Tko se još ne sje­ća onog ne­re­gu­lar­nog po­got­ka Thi­er­ryja Hen­rya

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Da­mir Mr­vec

U uz­vrat­noj utak­mi­ci do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja za SP 2010. go­di­ne, Thi­er­ry Hen­ry u 103. mi­nu­ti pro­du­žet­ka lop­tu je ukro­tio ru­kom... da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net No­go­me­ta­ši Fran­cu­ske, do­ma­ći­ni Europ­skog pr­vens­tva, pri­li­ku za pro­laz u če­t­vr­t­fi­na­le tra­žit će da­nas u utak­mi­ci pro­tiv Ira­ca. Osve­ta Ira­ca ono je če­ga se pri­bo­ja­va­ju Francuzi. Na­rav­no, ra­di se o re­po­vi­ma one uz­vrat­ne utak­mi­ce do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja za SP 2010. go­di­ne u Juž­noj Afri­ci, ka­da je Thi­er­ry Hen­ry u 103. mi­nu­ti pro­du­žet­ka lop­tu ukro­tio ru­kom i za­tim pro­igrao Gal­la­sa ko­ji je svo­ju re­pre­zen­ta­ci­ju odveo na ve­li­ku no­go­met­nu smo­tru. – To vi­še za­bri­nja­va Fran­cu­ze ne­go nas. Mi po­la­ko za­bo­rav- lja­mo taj pro­blem – iz­ja­vio je iz­bor­nik Ir­ske Mar­tin O’Ne­ill ko­ji na­kon po­bje­de nad Ita­li­jom vi­di pri­li­ku i u osmi­ni fi­na­la. – Ima slič­nos­ti s utak­mi­com pro­tiv Ita­li­je. Mom­čad vje­ru­je u se­be i po­ku­šat će­mo ih po­bi­je­di­ti. Fran­cu­ska ima do­bre in­di­vi­du­al­ce, sjaj­nu vez­nu li­ni­ju i igra kod ku­će, ali mi će­mo po­ku­ša­ti pos­ta­ti nji­hov pro­blem – is­tak­nuo je ir­ski iz­bor­nik. Bel­gi­ja oče­ku­je si­gu­ran pro­laz u su­sre­tu pro­tiv Ma­đa­ra, a nji­hov iz­bor­nik Wil­mots ko­nač­no je priz­nao jav­nos­ti: – Da, Rad­ja Na­in­g­go­lan je pu­šač. Uvi­jek pa­zim da bu­de u so­bi s te­ra­som, da slu­čaj­no dim ne bi ak­ti­vi­rao pro­tu­po­žar­ni alarm. Vje­ru­jem da je on je­di­ni ko­ji pu­ši u re­pre­zen­ta­ci­ji. Nje­mač­ka, ak­tu­al­ni svjet­ski pr­va­ci, do­če­kat će Slo­vač­ku i sve osim po­bje­de El­fa bi­la vi ve­li­ka sen­za­ci­ja.

Rad­ja Na­in­g­go­lan Sve dok nje­go­vo pu­še­nje ne utje­če na igru, ne sme­ta mi, ka­že Wil­mots

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.