Švi­car­ska – Polj­ska

Ka­kav po­go­dak Shaqi­ri­ja, ali Po­lja­ci idu u če­t­vr­t­fi­na­le

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

No­go­me­ta­ši Polj­ske pla­si­ra­li su se u če­t­vr­t­fi­na­le Europ­skog pr­vens­tva, i to na­kon iz­vo­đe­nja je­da­na­es­te­ra­ca. Polj­ska je pr­vi put u po­vi­jes­ti europ­skih pr­vens­ta­va iz­bo­ri­la če­t­vr­t­fi­na­le. Do sa­da su igra­li tri­put na europ­skim pr­vens­tvi­ma i ni­jed­nom ni­su us­pje­li pro­ći pr­vi krug, pa čak ni kao do­ma­ći­ni 2012. go­di­ne. Na svjet­skim pr­vens­tvi­ma iš­lo im je pu­no bo­lje. Bi­li su tre­ći 1974. s ge­ne­ra­ci­jom La­to, Szar­mach, Deyna, Ga­doc­ha, te 1982. go­di­ne s ge­ne­ra­ci­jom Bo­ni­ek, Dzi­uba, Smo­la­rek... Os­ta­li su i vjer­ni svo­joj tra­di­ci­ji. Ni na jed­nom eu­rop­skom pr­vens­tvu do sa­da ni­su na utak­mi­ca­ma pos­ti­za­li vi­še od jed­nog po­got­ka. Ovaj Ja­ku­ba Bla­s­zc­zykow­skog bio je eto do­vo­ljan za od­la­zak u pro­du­žet­ke.

Lewan­dow­ski bez po­got­ka

U pro­du­že­ci­ma su čak Švi­car­ci bi­li bli­že dru­gom po­got­ku, no ovaj put Shaqi­ri ni­je bio ta­ko pre­ci­zan kao u 82. mi­nu­ti. Po­lja­ci su se na­kon vod­stva po­vuk­li na svo­ju po­lo­vi­cu, če­ka­li su da ne­što na­pra­ve iz po­lu­kon­tri i kon­tri. Ni­šta bo­lje ni­su igra­li ni u do­dat­nih 30 mi­nu­ta. Kao da su bi­li si­gur­ni da će pro­ći da­lje na­kon lu­tri­je je­da­na­es­te­ra­ca. U lu­tri­ji je­da­na­es­te­ra­ca tra­gi­čar je bio no­vi igrač Ar­se­na­la Gra­nit Xha­ka, ko­ji je slo­vio za jed­nog od naj­bo­ljih ve­z­nja­ka na ovom Eu­rop­skom pr­vens­tvu. Nje­gov uda­rac oti­šao je da­le­ko od des­ne vrat­ni­ce polj­skog vra­ta­ra Fa­bi­an­skog. Za­nim­lji­vo je da je od de­set iz­vo­đa­ča de­vet igra­ča bi­lo pre­ciz­no te da vra­ta­ri ni­su us­pje­li obra- ni­ti ni­je­dan od de­set uda­ra­ca. Ro­bert Lewan­dow­ski, je­dan od naj­bo­ljih europ­skih na­pa­da­ča, član Bayer­na, ni u če­t­vr­toj utak­mi­ci na Eu­rop­skom pr­vens­tvu ni­je se us­pio upi­sa­ti u lis­tu stri­je­la­ca. Ako ni­šta dru­go, ba­rem je upu­tio pr­vi uda­rac u ok­vir vra­ta. U pr­ve dvi­je utak­mi­ce u sku­pi­ni ni­jed­nom ni­je upu­tio uda­rac pre­ma vra­ti­ma Sje­ver­ne Ir­ske, od­nos­no Nje­mač­ke. Tek je pro­tiv Ukra­ji­ne upu­tio je­dan uda­rac, ali po­kraj vra­ta. A po- sljed­nji put se upi­sao u stri­jel­ce u 17. mi­nu­ti u su­sre­tu pro­tiv Grč­ke 2012. go­di­ne.

40 go­di­na bez po­bje­de

Utak­mi­ca će se pam­ti­ti po sjaj­nom po­got­ku ška­ri­ca­ma Xher­da­na Shaqi­ri­ja. Bio je to po­go­dak iz 82. mi­nu­te i si­gur­no je, za­sad, naj­ljep­ši po­go­dak Europ­skog pr­vens­tva. Za­nim­lji­vo je da ga je pos­ti­gao na dan ka­da je Van Bas­ten pos­ti­gao onaj čud­no­va­ti po­go­dak iz vo­le­ja u fi­na­lu pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je biv­šeg So­vjet­skog Sa­ve­za (2:0). I to je bio pr­vi po­go­dak Švi­car­ske na ovom EP-u ko­ji ni­je pos­tig­nut na­kon iz­vo­đe­nja udar­ca s ku­ta. Ovo je bi­la če­t­vr­ta utak­mi­ca u St. Éti­en­neu ko­ja je za­vr­ši­la neo­d­lu­če­no. U pret­hod­ne tri Slo­vač­ka i En­gle­ska odi­gra­le su 0:0, Hrvatska i Če­ška 2:2, a Por­tu­gal i Island za­vr­ši­li su 1:1. Švi­car­ska čak 40 go­di­na ne zna za slav­lje nad Po­lja­ci­ma. U svib­nju 1976. go­di­ne us­pje­li su zad­nji put po­bi­je­di­ti u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci (2:1).

Slav­lje Po­lja­ka. Na­kon iz­vo­đe­nja je­da­na­es­te­ra­ca pla­si­ra­li su se u po­vi­jes­no če­t­vr­t­fi­na­le na EP-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.