Pri­ča o ru­ko­met­nom iz­bor­ni­ku u Maxu!

Želj­ko Ba­bić: Na Igra­ma u Ri­ju mo­ra­mo bi­ti br­zi i opas­ni. Žes­to­ki? Ovaj put ne! Ne­mam ni­kak­vih pro­ble­ma da po­zo­vem ne­ke igra­če ko­ji su na ši­rem po­pi­su. Mo­žda po­zo­vem Mir­ka Ali­lo­vi­ća ili Igo­ra Vo­ri­ja...

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Dra­go mi je da je i Ste­pan­čić s na­ma na pri­pre­ma­ma. On je dio ove re­pre­zen­ta­ci­je, čo­vjek ko­ji je već osva­jao me­da­lju na SP-u u Špa­njol­skoj 2013.

Želj­ko Ba­bić (44), iz­bor­nik hr­vat­ske mu­ške ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, imat će zgod­no druš­tvo tre­ne­ra na Svjet­skom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj 2017. go­di­ne. Na­ime, Li­no Červar se s Ma­ke­do­ni­jom, a Ve­se­lin Vu­jo­vić sa Slo­ve­ni­jom, pla­si­ra­li su se na SP. I baš će njih dvo­ji­ca igra­ti me­đu­sob­no u sku­pi­ni. No, do Svjet­skog pr­vens­tva ima još pu­no da­na, a Ba­bi­ću je sa­da na pa­me­ti sa­mo nas­tup na Igra­ma u Bra­zi­lu. Kao po­moć­ni tre­ner Slav­ku Go­lu­ži bio je na Igra­ma u Lon­do­nu gdje je Hrvatska osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju. A gdje je bio 1996. go­di­ne, kad su ru­ko­me­ta­ši osvo­ji­li zlat­nu me­da­lju u Atlan­ti? – Bio sam kod ku­će, u Met­ko­vi­ću. Na­kon šest go­di­na ko­li­ko sam igrao u Za­gre­bu, vra­tio sam se do­ma. Gle­da­ju­ći do­ku­men­tar­ni film “Pr­vi put”, vra­ti­la su mi se sje­ća­nja na tu go­di­nu. Mo­ram re­ći da sam po­no­san što sam to gle­dao, po­no­san sam što ve­ći­nu tih igra­ča poz­na­jem i po­no­san sam što sam imao pri­li­ku sje­di­ti po­red njih na pre­mi­je­ri. To su, svi re­dom, bi­li fan­tas­tič­ni spor­ta­ši. Oni su obo­ža­va­li ru­ko­met i oni su ru­ko­met ži­vje­li sva­ki dan, bi­lo na tre­nin­gu ili na utak­mi­ci. I to je si­gur­no je­dan od raz­lo­ga za­što su bi­li ta­ko us­pješ­ni – re­kao je Ba­bić. Rek­li ste da že­li­te u Ri­ju igra­ti br­zo i opas­no. Ovi deč­ki iz Atlan­te ni­su bi­li ta­ko br­zi, u to vri­je­me ni­je se igra­lo ta­ko mo­der­no kao da­nas...

Še­go ima pri­vat­ne obve­ze

– Oni ni­su mo­žda bi­li br­zi, ali su bi­li ja­ko, ja­ko opas­ni. Do­du­še, bi­li su br­zi u skla­du s tim vre­me­nom. Dak­le, ni­su oni igra­li ni­šta spo­ri­je od Ru­sa, Šve­đa­na ili Fran­cu­za – re­kao je Ba­bić. Za­nim­lji­vo je da Ba­bić ja­ko ci­je­ni igra­če obra­ne iz Atlan­te. – Re­ci­mo da da­nas u obra­nu sta- vi­te, iz tog vre­me­na, Na­či­no­vi­ća, Klja­ji­ća i Ča­va­ra, ni­je­dan moj da­naš­nji igrač ih ne bi pro­šao u igri je­dan na je­dan. “Ubi­li bi Bo­ga” u nji­ma, vje­ruj­te mi! Tre­nu­tač­no na pri­pre­ma­ma ima­te ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji ni­su sto pos­to sprem­ni – Ma­rić je u gip­su, Kop­lja­ra, Sli­ško­vi­ća i Ma­mi­ća bo­li ko­lje­no, Pe­ši­ća ra­me... – Ne­mam ni­kak­vih pro­ble­ma da po­zo­vem ne­ke igra­če ko­ji su na ši­rem po­pi­su. Po­zi­va­njem Bun­ti­ća na kva­li­fi­ka­cij­ski tur­nir za od­la­zak u Rio do­ka­zao sam da ne­mam ni­kak­vih osob­nih in­te­re­sa već da sve što ra­dim, ra­dim u in­te­re­su Hr­vat­ske. Sa svim igra­či­ma imam ko­rek­tan od­nos, ne za­ni­ma me što je bi­lo u proš­los­ti i kak­vi su tu sve bi­li od­no­si. Ako tre­ba zvat ću i Vo­ri­ja i Ali­lo­vi­ća i Man­da­li­ni­ća. Sve će ovi­si­ti o to­me ka­ko će se ra­zvi­ja­ti si­tu­aci­ja s oz­li­je­đe­nim igra­či­ma. A ja vje­ru­jem u moj li­ječ­nič­ki tim ko­ji me uvje­rio da će svi oni bi­ti sprem­ni za olim­pij­ski tur­nir – is­tak­nuo je Ba­bić. Jes­te li raz­miš­lja­li o Ma­ri­nu Še­gi, vra­ta­ru ko­ji je s Ki­el­ce­om osvo­jio Li­gu pr­va­ka? – Še­go ima jed­nu dru­gu si­tu­aci­ju. Raz­go­va­rao sam s njim i re­kao mi je da ima pri­vat­ne obve­ze zbog ko­jih ne mo­že bra­ni­ti za hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju. I ja to po­štu­jem – is­tak­nuo je iz­bor­nik. Do pr­ve utak­mi­ce s Ka­ta­rom na olim­pij­skom tur­ni­ru imat će­te pet ja­kih pro­vje­ra. Po­seb­no će bi­ti za­nim­ljiv onaj pro­tiv Nje­mač­ke, ak­tu­al­nih europ­skih pr­va­ka, ko­ji će se igra­ti 3. ko­lo­vo­za, neg­dje u Ri­ju.

