ža­vam, ka­zao je Zu­bac Dra­žen Braj­dić Eu­rop­ska inva­zi­ja na NBA li­gu se nas­ta­vi­la, a od de­ve­to­ri­ce draf­ti­ra­nih Eu­rop­lja­na tro­ji­ca su Hr­va­ti, ro­đe­ni 1997. i vr­lo vi­so­ki. I sva tro­ji­ca su nas­tu­pi­la s do­brim en­gle­skim je­zi­kom pri če­mu se is­ti­cao Ben­der ko­ji vo­li re­ći da je taj je­zik na­učio gle­da­ju­ći se­ri­ju “Pri­ja­te­lji”. Kao če­t­vr­ti pick, iz­a­bran od Sun­sa, 215 cm vi­so­ki Ben­der pos­tao je hr­vat­ski re­kor­der na NBA draf­tu, a Ži­ži­ća i Zup­ca iz­a­bra­la su dva klu­ba naj­ve­će NBA tra­di­ci­je. Ži­žić (212 cm) je kao 23. pick pos­tao Cel­tics, a Zu­bac (215 cm) kao 32. La­kers.

Pro­ble­mi s iz­go­vo­rom ime­na

Osim što je naj­mla­đi igrač draf­ta (u stu­de­nom na­vr­šit će 19 go­di­na), Hr­vat iz dre­sa Ma­ka­bi­ja, bio je i naj­ve­ći mis­te­rij me­đu tzv. lot­tery pic­ko­vi­ma (pr­vom 14-ori­com s draf­ta) jer za so­bom ima naj­ma­nje odi­gra­nih se­ni­or­skih mi­nu­ta. Pro­sje­ke od 13.4 u iz­ra­el­skoj li­gi i 8.6 mi­nu­ta u Eu­ro­li­gi. No, to nje­go­va no­vog tre­ne­ra Ear­la Wat­so­na ni­ma­lo ne za­bri­nja­va: – Ben­der mo­že igra­ti na pe­ri­me­tru jer do­bro kon­tro­li­ra lop­tu. A i na to­me je, baš kao i na šu­tu, Ben­der pu­no ra­dio na svo­jim so­lo tre­nin­zi­ma, pri če­mu se nji­me naj­vi­še ba­vio Mla­den Šes­tan, a po­ne­kad bi im se pri­klju­čio i Nikola Vuj­čić, sport­ski di­rek­tor Ma­ka­bi­ja. A nji­ho­vo zna­če­nje za Dra­ga­nov ra­zvoj apos­tro­fi­rao je i GM Sun­sa Ryan McDo­no­ugh: – Gle­dao sam Ben­de­ra uži­vo još kao 16-go­diš­nja­ka i već ta­da me pod­sje­ćao na To­ni­ja Ku­ko­ča. Taj mo­mak ima ča­rob­ni do­dir s lop­tom, on je po­se­ban igrač. A Ku­ki je kao sa­vjet­nik iz­bor­ni­ka Pe­tro­vi­ća upra­vo s re­pre­zen­ta­ci­jom ko­joj bi ta­lent po­put Ben­de­ra do­bro do­šao. No, kad se već ni­je mo­gao pri­klju­či­ti ovo lje­to, naj­a­vio je pred NBA no­vi­na­ri­ma: – Ovo što smo nas tro­ji­ca iz­a­bra­ni na draf­tu, i što do­la­ze još ne­ki ta­len­ti­ra­ni mom­ci, sjaj­na je stvar za re­pre­zen­ta­ci­ju ko­ja bi u go­di­na­ma ko­je do­la­ze tre­ba­la bi­ti opet kon­ku­rent­na za me­da­lje. Ti­je­kom pred­stav­lja­nja no­vih igra­ča, i u Bos­to­nu i u Los An­ge­le­su ima­li su pro­ble­ma s iz­go­vo­rom, a ge­ne­ral­ni me­na­džer La­ker­sa Mit­ch Kup­c­hak ni­jed­nom ni­je iz­go­vo­rio Zup­če­vo ime, već ga je os­lov­lja­vao s “naš 32. pick”: – Ne­moj­te od me­ne tra­ži­ti da iz­go­vo­rim to ime dok ga ne na­učim. No, GM je za­to go­vo­rio o ve­li­kim oče­ki­va­nji­ma ve­za­nim uz Zup­ca: – Uze­li smo mla­dog cen­tra ko­ji se još ra­zvi­ja i ko­ji me pod­sje­tio na igra­če ko­ji su us­pje­li u ovoj li­gi. Znam da bi Ivi­ca vo­lio igra­ti za nas već slje­de­će se­zo­ne, a ni mi ni­smo pro­tiv to­ga, pa bi­smo vo­lje­li da igra i Ljet­nu li­gu. Prem­da su mu naj­av­lji­va­li da bi mo­gao bi­ti iz­a­bran neg­dje oko 20. mjes­ta, Ivi­ca ni­je bio ra­zo­ča­ran ti­me što je pao na 32. mjes­to. – Na­kon što me Sixer­si ni­su uze­li na 24. mjes­tu, ja sam Bo­ga mo­lio da me nit­ko ne uz­me do 32. pic­ka. Ve­li­ki sam na­vi­jač La­ker­sa i vi­še mi ni­je bi­lo bit­no ko­ji ću bi­ti pick. Na­kon tog 24. pic­ka, ka­da god bi ka­mer­man kre­nuo pre­ma me­ni, do­ži­vio bih ma­li in­far­kt, no na kon­cu sam ipak do­če­kao La­ker­se. Ve­li­ki sam pok­lo­nik Ko­bea Bryan­ta i ne mo­gu vje­ro­va­ti da ću igra­ti za klub za ko­ji je igrao i on. Moj pr­vi dres bio je nje­gov, a imam još i dre­so­ve Ga­so­la, Met­ta Wor­l­da Pe­acea i Bynu­ma.

