Sti­po: Nit­ko ni­kad ni­je igrao kao Pe­ri­šić, obo­ža­vam ga

Sla­vo­nac je sti­gao iz Lon­do­na, sat i pol vož­nje vla­kom. Ci­je­na 200 fun­ti. – Za Hr­vat­sku ni­je ni­šta te­ško – ka­že Sti­po, na­da­ju­ći se no­vom re­fe­ren­du­mu jer bi mo­gao os­ta­ti bez pos­la

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Na­ši su bi­li u Ar­ra­su jer Lens ne­ma od­go­va­ra­ju­ći ho­tel. Taj ma­le­ni grad od 30-ak ti­su­ća sta­nov­ni­ka ne­ma ni­šta osim glav­nog tr­ga i sta­di­ona Bio je to druk­či­ji dan od os­ta­lih na­vi­jač­kih... Lu­di­lo je bi­lo u Pa­ri­zu, Sa­int-Éti­en­neu i Bor­de­auxu, a ovaj put hr­vat­ski na­vi­ja­či po­di­je­li­li su se na Lens i Lil­le. Dva gra­da, je­dan od dru­gog uda­lje­ni tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra, bi­li su dvi­je na­vi­jač­ke ba­ze, koc­kas­ti dre­so­vi gdje god se okre­neš. A Por­tu­ga­la­ca nig­dje.

Ljubav i za pet eura

– Ne boj­te se... Ima ih pu­no, ko­ji ži­ve u Fran­cu­skoj, ka­žu go­to­vo mi­li­jun i bit će ih u ve­li­kom bro­ju da na­vi­ja­ju za svo­je – objaš­nja­va nam Sla­vo­nac Sti­po, ko­ji je sti­gao iz Lon­do­na. – To vam je sit­ni­ca, sat i pol vož­nje vla­kom... Ci­je­na? Pra­va sit­ni­ca, 200 fun­ti. Sku­po je vi­ken- dom, jer pu­no lju­di iz Lon­do­na ide u Fran­cu­sku sva­ke su­bo­te i ne­dje­lje. Ali, za Hr­vat­sku ni­je ni­šta te­ško – ka­zu­je Sti­po, ko­ji se na­da no­vom re­fe­ren­du­mu jer bi mo­gao os­ta­ti bez pos­la. Krat­ko smo po­pri­ča­li o po­li­tič­koj si­tu­aci­ji, ali br­zo se okre­nu­li pre­ma utak­mi­ci. – Što mis­li­te, je li Pe­ri­šić sa­da bo­lji od Ro­nal­da? – pi­tao je Sti­po i od­mah po­nu­dio od­go­vor. – Na­rav­no da je bo­lji, nit­ko ni­kad ni­je igrao kao Pe­ri­šić, obo­ža­vam ga – re­če Sla­vo­nac i ode po­pi­ti još jed­no pi­vo. Ve­li­ki broj na­ših na­vi­ja­ča sti­gao je pre­ko Bel­gi­je, ne­ki su os­ta­li i ta­mo. U jed­nom gra­di­ću, u sa­moj bli­zi­ni Lil­lea ima pu­no “cr­ve­nih lam­pi”, a poz­nat je po to­me što ta­mo or­di­ni­ra­ju naj­ruž­ni­je pros­ti­tut­ke na svi­je­tu. – Mo­že se ne­što do­bi­ti i za pet eura, a de­set ti pru­ža ci­je­lo za­do­volj­stvo – smi­je se Josip iz Ber­li­na. Eu­fo­ri­ja iz do­mo­vi­ne pre­ne­se­na je i u Fran­cu­sku, ko­ja na gra­ni­ci s Bel­gi­jom te­ško ži­vi, du­ge ci­je­vi mo­gu se sres­ti i u šo­ping-cen­tri- ma... Pod nji­ho­vom pa­skom i na­ši su še­ta­li na dan utak­mi­ce u svo­joj ba­zi u Ar­ra­su u ko­jem su bi­li smje­šte­ni. Na­ime, Lens ne­ma od­go­va­ra­ju­ći ho­tel, taj ma­le­ni grad od tri­de­se­tak ti­su­ća sta­nov­ni­ka ima sa­mo glav­ni trg i sta­di­on. S tim da je u Len­su bio je­dan Hr­vat na jed­nog sta­nov­ni­ka, to­li­ko je bi­lo na­ših. A u Lil­leu smo naj­pri­je sre­li obi­telj Mar­ka Pja­ce. Svi su sti­gli bo­dri­ti svog Mar­ka, a ma­lo da­lje od njih na­le­tje­smo na ko­šar­ka­ša Lu­ku Žo­ri­ća. U dre­su Da­ri­ja Sr­ne sti­gao je Žo­ra bo­dri­ti no­go­me­ta­še. – Ni­je bi­lo šan­se ovo pro­pus­ti­ti – re­kao je Žo­rić.

Ma­lo smo za­lu­ta­li

Bi­lo je za­nim­lji­vih druš­tva­na­ca ko­li­ko vam sr­ce že­li. Jed­na eki­pa iz Osi­je­ka kre­nu­la je iz Pa­ri­za u Lens, ali ču­la je za do­bar pro­vod u Lil­leu. – Ma­lo smo za­lu­ta­li, ali ni­šta straš­no. Važ­no je da na­ši po­bi­je­de. Igra­mo naj­bo­lji no­go­met na Eu­ru, nit­ko nam ni­šta ne mo­že – uvje­re­ni su u po­bje­du na­še re­pre­zen­ta­ci­je mla­di­ći. Za sto­lom ih je mu­dro slu­šao je­dan kli­nac. Fi­lip Bre­ka­lo, 13-go­diš­njak, sti­gao je s ta­tom An­tom. Još uvi­jek su u ulo­zi na­vi­ja­ča, ali vr­lo br­zo će bi­ti u onim obi­telj­skim kon­tin­gen­ti­ma. Na­ime, Fi­li­pov brat je Josip Bre­ka­lo, naj­ve­ća na­da hr­vat­skog no­go­me­ta, ko­ji je ne­dav­no iz Di­na­ma pre­šao u Wol­f­sburg za 10 mi­li­ju­na eura. – Mo­ra­mo ih vi­so­ko na­pas­ti, ne smi­je lop­ta do Ro­nal­da – da­je upu­te Fi­lip, ko­ji je je­dan od naj­bo­ljih igra­ča Di­na­ma u ge­ne­ra­ci­ji igra­ča ro­đe­nih 2003. go­di­ne. A ta­ta An­te je sa­mo do­met­nuo: – Ima­mo od­lič­nu at­mo­sfe­ru u re­pre­zen­ta­ci­ji, vi­di­mo se u Mar­se­il­leu...

Lu­ka Žo­rić (des­no, li­je­vo je naš iz­vjes­ti­telj) sti­gao je u ma­ji­ci Da­ri­ja Sr­ne

ci­je­vi pra­ti­le su i šet­nje na­ših no­go­me­ta­ša u nji­ho­voj ba­zi u Ar­ra­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.