Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. travnja) OSO­BE SU­PROT­NOG SPO­LA POZIVAT ĆE VAS U DRUŠ­TVO

LJUBAV: Sva­kod­nev­ne stras­ti i emo­ci­je bit će obi­ljež­je va­šeg pri­vat­nog ži­vo­ta.

KA­RI­JE­RA: Ovo je vje­ro­jat­no vaš uz­let kad po­či­nje­te os­tva­ri­va­ti mno­ge svo­je pla­no­ve. Ne­će­te za­bo­ra­vi­ti ni­je­dan de­talj, ali bit će po­treb­ni i na­po­ri da us­pi­je­te. ZDRAVLJE: Idi­te ko­rak po ko­rak.

BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja) NA­PRA­VI­TE SELEKCIJU I ODREDITE ŠTO VAM JE PRI­ORI­TET

LJUBAV: Dis­kre­ci­ja i in­tim­nost bit će vam glav­na obi­ljež­ja i kri­te­ri­ji ko­jim će­te se ru­ko­vo­di­ti u osob­nom ži­vo­tu. KA­RI­JE­RA: Po­ne­kad će vam se či­ni­ti da je oko vas pre­vi­še lju­di s ko­jim mo­ra­te ko­mu­ni­ci­ra­ti o ne­važ­nim stva­ri­ma. ZDRAVLJE: Zdrav duh u zdra­vom ti­je­lu.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) PRI­HVA­TI­TE PO­NE­KI KOMPROMIS

LJUBAV: Bu­di­te bla­gi s vo­lje­nom oso­bom i ne uzi­maj­te pre­oz­bilj­no okol­nos­ti ko­je vam ne idu uvi­jek na ru­ku. KARIJE

RA: Pred va­ma su iz­a­zo­vi di­plo­ma­ci­je i to­le­ran­ci­je. Sa­mo uz pri­mje­nu tak­vih vje­šti­na mo­že­te us­pje­ti. ZDRAVLJE: Po­sve­ti­te se onom što vo­li­te.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) PO­KA­ZA­TI ĆE­TE SE DORASLI ZADACIMA

LJUBAV: Po­ne­kad će­te bi­ti glav­na me­ta udva­ra­ča, a već dru­gi dan obič­na oso­ba ko­ju pri­mje­ću­ju sa­mo pri­ja­te­lji. KA­RI­JE­RA: Ma­li na­po­ri bit će po­ve­za­ni s ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, ali sve će­te lak­še iz­la­zi­ti i s tom te­mom na kraj. ZDRAVLJE: Bu­di­te ono što za­is­ta jes­te.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) BU­DI­TE RE­AL­NI U OČE­KI­VA­NJI­MA

LJUBAV: Vo­lje­na oso­ba pri­mi­je­tit će ovu ma­lu dis­tan­cu, a ka­ko vas ne bi kri­vo shva­ti­la, vi­še raz­go­va­raj­te i s njom. KA

RIJERA: In­for­ma­ci­je ko­je tre­ba­te do­bi­ti sti­žu. Već ste se zbog če­ka­nja do­volj­no na­živ­ci­ra­li pa ne­moj­te opet. ZDRAVLJE: Strp­ljen, spa­šen.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) PRED VA­MA JE TJE­DAN INTENZIVNIH IZLAZAKA

LJUBAV: Vaš druš­tve­ni ži­vot oži­vjet će i pos­ta­ti to­li­ko bo­gat da se u pr­vi tren mo­žda ne­će­te ni sna­ći. KA­RI­JE­RA: Sve što ra­di­te ne­ka­ko će od­la­zi­ti u sje­nu. Ne mo­gu se sve koc­ki­ce baš slo­ži­ti u is­to vri­je­me. ZDRAVLJE: Vje­ruj­te u ljep­še su­tra.

BIK (21. travnja - 20. svib­nja) O VA­MA OVI­SI KA­KO ĆE­TE SE NO­SI­TI SA ZAH­TJE­VI­MA

LJUBAV: Mno­gi će svo­ju ve­zu ob­no­vi­ti ne­kim iz­la­skom na li­je­po mjes­to. Sam­ci će se opet pro­bu­di­ti i iz­a­ći iz ku­će.

KA­RI­JE­RA: Bit će još ne­kih ma­lih bor­bi či­ji će re­zul­tat ovi­si­ti o va­šoj spo­sob­nos­ti su­rad­nje s dru­gi­ma. ZDRAVLJE: Ne mo­že­te ni­šta na si­lu.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja) IS­KRE­NO PREISPITAJTE SE­BE I SVO­JA OČE­KI­VA­NJA

LJUBAV: Ve­ći­nu idu­ćih da­na na ne­ki na­čin tr­pjet će­te ili bar osje­ća­ti frus­tra­ci­je kad se ra­di o lju­ba­vi. KA­RI­JE­RA: Ko­nač­no će se dru­gi po­kre­nu­ti. In­for­ma­ci­je ko­je ste već ne­ko vri­je­me če­ka­li od njih sti­ći će. ZDRAVLJE: Ne­ki uži­va­ju s druš­tvom.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) PO­BJE­ĆI ĆE­TE U PO­SAO ILI U DRUŠ­TVO PRI­JA­TE­LJA

LJUBAV: Ma­le bri­ge u pri­vat­nom ži­vo­tu bit će ubla­že­ne do­brim utje­ca­ji­ma u dru­gim po­dru­čji­ma ži­vo­ta. KARIJE

RA: Vje­ro­jat­no će­te iz­bi­ti u pr­vi plan. Na va­ma je da ra­di­te i po­ka­že­te što zna­te. ZDRAVLJE: Ne raz­bi­jaj­te gla­vu sit­ni­ca­ma.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) ZBOG POS­LA ĆE­TE MO­RA­TI PUTOVATI

LJUBAV: U druš­tvu vo­lje­ne oso­be vje­ro­jat­no će­te na­la­zi­ti utje­hu i mir na­kon bur­nih rad­nih sa­ti. KA­RI­JE­RA: Oja­čat će ko­res­pon­den­ci­ja s ko­le­ga­ma ko­ji ni­su iz va­šeg mjes­ta ra­da. ZDRAVLJE: Va­ši ta­len­ti če­ka­ju da se ko­nač­no po­kre­nu.

JA­RAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) NA VIDIKU SU I PROMAKNUĆE I LI­JE­PE PO­HVA­LE

LJUBAV: Ma­la zbu­nje­nost bit će po­ve­za­na s va­šom po­tre­bom za si­gur­noš­ću. Br­zo će­te je za­bo­ra­vi­ti. KA­RI­JE­RA: Na­po­kon će­te do­če­ka­ti že­lje­ne iz­a­zo­ve kroz ko­je mo­že­te po­ka­za­ti svo­je ta­len­te. ZDRAVLJE: Re­dov­no se opu­štaj­te i uži­vaj­te u to­me.

RI­BE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) NE­MOJ­TE ZAPOSTAVITI SVO­JE DUŽ­NOS­TI

LJUBAV: Atrak­ci­je na ko­je će­te sva­ki dan na­ila­zi­ti bu­dit će u va­ma us­pa­va­ne sno­ve o lju­ba­vi iz baj­ke. KA­RI­JE­RA: Sve što je po­ve­za­no s kre­ativ­noš­ću, mla­di­ma, spor­tom i po­zor­ni­com ovih će se da­na kod vas ak­ti­vi­ra­ti. ZDRAVLJE: Po­tra­ži­te ve­se­lo druš­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.