Eu­rop­ske pr­va­ke se ne od­bi­ja

– Nji­hov iz­bor­nik pre­poz­nao je po­tre­bu da igra pro­tiv nas uoči po­čet­ka tur­ni­ra. Jas­no, eu­rop­ske pr­va­ke se ne od­bi­ja, a i na­ma je od­go­va­ra­lo da ima­mo test utak­mi­cu u ko­joj ne­će bi­ti skri­va­nja. Ka­ko će­mo igra­ti pro­tiv Nje­mač­ke, ta­ko će­mo igra­ti pro­tiv Ka­ta­ra. Jas­no, utak­mi­ca će nam pos­lu­ži­ti i da se ma­lo pri­la­go­di­mo na ta­moš­nje uvje­te, vre­men­sku raz­li­ku i sve što ide uz to – ka­zao je iz­bor­nik. Je­di­no no­vo ime u od­no­su na Europ­sko pr­vens­tvo u Polj­skoj je Jer­ko Ma­tu­lić, des­no kri­lo ko­je je ima­lo od­lič­nu se­zo­nu u fran­cu­skom Cham­beryju. – Ni­je on tre­će des­no kri­lo, već je on tre­ći igrač na toj po­zi­ci­ji. Tko zna, mo­žda se na pri­pre­ma­ma po­ka­že da mo­že bi­ti u avi­onu za Bra­zil – go­vo­ri Želj­ko Ba­bić. Do­bro, to će ići ma­lo te­že ako će Zlat­ko Hor­vat i Ivan Ču­pić bi­ti sprem­ni i zdra­vi. – Ne­ma si­gur­nih put­ni­ka. Igra­či ja­ko do­bro zna­ju da ako ne­će bi­ti dis­ci­pli­ni­ra­ni, ne­će ni ići u Bra­zil – re­zo­lu­tan je iz­bor­nik. Na pri­pre­me ide i Lu­ka Ste­pan­čić, ko­ji zbog oz­lje­de i ope­ra­ci­je ni­je igrao šest mje­se­ci. – On je do­bio pri­li­ku i ja­ko mi je dra­go da je tu. On je dio ove re­pre­zen­ta­ci­je, čo­vjek ko­ji je već osva­jao me­da­lju na Svjet­skom pr­vens­tvu u Špa­njol­skoj 2013. go­di­ne. Ja­ko vo­li igra­ti za Hr­vat­sku – za­klju­čio je Želj­ko Ba­bić. Na­kon mi­ni pri­pre­ma u Sve­tom Mar­ti­nu, ru­ko­me­ta­ši su do­bi­li ne­ko­li­ko da­na od­mo­ra, a sa­da su tre­nu­tač­no u Spli­tu gdje će os­ta­ti na pri­pre­ma­ma do 3. sr­p­nja.

– U pr­vom di­je­lu pri­pre­ma ima­li smo pe­tod­nev­ni te­am bu­il­ding, na­ime, če­ti­ri da­na smo bi­li u adre­na­lin­skom par­ku gdje smo ima­li na­tje­ca­nje – re­kao je Lu­ka Ste­pan­čić, des­ni vanj­ski.

Pr­ve dvi­je pri­prem­ne utak­mi­ce odi­grat će­mo sre­di­nom sr­p­nja pro­tiv Šve­đa­na Uoči od­la­ska u Rio, na­ši ru­ko­me­ta­ši odi­grat će dvi­je utak­mi­ce pro­tiv Slo­ve­ni­je

Uvi­jek ele­gen­ta­ni hr­vat­ski iz­bor­nik, u druš­tvu ka­pe­ta­na Kop­lja­ra

Pri­je ne­ko­li­ko da­na po­čeo je dru­gi dio pri­pre­ma za Igre u Ri­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.