Zu­bac na­smi­jao no­vi­na­re

A na spo­men Bynu­ma, biv­šeg cen­tra La­ker­sa ko­ji ima tek 28 go­di­na, a već je za­vr­šio svo­ju NBA ka­ri­je­ru zbog pro­ble­ma s ko­lje­ni­ma, no­vi­na­ri klup­skog ra­di­ja glas­no su se na­smi­ja­li. – Nje­gov dres mi je neg­dje u so­bi, is­pod sve mo­je odje­će, no ne­moj­te to ni­ko­me re­ći. Baš kao što je GM La­ker­sa gle­dao uži­vo Zup­ca, ta­ko je i šef Cel­tic­sa Dan­ny Ain­ge do­la­zio u Zagreb gle­da­ti An­tu Ži­ži­ća: – Baš ka­da me Ain­ge gle­dao, ja sam bio loš, no sre­ćom pre­gle­da­li su oni pu­no mo­jih utak­mi­ca. Bu­du­ći mu tre­ner Brad Ste­vens gle­dao ga je sa­mo na snim­ka­ma: – On je igrač ja­kog mo­to­ra, fi­zi­ka­lac, za­bi­ja iz re­ke­ta, do­bro ska­če, no taj deč­ko će još na­pre­do­va­ti. A po pro­cje­na­ma ska­uta Ži­žić bi se mo­gao ra­zvi­ti u NBA star­te­ra pa čak i u elit­nog cen­tra, a za raz­li­ku od Zup­ca ko­ji po­što-po­to že­li od­mah os­ta­ti u NBA li­gi, Ži­žić raz­miš­lja i o to­me ka­ko bi mu još se­zo­na-dvi­je u ne­kom ja­kom eu­rop­skom klu­bu do­bro doš­le. – U tom slu­ča­ju taj europ­ski klub mo­ra pre­go­va­ra­ti iz­rav­no s na­ma – na­gla­ša­va Ci­bo­nin šef Alek­san­dar Pe­tro­vić ko­ji ve­če­ras u Pa­zi­nu (20 sa­ti) kao iz­bor­nik vo­di Hr­vat­sku pro­tiv Če­ške u pri­prem­noj utak­mi­ci za nas­tup u olim­pij­skim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma.

Da ni­su na draf­tu, Ži­žić i Ben­der bi za­ci­je­lo bi­li s re­pre­zen­ta­ci­jom ko­ja ve­če­ras igra s Če­škom

Tre­nu­tak za du­go sje­ća­nje – NBA ko­me­sar Sil­ver čes­ti­ta Ben­de­ru na 4. pic­ku na NBA draf­tu ALEK­SAN­DAR PE­TRO­VIĆ

23. pick An­te To­ni Ži­žić Iz­a­bra­li su ga Cel­tic­si u ko­ji­ma su svo­je­dob­no igra­li ve­li­ki hr­vat­ski cen­tri Di­no Ra­đa i Stoj­ko Vran­ko­vić

32. pick Ivi­ca Zu­bac oti­šao je iz Ci­bo­ne di­je­lom i zbog Ži­ži­ća, jer igra­ju na is­toj po­zi­ci­ji, a na kon­cu će bi­ti ve­li­ki ri­va­li na NBA par­ke­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.