Ma­mić od­la­skom u Al Na­ssr ne bje­ži od za­ko­na, S. Ara­bi­ja ga mo­že iz­ru­či­ti

Sve to što se do­ga­đa­lo oko mo­je obi­te­lji, po­se­bi­ce s kće­ri, po­tak­nu­lo me na od­la­zak, ka­že Zo­ran

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - pre­drag.ju­ri­sic@ve­cer­nji.net Pre­drag Ju­ri­šić ZAGREB

“Sus­tav je po­ka­zao svo­je manj­ka­vos­ti. Tak­ve sank­ci­je ša­lju po­ru­ku da nam je i da­lje važ­no tko si i či­ji si”, stoji u pri­op­će­nju udru­ge B.a.B.e. Na kra­ju je pod­le­gao emo­ci­ja­ma. Na opro­štaj­nom dru­že­nju s no­vi­na­ri­ma u Mak­si­mi­ru, pri­je od­la­ska u Al Na­ssr, ni­je mu bi­lo la­ko. – Uh... Ja­ko mi je te­ško, ali pro­ci­je­nio sam da je sad to naj­bo­lje rje­še­nje za mo­ju obi­telj i me­ne. Po­s­ljed­nji do­ga­đaj oko mo­je kće­ri pre­lio je ča­šu i od­lu­čio sam oti­ći – re­kao je Zo­ran Ma­mić i do­dao: – Imao sam te­šku go­di­nu, ali us­pio sam, za­jed­no sa sjaj­nim struč­nim sto­že­rom, sve “iz­gu­ra­ti” na vr­lo do­bar na­čin. Ne mis­lim da ne bih mo­gao nas­ta­vi­ti do­bro ra­di­ti, ali zbog sve­ga što se do­ga­đa­lo s mo­jom obi­te­lji, po­seb­no zad­njih tje­dan da­na, ne bih bio mi­ran “u gla­vi” i za­to sam od­lu­čio oti­ći – po­nu­dio je Ma­mić raz­log od­la­ska iz Mak­si­mi­ra.

Me­đu­na­rod­na tje­ra­li­ca

Pod­sje­ti­mo: kći Zo­ra­na Ma­mi­ća, Ni­na (23), za­vr­ši­la je u pri­tvo­ru na­kon što je bi­la pri­jav­lje­na po­li­ci­ji zbog pri­je­te­ćih po­ru­ka biv­šem deč­ku i nje­go­voj maj­ci. To su obja­vi­li go­to­vo svi me­di­ji, a Udru­ga za žen­ska pra­va B.a.B.e oci­je­ni­la je ka­ko je no­vi­nar­ska eti­ka za­ka­za­la. “Ov­dje je či­tav sus­tav po­ka­zao svo­je manj­ka­vos­ti, a svi su­di­oni­ci u pro­ce­su su pre­tje­ra­li. Ovak­vo iz­ri­ca­nje sank­ci­ja ša­lje po­ru­ku da je u ovom druš­tvu i da­lje važ­no tko si i či­ji si”, ka­že se, uz os­ta­lo, u pri­op­će­nju ko­je jas­no alu­di­ra na to da ne­ka dru­ga dje­voj­ka, zbog to­ga, ne bi za­vr­ši­la u pri­tvo­ru i na nas­lov­ni­ca­ma. Ali, pre­zi­me Ma- mić ovaj je put bi­lo uteg. Baš kao što je sve ovo pos­ta­lo pre­ve­lik uteg Zo­ra­nu Ma­mi­ću i po­ku­šat će mir po­tra­ži­ti iz­van Hr­vat­ske. I od­mah na­gla­si­mo: po hr­vat­skim za­ko­ni­ma, Ma­mić mo­že oti­ći na rad u ino­zem­s­tvo ia­ko je pro­tiv nje­ga po­dig­nu­ta op­tuž­ni­ca. I sve dok se bu­de pri­dr­ža­vao uvje­ta pod ko­ji­ma je, uz jam­če­vi­nu, pu­šten iz is­traž­nog za­tvo­ra, mo­že ži­vje­ti i ra­di­ti gdje že­li. Po­zo­ve li ga sud na ras­pra­vu, mo­ra se oda­zva­ti, od­nos­no oprav­da­ti ne­do­la­zak. Ne oprav­da li iz­os­ta­nak ili se neo­prav­da­no ne oda­zo­ve na sud­sku ras­pra­vu, ta­da se jam­s­tvo mo­že uki­nu­ti. U tom slu­ča­ju iz­nos jam­s­tva upla­ću­je se dr­ža­vi, a okriv­lje­ni­ku se odre­đu­je is­traž­ni za­tvor i ras­pi­su­je se me­đu­na­rod­na tje­ra­li­ca. Pa ia­ko Hrvatska ne­ma pot­pi­san ugo­vor sa Sa­udij­skom Ara­bi­jom o iz­ru­če­nju, to se iz­ru­če­nje mo­že tra­ži­ti (u na­če­lu se i pri­hva­ća) na os­no­vi pot­pi­sa­nog Pro­to­ko­la o us­pos­ta­vi di­plo­mat­skih od­no­sa. Dak­le, Ma­mić ni­je u Sa­udij­sku Ara­bi­ju po­bje­gao pred pra­vo­su­đem, jer pos­to­je ins­tru­men­ti za nje­go­vo iz­ru­če­nje.

Pla­vi su na pre­kret­ni­ci

Me­đu­tim, Zo­ra­nov od­la­zak ne­dvoj­be­no oz­na­ča­va kraj naj­us­pješ­ni­jeg raz­dob­lja u klup­skoj po­vi­jes­ti! Kao tre­ner je u po­s­ljed­nje tri se­zo­ne na pla­voj klu­pi osvo­jio šest tro­fe­ja, vo­dio je Di­na­mo dva pu­ta u sku­pi­ni Eu­rop­ske li­ge, jed­nom i u Li­gi pr­va­ka. Ma­mić je u Di­na­mu, kao igrač, sport­ski di­rek­tor i tre­ner, osvo­jio ukup­no 22 tro­fe­ja, a po­s­ljed­njih 11 ne­do­dir­lji­vih go­di­na u Pr­voj HNL do­volj­no go­vo­ri o us­pješ­nos­ti... – Do­šao sam nas­ta­vi­ti ta­mo gdje je Zo­ran stao – re­kao je na pred­stav­lja­nju Ma­mi­ćev na­s­ljed­nik Zlat­ko Kranj­čar. Tre­bat će Ci­ci mno­go zna­nja, ali i sre­će, da nas­ta­vi tom sta­zom. Jer, Di­na­mo je sad na pre­kret­ni­ci, ni­šta vi­še ni­je kao pri­je, a i Zdrav­ko Ma­mić, u ulo­zi sa­vjet­ni­ka, vi­še ni­je “unu­tra” kao pri­jaš­njih go­di­na i vi­djet će­mo što do­no­si no­va se­zo­na u Mak­si­mi­ru.

Imao sam te­šku go­di­nu, ali us­pio sam, za­jed­no sa sjaj­nim struč­nim sto­že­rom, sve “iz­gu­ra­ti” na vr­lo do­bar na­čin ZO­RAN MA­MIĆ biv­ši tre­ner Di­na­ma

Zlat­ko Kranj­čar vra­tio se u Mak­si­mir, a Zo­ran Ma­mić iz nje­ga je oti­šao te­ška sr­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.