Zbog “ru­pe” na ka­ri­ka­ma ni­šta od mog vi­še­bo­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Na pi­ta­nje ho­će li osvo­ji­ti olim­pij­sko zla­to ni­ti je­dan spor­taš ne mo­že da­ti od­go­vor. Mo­gu obe­ća­ti da ću da­ti sve od se­be, ka­že Fi­ćo Da­mir Mr­vec Fi­lip Ude, hr­vat­ski gim­nas­tič­ki re­pre­zen­ta­ti­vac, 3. lip­nja na­pu­nio je 30 go­di­na. U ko­lo­vo­zu ga oče­ku­je nas­tup na tre­ćim Olim­pij­skim igra­ma. Sa sa­mo 22 go­di­ne osvo­jio je sre­bro u fi­na­lu vjež­be na ko­nju s hva­talj­ka­ma. Od Pe­kin­ga do Ri­ja us­pio je, na ve­li­kim gim­nas­tič­kim na­tje­ca­nji­ma, osvo­ji­ti još sa­mo sre­bro na is­toj spra­vi na Svjet­skom pr­vens­tvu u Nan­nin­gu 2014. go­di­ne. Pri­je Pe­kin­ga bio je sre­br­ni na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u La­usan­ni. Mo­že li osam go­di­na na­kon Pe­kin­ga po­no­vi­ti ne­što slič­no u Ri­ju? Pi­ta­nje je to ko­je si Fi­lip pos­tav­lja ovih da­na. – U kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ću ići s lak­šom vjež­bom ka­ko bih što si­gur­ni­je ušao u fi­na­le. A u fi­na­lu idem s te­žom vjež­bom pa što bu­de – is­tak­nuo je Fi­lip sje­de­ći u ka­fi­ću mo­der­ne gim­nas­tič­ke dvo­ra­ne Aton u Ne­de­liš­ću. – Eh, kad se sje­tim da sam po­čeo tre­ni­ra­ti u ja­ko ma­le­noj i ne­ugled­noj dvo­ra­ni gim­nas­tič­kog klu­ba Mar­jan Za­dra­vec Ma­can, a da­nas tre­ni­ram u mo­der­noj dvo­ra­ni. I to sa­mo pet mi­nu­ta auto­mo­bi­lom od sta­na u Ča­kov­cu gdje ži­vim – re­kao je Fi­lip. Ka­ko bi imao što bo­lje uvje­te, Fi­lip je na po­čet­ku ka­ri­je­re do­bar dio vre­me­na tre­ni­rao u Bra­tis­la­vi. U Slo­vač­koj je znao os­ta­ja­ti i po 120 da­na.

Još uži­vam u tre­nin­zi­ma

– U ta­ko skrom­nim uvje­ti­ma is­kle­sa­na je pe­kin­ška me­da­lja – na­do­ve­zao se Mar­ko Vu­ko­ja, nje­gov pr­vi tre­ner ko­ji ga je pro­na­šao u mnoš­tvu dje­ce obi­la­ze­ći os­nov­ne ško­le u Ča­kov­cu i oko­li­ci. Da­nas je Fi­li­pu glav­ni tre­ner Rus Igor Kri­žim­ski. – Sa­mo da me za­obi­đu oz­lje­de do po­čet­ka Iga­ra. Imam ne­ke sit­ne ko­je vi­še ni ne bro­jim pod oz­bilj­ne. Pri­je Pe­kin­ga imao sam ve­li­kih pro­ble­ma s ra­me­nom. Ali, za vjež­bu na ko­nju s hva­talj­ka­ma ra­me ni­je ni bi­lo pre­sud­no – is­ta-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.